.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

Puls/Lugn

Det ambivalenta Göteborg

En skiss! cccccccccccc

bakgrund

Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

Puls/Lugn

Det ambivalenta Göteborg

En skiss!


En hållbar utveckling!?


Det pulserande Göteborg


Det lugna Göteborg

Inledning
Sedan de ekologiska sammanhangen uppmärksammades har även sociala och ekonomiska aspekter förts fram såsom lika kritiska som de ekologiska.

I boken "Bilder av framtidsstaden" framförs i förordet, att genom dessa aspekter på de sociala och ekonomiska, riskerar de fysiska ramar som ekosystemen sätter för livet på jorden att glömmas bort.

Göteborgsregionens vision är en region som från dagens invånarantal 950 tusen växer till 1,5 miljoner redan år 2020.
Ligger denna vision t ex inom de fysiska ramar som ekosystemen sätter för livet på jorden?

I ÖPXX framförs ståndpunkten, att det sociala fallerar i dagens samhälle.

medborgarkraften.com känner sig manad att bidra med synpunkter.

Det verkar som det är dags att få till stånd plattformar för samtliga agerande krafter för att få den sökta kraftbalansen.

Skissen
Puls/Lugn Det ambivalenta Göteborg

Slutorden i boken "Bilder av framtidsstaden" uttrycker tvivel om att några av deras bilder är genomförbara. Alla bilderna var för sig förutsätter att stora delar av medborgarna "vingklipps".

Lösningen liggger i stället i att låta vingarna växa.
Satsa på ett livsstilssamhälle!

Från "Sätt färg på Göteborg" av AP

Skissens innehåll bygger på såväl gamla fragment från hemsidan men också på aktuella händelser. Puls/Lugn behandlas t ex i boken "Bilder av framtidsstaden".

"Puls" tillståndet kan ses som Göteborgsregionens vision för regionen,som ser en stark tillväxt som lösningen.
"Lugn" tillståndet är att jämföra med Cittaslow rörelsens långsamma småstäder.

Kartorna ovan visar hur de centrala delarna skulle kunna delas in.

Skissens laterala idé är att erhålla ett uthålligt Göteborg genom att låta "Puls" och "Lugn" får verka i symbios i stan. Parker, vattendrag samt gång- och cykelvägar får utgöra den lugna sfären och mellanrummen utvecklas till pulsen, som i en organism.

Det laterala tänkandet ges möjlighet att utvecklas i "det lugna Göteborg så att kloka beslut kan fattas om hur "Pulsen" skall gestaltas.
Den lugna stadens delar anpassas efter dess förutsättningar. De små stadsdelarnas stad utvecklas. Det är medborgarnas livstilar som får avgöra delarnas innehåll och läge. Vissa vill bo nära havet andra i centrum eller i direkt kontakt med skogen. Vissa vill bo i kategoriområden andra vill bo i blandad miljö.

I ett uthålligt samhälle sker kontinuerligt förändringar för anpassning till "nuet". Detta förutsätter en interaktiv planering där vi alla, i någon form, blir delaktiga.
Inga blir segregerade.

Vi måste finna metoder att hålla oss inom sådana fysiska ramar som ekosystemen sätter, som inte äventyrar livet på jorden.

Utifrån dessa ramar väljer medborgarna själva hur man vill leva och hur man vill fördela sin tid i de olika zonerna.

I den lugna miljön frodas det laterala tänkande och embryon till morgondagens uppfinningar och upptäckter tar form.
Parkerna fylls med innehåll för att fungera.

Heden blir medborgarkraftens plattform.

Inom den lugna arean kan såväl bostäder som verksamheter av lugn karaktär etableras.


Med denna skiss baserat på lateralt tänkande är avsikten att uppmärksamma betydelsen av ett aktivt deltagande av medborgarna för skapandet av ett hållbart Göteborg och att inte vara rädda för att ifrågasätta expertisens synpunkter.
I stället för piska kan morot vara lösningen för ett brett medborgarengagemang.


Puls-lugn-puls-lugn Både och. Mångfalden

Till kulturhuvudstad!

Till Plattformar!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............