..

INFORMELLA EKONOMIER

Ur Nordiska Afrikainstitutets hemsida

- "Också inom den informella ekonomin finns utrymme för tillväxt. Istället för att se den som ett problem, borde man se den som en möjlighet". Uttalat av Winnie Mitullah

..

Citat ur

INFORMAL CITIES
The Stockholm Urban Think Tank

Dieselverkstaden / Nacka 6-8 September 2008

Informal Cities är en utställning och ett undersökande symposium om världens växande städer. Fokus ligger
på de urbana strukturer som växer snabbast: stadsdelar som inte omfattas av formell stadsplanering och infrastruktur.

Mitullah

..

Ur
NTG
Tema Asyl och integration
Välfärdsstatens informalisering - och nya gränser

2005-11-25

Zoran Slavnic vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping har studerat invandrarnas situation i den informella ekonomin. Han medverkade på världskulturmuseet 2005 med ett föredrag.
"Alternativ försörjning - alternativ integration?"

Han konstaterar att den växande informella ekonomin på ett dramatiskt sätt också påverkar och förändrar välfärdsstatens roll.

Ett uttryck för detta, är konkurrensen mellan formella och informella försörjnings- och integrationssystem för asylsökande och flyktingar,

Slavnic beskriver de omfattande förändringar som skett inom de kapitalistiska ekonomierna under de två senaste decennierna och de konsekvenser dessa haft för välfärdsstatens möjligheter att upprätthålla en fördelningspolitik vars mål är att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsstandard.

En allt snabbare förändringstakt i ekonomin, nationellt och globalt, medförde att det förhållandevis trögrörliga systemet, fungerade allt sämre.

Mitullah

..

EKONOMISKA FRIZONER

UR GP Debatt 2008-09 29
av Henrik Nilsson ledamot (m) kommunfullmäktige
Referat AP

Gör förorterna till ekonomiska frizoner

I vissa områden inom Göteborg behöver vi samtala oss fram till det goda samhället, och det har samtalats. Drygt en miljard har lagts på utvecklingssamtal. Resultatet har blivit
att goda kunskaper inhämtats om segregations- processen och social marginalisering.

Det som verkligen betyder någonting för den enskildes egenmakt och oberoende, ett arbete att gå till, har förbigåtts.
Nya jobb har skapats men de har huvudsakligen gått till kommunala tjänstemän som hanterat pengar för utvecklingssamtalen.

..

Från
Alternativakademin

Los Angeles förbjuder plastpåsar

Los Angeles förbjuder plastpåsar från och med 1 juli 2010, skriver SVT Text.

Staden blir då den andra i USA, efter San Francisco, att förbjuda användandet av plastpåsar på stormarknader.
Det är fullmäktige i staden som beslutat att
butikerna endast ska få tillhandahålla påsar av miljövänligt material.

På Los Angeles soptippar hamnar årligen drygt 2,3 miljarder onedbrytbara plastpåsar.

I England finns det redan flera städer där plastpåsar är förbjudna.

Var ligger Sverige i utvecklingen??

..

Citta Slow Medborgarengagemang

Man har ett underifrån- och utifrånperspektiv och arbetar för en ökad medvetenhet bland alla invånarna om
Citta Slow. Man har ett program och en särskild budget, för
att tillvarata och uppmuntra olika initiativ av
Citta Slow-karaktär.


Initiativet har nu vuxit till en etablerad internationell rörelse med hundratusentals engagerade människor, mässor, tidskrifter, utbildningar och en mängd andra aktiviteter.

Begreppet ”långsamhet” kan användas för en bred diskussion om vår kultur, vårt sätt att leva och våra värderingar.

..

Olle Baertling
Citat ur boken Baertling Mjellby konstgård
"Den öppna formen tar del i framtidens konstruktion...
Framtidens städer kommer att vara uppbyggda av nya former. En mera dynamisk mer konstnärligt högspänd arkitektur kommer att tränga undan den traditionellt formade.
Mäktiga diagonala formationer kommer att skjuta upp i rymden, hissnande perspektiv kommer att öppna sig för människorna. Pyramider kommer att stå på högkant, öppnande underbara terrasser på sina tak. Triangulära skapelser kommer att öppna sig för människorna... Det blir en fest för människorna att gå i dessa städer."

..

