...........................
Anläggningen
byggs enligt passivhusprincipen


VATTEN

 

Ur
www.passivhuscentrum.se

Om passivhus

Passivhuset är
ett hus, där värmeförlusterna
är så små, att friskluften kan användas som värmesystem.
I tilluftskanalen
finns ett litet värmeelement,
så stort som en hårtork.

Passivhuset är sunt, eftersom det är byggt med en hög kvalitet.
Passivhuset har frisk luft genom att ventilationen säkrar samma luftflöden som alla andra byggnader som uppfyller byggreglernas krav.

Passivhuset har bra komfort eftersom väggarna inomhus har samma temperatur som luften. Man slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. Alltför stora fönster kan ge kallras och bör undvikas.

Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten.

Passivhuset kommer i fortsättningen att vara det boendealternativ vi har för att minimera de negativa globala klimatförändringarna. EU kommer 2016 genomföra en byggnorm, som föreskriver Passivhusstandard. Österrike är redan där. Tyskland 2014, Storbritannien 2013. Sverige skall energideklarera sina hus 2008.

..

a

a

a


SAND

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

PLATTAN


HEDEN MOT SÖDER FRÅN CYKELBANAN

 

Referat forts. (till början?)

Plattan utgör regionens centrum för folkhälsan och för de nuvarande verksamheterna på Heden vidare i utvecklad form.


Plattans tak har en ytbeläggning av grus som tidigare.
På strategiska ställen finns upplysta trapp och hissförbindelser med underliggande lokaler som omklädningsrum, träningshallar och utställningsverkstäder och laboratorier samt en stor inomhusarena.
De belysta trapphusen lyser upp Heden nattetid och skapar trygghet för dem som då tar väg över Heden.


SITUATIONSPLAN ÖVER EN UPPLYST HEDEN


Redan i början på 60-talet hade man planer på att gräva ned bilparkeringen.
Några vidlyftigare planer för Heden vågade man sig inte på. Heden skulle ligga som reservområde för framtiden.
En trädallé i Vasagatans förlängning fanns med i förslagen som Chalmers arkitektstuderande lade fram.

Ett djärvt förslag i början på 2000-talet som innebar att Heden skulle utnyttjas för bostäder i höghus satte fart på idéerna om förnyelsen.

Fortfarande var den stora majoriteten av medborgarna emot bostäder där och framhöll ett bevarande av dess nuvarande idrottsfunktioner som eftersträvansvärt.

Konceptet blev därmed att nuvarande funktioner skulle bestå och förädlas. Området skulle vara till för medborgarna och de övningar som erfordras för ett gott liv.


Stora ytor reserverade för bollsport ovanpå träningshallarna, i nivå med gamla marknivån innebär att Hedens karaktär från forna dar består.

Ytorna används också till utställningar av olika slag.

I Vasagatans förlängning leder gång- och cykelstråket över Heden.

HÄLSA!

Västra Götaland
halkar efter svensk hälsotrend.
Svenskarna blir allt friskare- men Västra Götaland lyckas inte
lika bra med att
minska ohälsan.

..

Hälsoverksamheterna
riktas till alla åldrar.

Avsikten är att skapa nyfikenhet på att lära sig mer om hur våra kroppar fungerar och genom egna insikter hitta nya sätt att må bra på.

..

/Ur www.greenverk.com/
halsohelhet.html

Vad är hälsa? Är det frånvaro av sjukdom, eller är det mer än så?

Hälsa är att ha en helhet i sitt liv - där både kropp, själ och ande får den näring de behöver - där man lever på ett sådant sätt att man hedrar sig själv, andra levande varelser, naturen... ja hela livet.

KROPPEN behöver näring - riktig fullvärdig näring genom maten.

Den behöver motion, frisk luft, ljus, närhet, värme osv.

Den behöver skonas ifrån farliga gifter, droger m.m. för att må bra.

Den är otroligt samarbetsvillig och gör sitt bästa för att fortsätta fungera.
Men om man missköter kroppen, kommer den så småningom att säga ifrån.

Så kärlek för kroppen är sådant som den mår bra av. Kroppen är också vår förbindelselänk med Moder Jord - som vi behandlar oss själva, så behandlar vi också henne... och vice versa.

Ja - kroppen behöver kärlek från sin bärare för att trivas.

SJÄLEN behöver också näring förstås. Den vill känna, växa, utvecklas och få erfarenheter. Den behöver bli lyssnad på.

Varje själ här på jorden är här av en speciell anledning - för att lära sig något, och för att vi har något att ge.

