MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA
.......................................................................FÖREGÅENDE............NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

MOTIVEN FÖR DETTA PROCESSKONSTVERK

Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

Göteborgarna behöver dynamiska mötesplatser.
Det planeras en del i stan men ingen hittills som inkluderar
allt och alla. En mötesplats skapad av medborgarna för medborgarna.


Stadsbyggnadskontorets påbörjade detaljplanearbete för området
Det är viktigt att så tidigt som möjligt stimulera till ett
mycket brett deltagande i kommande samråd för att
komma fram till en lösning som gagnar medborgarna nu
och i framtiden.

Storskaliga bostadsområden
En inofficiell utredning om förnyelsen i Göteborgs storskaliga bostadsområden från 90-talet påvisar brister i den sociala dimensionen. Den förhärskande dialogplaneringen fungerade inte. Trots tillkomsten av begreppet medborgarkraft har inte mycket hänt inom den sociala dimensionen. Läs mer!

Medborgarnas synpunkter
Av hittills utförda enkäter och debattartiklar framgår det tydligt att Göteborgarna kräver att området skall förbli en allmän plats för medborgarna och att idrottsfunktionerna
och karaktären av hed skall finnas kvar. Däremot tycks flertalet vara överens om att bilarna i markplan skall bort
och att en trevligare passage över Heden är välkommen.


De flesta är av den åsikten att Heden skall vara ett reservområde för något i framtiden som måste ligga
centralt och har avgörande betydelse för Göteborgs
framtida utveckling. Nu finns det skäl att ge Heden
en sådan funktion!

Olle Baertling
Citat ur boken Baertling Mjellby konstgård
"Den öppna formen tar del i framtidens konstruktion...
Framtidens städer kommer att vara uppbyggda av nya
former. En mera dynamisk mer konstnärligt högspänd arkitektur kommer att tränga undan den traditionellt
formade.
Mäktiga diagonala formationer kommer att skjuta upp i rymden, hissnande perspektiv kommer att öppna sig för människorna. Pyramider kommer att stå på högkant, öppnande underbara terrasser på sina tak. Triangulära skapelser kommer att öppna sig för människorna...
Det blir en fest för människorna att gå i dessa städer."

 HedenVarje plats i stan har en ut- och instrålning. Genom att analysera dem och dra nytta av dem vid gestaltningen blir platserna unika.

.Gång- och cykelstråk dras .....genom området


......


Göteborgs översiktsplan
Med kraftbegreppen i ÖP93 blev Göteborgs
översiktsplan intressant även internationellt.
Tillskottet av medborgarkraften i ÖP99 var
komplementet som skulle garantera
"Den goda staden" och "Det goda livet".
Så blev det inte.
Medierna svek och översiktsplanens intentioner
nådde inte ut till medborgarna. Detta förpliktar.

ÖPXX!

Internationellt
Framtidsforum - Samverkan "glokalt"

Göteborg 6-7 nov 2002
Krister Andersson LO distriktet i Västsverige
Läs mer!

Ledarartikel i Plan av Mats Johan Lundström
Öppna upp för fler idéer i tidiga skeden!

... "Det är kanske i detta tidiga programskede vi skulle
behöva ha fler tävlingar... Vi har belyst försöken med
Dialog Södra Älvstranden i Göteborg, ett försök att inbjuda olika professioner och medborgare att engagera sig i den tidiga utvecklingsprocessen. Det politiska stödet saknades och nu kör man vidare i gamla spår... Öppna upp för lokala idélådor, idéfestivaler och speakers corners såväl analoga som digitala där medborgarna får möjlighet att komma med förslag till förbättringar av utvecklingen och styrningen av våra lokalsamhällen"...

Evolution of Sustainable Human Settlements
Ur programmet:
Cities in climate change
Design and concepts for habitability in extreme
environments particulare on Moon and Mars
Susttainable development...
Sustainable business...
My view on sustainability av Gert Wingård
Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen
Om bilar och framtidens storstäder
Hållbart boende
En revolution med bara vinnare
Homes for tomorrow
Panel discussion
Slutord

..........
..........Även nattetid skall den universella kontakten förnimmas!

 


 

eXTReMe Tracker

 


Uniglokal planering
"Design and concepts for habitability in extreme
environments particulare on Moon and Mars" enligt förra stycket ovan visar att stor kraft läggs på att utforska universum för framtiden. Heden skall vara ett avantgarde
och då måste det som omger globen inkluderas.
"Tornet" blir ett måste.

Informella ekonomier
Ur Processkonstverk nr1 från år 1994 av AP
"
En enda valuta i detta dualistiska samhälle fungerar inte.
Vi spelar hasard, förut med bankerna nu med utlandet som finansiärer, medan de överblivna blir allt fler. Två valutor en för det materiella värdet "att ha" och en för det immateriella behovet "att leva" kan vara lösningen. Vi måste få upp
ögonen för det vi kallar för livskvalitet.
Detta inte minst om Sverige skall kunna uppfylla WHO: s strategi. Hälsa för alla år 2000 som Europaregionens medlemsländer antagit. "År 2000 skall alla människor ha
fått möjlighet att utveckla och använda sina fysiska och psykiska resurser så att de kan leva ett socialt och
ekonomiskt tillfredsställande liv. "Stadsbyggnadsdirektörens vädjan om bidrag
I olika sammanhang har vår stadsbyggnadsdirektör vädjat
om medborgarnas medverkan med synpunkter och idéer
om Hedens utformning.
Han hävdar att det krävs något extraordinärt.