 


UTIFRÅN OCH UTVECKLA DEM
"GAVELN I OLSKROKEN"

 


VATTENAVSÄNKNINGS-
TRATTAR I VASASTADENS LERA I GÖTEBORG
FÖRDELNINGEN ÄR ORÄTTVIS. SOMLIGA FASTIGHETER FÅR FÖR MYCKET VATTEN ANDRA
FÖR LITE.

..

SOCIAL o SOCIALPSYKOLOGI

BEGREPPET MEDBORGARKRAFT I GÖTEBORGS ÖVERSIKTSPLANERING BENÄMNS OFTA MED ORDEN
" DEN SOCIALA DIMENSIONEN"

Denna skall vara i balans med den ekonomiska dimensionen och den ekologiska dimensionen.

Hur skall detta kunna åstadkommas?
Denna fråga ställdes i samband med samrådet inför införandet av begreppet medborgarkraft i översiktsplanen.
Ingen har ännu kunnat ge ett svar.

..


VARIERANDE
STADSSTRUKTURER

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

PLATTFORMARNA


FOAJÉN MED PLATTFORM OVANFÖR


SCENSKÄRMEN I FONDEN


.............................
......o
KONKURRENSKRAFTENS PLATTFORM
.till plattform .
....................................................................(embryo)

Referat:

Är vi allt för mycket beroende av den globala ekonomin?
Kollapsar den berör det alla. Kan den bli uthållig eller
krävs det även lokala ekonomier och lokala ekonomiska frizoner?
I det glokala resonemanget delas ekonomin in i tre delar.
Näringslivet, Offentliga ekonomin och Sociala ekonomin.

Den informella sektorn växer. Kulturproduktionen får en alltmer informell karaktär. Nätverk bildas mellan jämlika parter som skapar informella sociala förgreningar och sätt skapas att fritt konsumera digitala media. Vi kan inte tänka på oss själva som avskärmade från det informella.

Det är intressant att utvidga begreppet lokalsamhället till att också omfatta förståelsen för hur lokalsamhället påverkas av och samspelar med det globala sammanhanget.

Ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle kräver en långsiktigt hållbar ekonomi som är en ekonomi i ett globalt samspel.

I gränslandet mellan formell och informell ekonomi skapas möjligheter som bygger ny infrastruktur.

När det talas om informella ekonomier är det i allmänhet de som samhället inte har kontroll över , sådana som förekommer i storstädernas slum och inom den organiserade brottsligheten.

Av tillgängligt forskningsmaterial tycks det bli allt vanligare med informella ekonomier i storstäderna inte bara bland de sämst lottade.

För att Göteborg skall kunna bli en ej segregerad stad krävs det nytänkande. Det glokala synsättet måste vidgas till att se helheten. De universella blir alltmer centralt genom nya rön vilket gör det befogat att redan nu tala om det uniglokala samhället. Den femte kraften Quinta essentia måste finnas med i strukturen.
Fler ekonomier kommer att upptäckas och uppfinnas för att säkra "det goda livet".

..
..FRÅN "SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG" ..............VILKET SAMHÄLLE VILL VI HA?

Det räcker inte längre med att förlita sig på erfarenheter. Arenor för experiment, övningar och kreativitet för medborgarna blir ett måste för den "levande" staden.

Marknadskrafterna kan inte längre få styra utan måste i samverkan med övriga krafter skapa en balans.

Heden är är en sådan arena, där t ex ekonomiska frizoner kan prövas och balans mellan krafterna kan erhållas.

ekonomier ... ekonomiska frizoner ...glokalt


"KRAFTER I OBALANS"

.............................

BÄRKRAFTENS PLATTFORM ..till plattform.
....................................................(embryo)

De flesta är idag väl medvetna om att vi har mängder av miljöproblem.
Samtidigt är det få som vet hur allvarliga problemen är och vad konsekvenserna innebär.
Det finns också delade meningar i ett antal frågor.
För plattformen gäller det att för medborgarna visualisera dem.
Först då finns det möjligheter att se helheten och veta vad som skall prioriteras.

Är stadslivet dömt? Det behöver inte alls gå så.
Men framtidens städer och stad- landsystem måste vara radikalt mer uthålliga än i dag samtidigt som de förmår ge rum för ett gott liv med många friheter
. Hållbar stad

Bilder av framtidsstaden: Hur skall en stad och ett stadsliv gestaltas för att kunna svara mot kraven på hållbar utveckling? En stad där stadsinvånarna kan leva ett socialt och ekonomiskt gott liv utan att använda större resurser än vad jorden tål på lång sikt.
Detta kan det interaktiva arbetet i plattformarna med modell och konsekvensstudier ge svar på.

