.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

SPRAWL

cccccccccccc

bakgrund

Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet


SPRAWL
(Källa: Wikipedia Fritt översatt från engelska)

Med sprawl menas stadens eller förorternas utbredning i stadsbygdens periferi.
Invånarna där bor ofta i villor och kör bil till arbetet.
Här saknas alternativa transportmedel och fotgängarvänliga stadsdelar.
Låg befolkningstäthet är ett tecken på sprawl. När man talar om sprawl finns det tendenser att det fokuseras kring den faktiska markytan som gått åt för urbaniseringen.

Uttrycket "urban sprawl" har vanligen en negativ klang beroende på de följder på hälsa och miljö som sprawl förorsakar. Bostäder på lågexploaterade områden tenderar att släppa ut mer föroreningar per person och förorsaka fler trafikolyckor. Sprawl är kontroversiellt. Dess anhängare menar att konsumenterna föredrar glest bebyggda områden och att sprawl inte nödvändigtvis ökar trafiken.
Sprawl är också förknippat med ökad dästhet sålänge promenerande och cykling inte är möjliga kommunikativa alternativ. Sprawl har negativ påverkan på land- och vattenkvantitet och kvalitet och förknippas med förminskning av det sociala kapitalet.

Separarerade brukarområden
I sprawlområden är kommersiella-, bostads- och industriområden separerade från varandra. Stora landarealer utnyttjas för ett enda ändamål och de är åtskillda från varandra genom öppna områden, infrastruktur eller andra barriärer, vilket resulterar i att områdena där människor bor, arbetar, handlar och har sina rekreationsytor ligger långt ifrån varandra. Vanligen är avstånden så stora att man omöjligt kan gå emellan dem. Det krävs bil.

Glesbygd
Sprawl konsumerar mycket mer land än traditionell stadsutveckling.
Den exakta definitionen av begreppet "låg täthet" är diskutabel. men en vanlig jämförelse är den mellan enfamiljsvillor och hyreshus. Enfamiljsvillorna har vanligen färre våningar och är placerade glesare och. separerade av gräsmattor, landskap, vägar eller parkeringytor, som är större på grund av att fler bilar brukas.
Låg exploateringsgrad förorsakar i många kommuner att exploaterad mark ökar i snabbare grad än invånarantalet.

En annan sort av låg exploatering kallas ibland för "hoppa bock" utveckling. Detta uttryck har uppkommit på grund av avsaknaden av kontakt mellan de exloaterade områdena. De kan t ex vara separerade av grönområden, som resulterar i en genomsnittstäthet mycket lägre än den låga tätheten beskriven ovan.
Detta fenomen att kräva infrastruktur för småområden hör till detta och föregående århundrade.

Vanligen ställs det krav på exploatören att avsätta en viss del av den exploaterade marken för allmänt bruk som för vägar, parker och skolor.
Förr när en lokal kommun byggde alla gator inom ett givet område kunde en stad expandera utan avbrott med ett kontinuerligt cirkulationssystem. Då fanns det möjligheter för en kommun att expropriera. Privata exploatörer har vanligtvis inte denna möjlighet.

Det finns på många ställen stora nya bostadsområden som enbart innehåller bostäder, som av exploatörerna kallas för byar eller städer vilket är missledande då dessa termer betecknar platser som inte enbart innehåller bostäder.

Bostadsområden innehåller ofta svängda matargator och säckgator med få områdesentréer vilket medför många uppsamlingsgator.

Typiska företeelser för Sprawl är:
• Strip malls eller dagligvarucentra
• Shopping malls
• Snabbmatskedjor

En konsekvens av markslöseriet är tillkomsten av "Smart growth" som innebär att urbana tillväxtgränser anges.
I Origon antogs en lag 1973 som begränsade arean för urban exploatering.

Kritik
Argument mot urban sprawl går från skalan, mer konkreta effekter på hälsa och miljö till mera abstrakta konsekvenser inbegripet grannskapsvitalitet.

Urban sprawl är associerad med ett antal negativa miljö- och allmänhälsoresultat. Nedan anges några argument mot sprawl.

• Ökade föroreningar och tillit till fossila bränslen.
• Ökning av trafik och trafikrelaterade olyckor.
• Ökad dästhet.
• Minskning av det sociala kapitalet.
• Minskning av land och vatten. Både i kvantitet och kvalitet.
• Ökade infrastrukturkostnader.
• Ökade kostnader för personliga transporter.
• Stadsdelens kvaliteter.
Livskvaliteten minskar genom att främja sprawl livsstilen.
I den traditionella stadsdelen är sannolikt närheten till arbetsplats, minuthandel och restaurang, caféer m m ett väsentlig bidrag till att få ett balanserat stadsliv.
• White flight
Segregerande effekter

Grupper som opponerar sig mot sprawl.
Det Amerikanska Institutet för Arkitekter rekommenderar inte sprawl utan i stället smart, blandstad med byggnader tätt intill varandra som begränsar bilanvändandet, spar energi och gynnar gåvänliga hälsosamma väldesignade stadsdelar.

Användare som förespråkar sprawl
En professor i planering och ekonomi i USA anför skäl till att många hushåll i USA, Canada och Australien speciellt från medel och överklassen föredrar förortsslivsstilen:
Den lägre tätheten medför mindre oväsen, ökad avskildhet, bättre skolor, mindre kriminalitet samt en långsammare livsstil än den urbana livsstilen.

Debatt om trafik och utbytt tid
Trafikintensiteten tenderar att bli lägre, farten högre och utsläppen lägre.

Risk för ökade huspriser.

Frihet
Det finns några sociologer som påminner om att det finns en länk mellan populationstäthet och antalet påtvingade regler.
Teorin går ut på att när människor flyttar närmare varandra geografiskt blir påverkan av varandra märkbart större. Denna potentiella påverkan kräver tillkomsten av utökade sociala och legala regler för att förhindra konflikter, t
rängsel och ökad aggression.

_____________________________________

 

Till Smart Growth!

Till Plattformar!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............