Den sociala misären
Under år 2008 påvisades starka brister inom den sociala sektorn, inte minst i Göteborg. Utredningar presenteras
där detta gäller för såväl äldre som skolelever.
Brottsligheten är stor. Segregationen oförsvarlig. Marknadskrafterna sviktar. Miljöhoten hopar sig.
Framtidstron är minimal.
Den sociala dimensionen måste stärkas!

Internet
Internet har för medborgarna inneburit en ökad yttrande-
frihet på gott och ont. Där skapas bland annat virtuella
världar med målsättningen att bli bättre än den reella
världen. Förekomsten av virtuella ekonomier vars valuta
kan omsättas till reell valuta innebär att man inte längre
är beroende av "vanligt lönearbete".
På Internet kan man finna klipska idéer och djup kunskap
som filtreras bort av övriga media. Material som kan vara
till gagn för den reella världen.


En reflektion!
Hela Internet kan ses som ett konstverk!
På Röda Sten presenteras en installation som i princip
enbart består av ett stort bord belamrad med böcker
som inspirerat dem som konstnärer.
Betraktaren får delta genom att ta kopior av sidor i
materialet samt tillföra eget material.

En utmaning!
Kan processkonsten medverka till skapandet av en reell
värld som i konkurrens med Internetvärlden resulterar i
en godare värld?

Heden
Kan Heden bli " ett Internet i verkligheten", verkstan för skapandet av balans mellan krafterna genom att fungera
som plattformar för dem och ge plats för den
" Indiska Lotus" som förmår att resa sig över vattenytan?

 


Tornstudie


Tornet: Förslag 1 b


Tornet:
Foajén med de tre krafterna


Visual Forum 2008 april 22-23
Workshop: Visualizing urban futures
.
De virtuella världarna börjar nu verkligen att utmana de
reella. Där kan man redan idag tjäna virtuella pengar som
kan omsättas till reella. Där kan man skapa och förverkliga
sig själv. Avatarerna tilldelas alltfler mänskliga förmågor
som ögonkontakt vid samtal och diskussioner och olika sätt
att föra sig för att markera attityder. Spelen utvecklas nu alltmer för att komma till nytta för exempelvis den urbana utvecklingen.
Den virtuella tekniken blir ett viktigt verktyg inom Heden
för att sprida information.

Medierna
Flertalet medier är mer intresserade utav katastrofer än innovationer. Nya sätt för att nå ut med goda budskap till medborgarna behövs. Heden kan bli den "hjärna" som söks.

Krafterna
Gravitationskraften
Isaac Newton, Albert Einstein 1915 och dagens forskning
kring
kvantmekaniken.
Slutsats: Ännu är problemet inte löst. Kommer den ursprungliga kraften utifrån eller inifrån?

Läs mer!

Arkitekturen
Göteborg anklagas av många för en alltför utslätad själlös arkitektur. Aktuellt förslag har själ.
Dess utbredning i vertikalled innebär utmanande lösningar såväl tekniskt som miljömässigt.

Naturen
I allmänhet strävar växtligheten uppåt och vidgar sig mot himlen och solen. De får kraft både uppifrån och underifrån.
Att följa naturens lagar även i arkitekturen är ett säkert förhållningssätt.

Hedenområdet
Det finns flera scenarier för hur Heden kan integreras med
de två huvudstråken Avenyn och Evenemangsstråket.
Ett av dem är att låta de omgivande områdenas innehåll fortsätta in på Heden och låta Heden bli centralpunkten.


Ett annat sätt är att låta Heden behålla sin egen karaktär
men förstärkt så att den blir ett tillskott som berikar alla
delar av området. Inte slår ut dem.

Ett tredje sätt är att Heden får en helt ny funktion.

Alternativ två tycks vara en framkomlig väg med tanke på medborgarnas syn på Heden.

Processkonsten
Processkonsten kan bli ett viktigt redskap i utvecklingen av framtidens städer. Processkonst


Öppna strålar från Heden
:::::::::
......Plattform


Skräckvälde

Peter Hjörne skriver på GP:s ledarsida den 28 september.
"Göteborg är två städer - minst. I den ena går vi på
bokmässan. I den andra härskar våldet...

Där hopplöshet råder, där arbetslösheten är förlamande hög och framtidstro saknas växer misstron mot samhället och tilliten till samhället ersätts med lojalitet mot andra organisationer...
Därför måste samhället sätta in stora resurser snabbt och beslutsamt för att hejda utvecklingen. Samtidigt får ingen möda sparas för att bekämpa utanförskap och segregation...