.............................

MEDBORGARKRAFTENS PLATTFORM.. till plattform.
....................................................................(embryo)


I stadsplaneringen har ekonomin och miljöfrågorna alltmer fått visa vägen för utvecklingen. De sociala frågorna på alla fronter har fått stå tillbaka.
Här fordras de största insatserna för att få balans mellan krafterna.
År 2008 när förslaget till anläggningen blev officiellt fanns det få medborgarkraftsinriktade organisationer inom regionen.
Stora insatser krävdes för att få igång ett intresse för samhällsplanering och delaktighet i processen.

Olika teorier om hur "den goda staden" skall uppnås finns.
För den intresserade kan nämnas några ämnen för den sociala plattformen:

social o socialpsykologi.....människans hjärna...andlighet
.....
brottslighet...lycka...hälsa...kultur...hållbar stad

new urbanism ...sprawl...cittaslow...grön urbanism

cultural planning... glokalt


BOSTAD VID SÖDRA ÄLVSTRANDEN

.............................

KONST/KULTUR PLATTFORM..till plattform.till plattform.
........................................................(embryo) ...(embryo)


Periodvis betraktades konst och kultur som lyx.
2008 hade kommunen efter en livlig debatt tagit med estetik som en fjärde kraft.

Estetiken har här liksom arkitekturen inordnats som del i konstplattformen.
Orsaken till att estetiken, som kommunen ser som den fjärde kraften, inordnats under konsten är att få plattformarna så långt möjligt balanserbara.

Kultur Det är väldigt svårt att leva ett drägligt liv om man väljer kultursfären som arbetsområde. De borde ha löner som i alla fall går att leva på. Vem sätter priset på kulturellt arbete i vårt samhälle? Varför värderas kultur så olika beroende på vem som framför eller skapar den?

Cultural Planning är en metod om hur man använder kulturella resurser för en samordnad utveckling av städer, regioner och länder.

Arkitektur och stadsplanering:
New Urbanism är en typ av stadsplanering. Kännetecken är en stad i liten skala, med ett tätt vägnät och stora möjligheter till att röra sig i staden med cykel eller till fots.

SPRAWL. Med sprawl menas stadens eller förorternas utbredning i stadsbygdens periferi. Invånarna där bor ofta i villor och kör bil till arbetet. Här saknas alternativa transportmedel och fotgängarvänliga stadsdelar.

Citta Slow innebär inte att man slår sig till ro, utan att man gör en rad aktiva och offensiva val för att förbättra livskvaliteten.
Det handlar om att reflektera över vilka värderingar och tänkesätt som dominerar i ett samhälle. Utveckling innebär inte att allt ska gå snabbare.

Grön urbanism är en stadsutveckling där stad och landskap, arkitektur och vegetation har smälts samman, så att varje del förutsätter den andra.

Bilder av framtidsstaden: Hur skall en stad och ett stadsliv gestaltas för att kunna svara mot kraven på hållbar utveckling? En stad där stadsinvånarna kan leva ett socialt och ekonomiskt gott liv utan att använda större resurser än vad jorden tål på lång sikt.

Konst

Processkonst En konstart som försöker att via en process få embryonala idéer förverkligade. En konstform som har framtiden för sig. En konstform som stimulerar forskarna in på nya intressanta områden.

HEDEN Inledning
Förutsättningar
Göteborg står inför en stor omdaning, från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad. Internationellt ägnas nu stort intresse för den hållbara staden ur marknads och ekologiska synvinklar. Det sociala perspektivet glöms.

Heden: Framtid
(DISKUSSIONSSKISS AV SIGN AP)

tänkvärda citat.. reflektioner..gång och cykelstråk

Älvstaden..älvstränderna..ÖPXX översiktsplanen


"NÄTVERK OCH GLOB"

.............................

QUINTA ESSENTIAS PLATTFORM..till plattform.
.............................................................(embryo)


Det finns många former av krafter. Många kan vara svåra att definiera. Tro , känsla, förnimmelser, aningar osv får oss att misstänka att det finns okända krafter som påverkar oss.