ANDEN
Det är på det andliga planet som vi alla hör samman - är ETT.

Det är på det planet vi människor kan hitta det som förenar oss alla - det som skapar frihet och fred både till det yttre och det inre. Det är därifrån vi kan se det oändliga "pussel" som vi alla är del av -
.

Gifter i blodet Läs!
PLATTAN CENTRUM FÖR
MOTKRAFTER!

..

planer för idrott och utställningar........ cykelstråk .....................................plattform med vind och solskydd
stora hallen övre del........butiker .......övertäckt gångstråk..landgång ........,..plattformens övre plan
s
tora hallen ............foaje.................mötesplats........vattendamm ......... .. plattformens nedre plan
p-däck
service .......................................stora foajén med utställningar och uppgångar till plattformarna och tornet
dagvattenreservoar

Längdsektionen genom anläggningen

Grundläggning
Med hänsyn till anläggningens läge i förhållande till omgivande grundvattennivåer och risker för förhöjda vattennivåer i älven tillses att hela anläggningen fungerar som en båt helt tät mot omgivningen. Den förses med buffertreservoar för dagvatten och förhöjd barriär runt området med portar vid in och utfarter som lätt kan stängas vid tillbud. Anläggningen är försedd med eget tillvaratagande av dagvatten, vattenreningsverk , pumpstation och elverk.

 

Några av de hetaste trenderna just nu när det gäller body & mind-träning.

Capoeira
Musiken är viktig.
Träningsformen innehåller många akrobatiska rörelser Träningsformen påminner om karate.

Poweryoga
En mer fysisk variant av yoga. Större fokus läggs på smidighet och styrka.

Seital
Träningsformen är alldeles färsk i Sverige. Stärker utövarens KI dvs livskraft.

Zenergy
Med kontrollerad andning och precisa rörelser blandas kunskaper från japansk svärdteknik, karate och zenmeditation genom rörelse.

Bosu
Träningsredskapet är en stor boll som delats på mitten. Den
runda fjädrande ovansidan är perfekt att öva balansen på.

Body/mind
Fördelar:
• Bygger upp din mentala styrka
• Gör dig målinriktad och fokuserad
• Du får bättre koncentration
• Mångsidig träning
• Förbättrar både din kondition, styrka och smidighet
• Går att träna i grupp eller ensam
• Funkar att träna var som helst, ute eller inneKälla: Träningsguiden

 

 

eXTReMe Tracker

 

 


sektion genom gångstråket

 

För att erhålla ett hållbart centrumområde kring Avenyn och Evenemangsstråket har det varit av största betydelse att få dessa att växa ihop. Således har förbindelsen över Heden gjorts mycket attraktiv och fylld av upplevelser.

Utmed gångstråket finns ett stort antal småbutiker som innehåller allt som har med det goda livet att göra inte minst hälsa och motion. Åt norr har man utsikt mot plattformarna och Tornet som växer upp ur dammen.
Genom dess rörliga skärmar och intressanta fasadmaterial och strategiskt utplacerade belysning upplevs de under hela dygnet som en levande anläggning i ständig utveckling.

Nästa!

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2


FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
................ Här är du!
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!....................Nästa!

© Arne Person.

från p-däcket som med bil nås från Engelbrektsgatan i söder och från stora foajen i norr.


HÄLSA!

Viktigt att bekämpa fetma tidigt i livet
Pressmeddelande - Folkhälsa
- 25-09-2008

Det finns närmare 22 miljoner överviktiga barn i Europa och ledamöterna i Europaparlamentet efterlyser nu tidiga
insatser för att förhindra fetma hos barn.
Tydligare märkning av livsmedel, bättre mat i skolorna, begränsningar i reklam och lägre moms på frukt och grönsaker står på ledamöternas kravlista.
..

Hur lyckliga är vi egentligen

Ur docent
Bengt Bruldes krönika
i GP 2008-08-16 Ref AP

"Ett av politikens viktigaste mål är välfärdsmålet, att se till att medborgarna har det så bra som möjligt." Hur kan vi utröna hur väl politiken lyckas med denna uppgift?

Köpkraft, medellivslängd, ohälsotal, utbildningsnivå och arbetslöshet är några objektiva mått på välfärd. Det finns även subjektiva välfärdsmått, som får en allt större betydelse. Miljöpartiets har intresse för ett nationellt lyckoindex.

För ökad köpkraft eller bättre hälsa är väl inte så mycket att ha om det inte gör oss lyckligare.