Framtiden tillhör städerna
Från och med 2008 lever fler i städer än på landsbygden.
De är viktigt att fråga sig varför städer lockar många.
Det kan handla om hopp, att fly fattigdom. Det kan vara en
väg till rikedom och tolerans. Det är den humana drivkraften som ligger bakom städernas succé

Plattform för svenskt stadsbyggande
Styrelsen för Sveriges Arkitekter har beslutat att det inte går att invänta politiska initiativ inom området arkitektur, design och politik. Sveriges arkitekter inleder därför under hösten 2008 ett internt arbete med att utveckla ett arkitekturpolitiskt program - en politisk plattform för svensk arkitekturpolitik för framtiden.
Detsamma borde gälla stadsmedborgarna. De måste själva aktivt delta i utvecklandet av ett program för sin stads utveckling.
Läs mer!

Ny global standard för socialt ansvarstagande.
På Social Responsibility Day den 19 november ges svaret.
Då presenteras ISO 26000, en ny global standard för socialt ansvarstagande. ISO 26000 beskriver hur organisationer konkret kan arbeta med frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, anti-korruption och miljö.

Delegation för hållbara städer
Regeringen satsar på Hållbara städer
Hållbar stadsutveckling är en global utmaning där Sverige har möjlighet att spela en vikig roll. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande inom hållbar stadsutveckling och har därför inrättat en delegation för hållbara städer. Delegationen ska vara en nationell arena för hållbar stadsutveckling.Totalt skall 340 miljoner kronor satsas på hållbar stadsutveckling under 2009 0ch 201
0.
Läs mer!

Perspektiv på planering
Temat i nr 5-2008 i Arkitektur
Ur artikeln "Manifest hållbar kommun" av Varis Bokalders
En stad kan aldrig bli hållbar om den inte samverkar med den omgivande landsbygden. Hållbar planering handlar därmed inte bara om stadsplanering utan om stad- och landplanering.

Ur artikeln "Planering för livet"
där Ingrid Sommer intervjuar Helle Söholt

Vi är urban designers som arbetar på ett delvis otraditionellt sätt. Den grundläggande ambitionen är att bidra till mer levande städer, med en planering som har människan i fokus.

Hälso- och idrottsakademi
En ny multisporthall planeras på Katrinelundsgymnasiets gård.
(juni 2009). Idrottshallen blir 50x30 kvadratmeter och skall kunna användas inte bara av universitetet utan av Katrinelundsgymnasiet, idrottsföreningar och andra.
I byggnaden skall ingå ett stort idrotts- och hälsolaboratorium. Avsikten är att kunna driva idrotts- och produktutveckling.
Målet är att skapa "ett nationellt kunskapscentrum för idrottslig prestationsutveckling och hälsofrämjande arbete.
Håller tidplanen ska multihallen och laboratoriet kunna tas i bruk 2010-2011.
En utvecklad sådan anläggning riktad till alla medborgare bör ingå i Hedenanläggningen och samverka med den nu planerade.

Social nedmontering
Rädda fritidsgårdarna från nedskäringar (debatt i GP juni 2009)
Relationen mellan sociala problem och nedskärningar av fritidsverksamheten är självklart inte automatisk, men forskare är i stort sett eniga om att den är högst verklig.


Virtuell bank - riktiga pengar

Ur artikel i Fokus 2009

Den nya ekonomin.Gränsen mellan verklighet och spel ­suddas ut när spelet Entropia Universe startar en riktig bank.

Läs mer!


Tornet: Ljusstudie

................... Tornvariant

 

________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk
22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk
22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på
kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

...........o
Heden processkonstverk
22-23 steg 2

Tillbaka!

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
...motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
...............
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk
22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

"
SYNPUNKTER!...
.......
Tillbaka!
..

 

PK23
Göteborgs framtid
Under år 2008 har hänt!

Möjligheternas stad
Kommunen
Jorden om 2000 år?
historik
....
kompletterande utdrag
hi.......
Sierpinski tetrahedron
krafter
arkitektur
social o socialpsykologi
.......
människans hjärna
andlighet
brottslighet
lycka
hälsa
kultur
hållbar stad
new urbanism
sprawl
smart Growth
cittaslow
grön urbanism
cultural planning

bilder av framtidsstaden I
bilder av framtidsstaden II
bilder av framtidsstaden III
bilder av framtidsstaden IV

strukturer.
............lösningen


strategier tänka lateralt
ekonomier
ekonomiska frizoner

glokalt

plattformar
.miljöplattform
.ekonomiplattform
.socialplattform
.konstplattform
.kulturplattform
.quinta essentia

bid
tänkvärda citat
reflektioner
gång o cykelstråk
Älvstaden
älvstränderna

information till nätet
Göteborgs framtid
(Galleriarne)
Artiklar

LÄNKAR

PROCESSKONST

Definition m m

PK20
Gång- o cykelstråk

PK22 Heden sid 1
PK22 Heden sid 2
Inledning
historik
nu
framtid
embryon
förslag1

Skisser

puls/lugn

kulturhuvudstad
år 2021

© Arne Person.