LÄNKAR

PROCESSKONST

Definition m m

PK20
Gång- o cykelstråk

PK22 Heden sid 1
PK22 Heden sid 2
Inledning
historik
nu
framtid
embryon
förslag1

PK23
Göteborgs framtid
Under år 2008 har hänt!

Möjligheternas stad
Kommunen
Jorden om 2000 år?


historik
....
kompletterande utdrag
hi.......
Sierpinski tetrahedron
krafter
arkitektur
social o socialpsykologi

.......
människans hjärna
andlighet
brottslighet
lycka
hälsa
kultur
hållbar stad
new urbanism
sprawl
smart Growth
cittaslow
grön urbanism

cultural planning

bilder av
framtidsstaden I

bilder av
framtidsstaden II

bilder av
framtidsstaden III

bilder av
framtidsstaden IV


strukturer.
..lösningen


strategier
..tänka lateralt

ekonomier

ekonomiska frizoner

glokalt

miljöalternativ

plattformar
.miljöplattform
.ekonomiplattform
.socialplattform
.konstplattform
.kulturplattform
.quinta essentia

bid
tänkvärda citat
reflektioner

gång och cykelstråk

Älvstaden
älvstränderna


information till nätet

Göteborgs framtid (Galleriarne)
Artiklar

Skisser

puls/lugn

kulturhuvudstad
år 2021

 

ÖPXX!

 

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN - KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

 

ÖVERSIKTSPLANEN
OCH KRAFTERNA

::::::
Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

Referat forts. (från början?)
På färjan till Trädgårdsföreningen blir vi informerade om situationen i Göteborg 2008 då Hedenområdets användning på allvar kom att diskuteras och förslag till utnyttjandet av
området presenterades.

Göteborg hade hamnat på efterkälken i utvecklingen jämfört med Stockholm och Malmö trots sina höga ambitioner i översiktsplanen. Göteborg hade blivit Sveriges mest segregerade stad och den organiserade brottsligheten hade vuxit sig stark. Den globala marknaden var i kris. Bush varnade för domedagen. Äldrevården och undervisningen var inte bra.
I översiktsplanen resonerades det vid den tidpunkten om
3 krafter, som borde vara i balans.
Konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft.

Redan på 90-talet resonerades det om det glokala samhället. Ekologiska faktorer driver fram ett mera lokalt anpassat samhälle.
Ekonomiska faktorer driver fram en global arbetsmarknad, en global ekonomi och en global politik.
Om kvaliteterna hos det lokala och globala förenas skapas förutsättningar för det "glokala samhället.

Ekonomin kan delas in i tre delar.
Näringslivet, Offentliga ekonomin och Sociala ekonomin.

Mer om Glokalt!

Det krävdes innovativa åtgärder i bland annat Göteborg för att bryta trenden.

Ett allt större intresse för universella frågor och nanoteknikens möjligheter att bland annat utforska universum bättre ledde till att uttrycket "uniglokalt" myntades och kom att få betydelse för Hedens innehåll vid sidan om översiktsplanens tal om tre krafter i balans.

För motivet till medborgarkraftens förslag till anläggning finns ett digert bakgrundsmaterial.

LÄS! .Motiven för detta processkonstverk!
.........samt besök länkarna till vänster.

När vi anländer till Trädgårdsföreningen har vi fått bakgrundsfakta om anläggningen.

NÄSTA!

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

.....

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna .......... Här är du!
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!...............................NÄSTA!.

© Arne Person...................

.................

 

Krafterna
Gravitationskraften
Det första försöket att beskriva gravitationen gjordes av Isaac Newton, som insåg att det är samma grundläggande kraft som får föremål på jorden att falla till marken, som håller till exempel månen i sin bana runt jorden.

Med den allmänna relativitetsteorin, som publicerades av Albert Einstein 1915, beskrevs gravitationen som en krökning av rummet och tiden. Den förenar den speciella relativitetsteorin och Isaac Newtons universella gravitation genom idén att gravitationen inte är en kraft i traditionell mening.

Kvantmekaniken förutsäger att gravitation liksom andra krafter förmedlas av en partikel, som i detta fall kallas graviton.
Gravitonen är den förmodade budbärarpartikeln för gravitationskraften.


Slutsats: Ännu är problemet inte löst. Kommer den ursprungliga kraften utifrån eller inifrån?
Läs mer!

VIDEO!
KRAFTKAMP!

 


INTE BARA GLOBALT UTAN ÄVEN LOKALT OCH UNIVERSALT

 


Jordens framtid?I år 2008 bor 50% av jordens befolkning i städer. Befolkningen är nu ca 6,7 miljarder människor.

Att begränsa Jordens befolkning tycks inte vara möjligt utan stora katastrofer.


Människans uppfinningsförmåga
är stor. Nanorör gör det snart möjligt att med hissar ta sig långt ut i rymden.

Stor forskning finns redan om etableringar av samhällen utanför Jorden.

Den solenergi som jorden kan utnyttja kan kanske mångfaldigas om man kan etablera samhällen ute i rymden väl förankrade i jorden. 

 

eXTReMe Tracker