Alla dessa oidentifierade krafter benämns här "Quinta essentia. Dessa tillsammans med de övriga utgör helheten.

Säkerhet är en kraft som tidigt kom med som del i Tornet.
Det handlar såväl om säkerhet mot mänskligt hot som naturhot.

.............................

.............
............. .STOR OMTANKE LÄGGS VID VAL AV YTSKIKT
.......... PÅ DAMMENS BOTTEN SÅ ATT DET RENA GRUNDA
........ .. . VATTNET ALLTID UPPFATTAS TILLTALANDE.

 

 

 

EMBRYON TILL PLATTFORMARNAS LÄNKAR.....miljöplattform

.....ekonomiplattform

.....socialplattform

.....konstplattform
.....kulturplattform

.....quinta essentia ..

 


NÄTVERK AV NYFIKNA MEDBORGARE
EFTERSÖKS

 

 

 

 


SCENSKÄRM SOM KAN REGLERAS SÅVÄL I HÖJDLED SOM I SIDLED

NYHETER
Från
Europaparlamentet

Ekonomiska och monetära frågor - 09-10-2008
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera lagförslag före årsskiftet för att reformera tillsynen på finansmarknaden.

GP 14-10 - 2008 referat
Årsringar kartlägger klimatet
På botten av de svenska fjällsjöarna har tallar och granar legat i leran i 7 000 år. Dessa kan hjälpa till att förstå hur klimatet förändrats genom tiderna.
Ett träds årsringar växer olika varje år beroende på klimatet. Nu har svenska forskare vid Göteborgs universitet lyckats rekonstruera klimatet med hjälp av tusenåriga träd från både Sverige och Tibet.
De har indikationer på att det varit mycket stora svängningar under samma perioder.

Klimatet ändrades mycket kring åren 400 och 600. Medeltemperaturen kan ha svängt så mycket som två grader på tio år.
- Det är spektakulärt. Som jämförelse så har vi haft en ökning på en grad under 1900-talet.

Men någon slutsats om att människans påverkan på klimatet skulle vara överdriven kan inte dras.


TRYGGHET

 


LIKT VATTENTORNET I BISKOPSGÅRDEN FÖRDELAR VATTEN TILL MEDBORGARNA SKALL TORNET PÅ HEDEN BLI EN FÖRDELARE AV KUNSKAP OCH KREATIVITET TILL MEDBORGARNA

 


FÖRSLAG TILL INTERAKTIV MÖTESPLATS

 

NYHETER
Från Vetenskapsradion

29 september 2008
Elgeléet som värmer upp hus

Pä en internationell energikonferens i Italien presenterades en uppfinning som fungerar som ett slags solcell.

Det är ett genomskinligt gelé som sprutas in mellan fönstren. Ett hus med det här geléet kan bli självförsörjande på el.


NYHETER
Från Vetenskapsradion

Världen kraftfullaste partikelaccelerator, Large Hadron Collider, skall nu tas i bruk vid fysiklaboratoriet CERN i Schweiz.

Vetenskapsradion besöker LHC
Forskarna har höga förväntningar på vad
LHC ska lära oss om materiens uppbyggnad, om universums innehåll och om alltings början.

Högst på listan står upptäckt av Higgspartikeln, som är den sista pusselbiten i standardmodellen, vår tids beskrivning av hur elementarpartiklarna och krafterna mellan dem fungerar.

LHC kan också komma att visa om det finns fler rumsdimensioner än de tre vi är vana vid.

Klicka på länken nedan
och lär om hur partikelacceleratorn fungerar!

http://microcosm.web.cern.ch/
microcosm/
LHCGame/LHCGame.htm
lBARN I ANGERED

 

 


MÖTESPLATSER EFTERLYSES!

 

 


"FÖRTVIVLAN"

 

 


SENIOR

 

 


SENIORER

 

KULTUR

 

 


UNGDOM

 

 


TIGGARE

 

 


GULLBERGSVASS
"QUINTA ESSENTIA"

 

 

 


FRÅN PK "QUINTA ESSENTIA"

 

......
......Till vänster gång-och cykelförbindelsen över Heden. I mitten en av plattformarna. Till höger det inifrån
...... upplysta tornet och i fonden Södra Vägens bostadshus.

..

......
......Publiken strömmar till från den centralt belägna trappan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 


Nästa!

___________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

......

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
................ Här är du!
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!.........................Nästa!

© Arne Person.