.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

Från Regeringskansliet
Hållbar stadsutveckling

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

Från Regeringskansliet
Hållbar stadsutveckling

Miljödepartementet


2008-09-04
Andreas Carlgren presenterar ordföranden för ny delegation för hållbara städer.

Vid en pressträff redogör miljöminister Andreas Carlgren för det fortsatta arbetet med regeringens satsning på en hållbar stadsutveckling. Miljöministern presenterar också ordföranden för den nyinrättade delegationen för hållbara städer.

Regeringen har initierat en satsning för att få fram nationella exempel på hållbara städer och stimulera utveckling av attraktiva stadsmiljöer med minskad klimat- och miljöpåverkan. Satsningen syftar till att skapa förebilder nationellt och internationellt för hållbart stadsbyggande och tillämpad miljöteknik. Medel avsätts i budgeten för 2009 och 2010.

___________________________________________________
Ur
Hållbart samhällsbyggande
Den byggda miljön och markens användning är viktig för att tillfredsställa grundläggande behov i samhället. Samtidigt har den byggda miljön en stor inverkan på den fysiska miljön; hur vi bor, arbetar, förflyttar oss och möjligheterna till en rik fritid. Därför ska planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön utformas på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Samhällsplanering och regelverken som styr planering och byggande ska vara anpassade för att uppfylla alla dessa behov.

Miljömålet God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

I miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150) föreslås att sju delmål ska ange inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, avfall, energianvändning med mera i byggnader samt inomhusmiljö.

Plan- och bygglagstiftningen
De lagar som reglerar plan- och byggområdet är främst plan- och bygglagen (1987:10), byggnadsverkslagen (1994:847) och miljöbalken (1998:808) samt tillhörande förordningar...


Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Relaterat
Miljökvalitetsmålen
Vanliga frågor och svar om boende och byggande
Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag
Externa länkar
Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
Byggnadsverkslagen
Miljöbalken
Plan- och bygglagen

__________________________________________


Hållbar stadsutveckling
Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Den fortlöpande urbaniseringen innebär att allt fler människor bor i städer. Utvecklingen i städerna kommer därför att ha en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor.

Sverige har en internationellt sett stark position inom hållbar stadsutveckling, med den samlade kompetensen hos kommuner och näringsliv som en viktig bas. Svenska miljöteknikföretag ligger i framkant inom flera områden. Avancerad miljöteknik och kunnande kring hållbar stadsutveckling kommer att efterfrågas alltmer i industrinationer såväl som i utvecklingsländer.

Satsning på hållbara städer
Det finns förutsättningar för ett ännu större internationellt genomslag för svenskt kunnande kring stadsutvecklingsfrågor och svensk miljöteknikexport. Regeringen har mot den bakgrunden aviserat en satsning på hållbara städer på totalt 340 miljoner kronor för åren 2009-2010. Dessa medel ska användas för stöd och utveckling av främst ny- och ombyggnadsåtgärder inom en särskild stadsdel, bostadsområde eller kvarter som bidrar till integrerade lösningar för hållbar stadsutveckling.

Delegation för hållbara städer
Regeringen har tillsatt en delegation för hållbara städer inom Miljövårdsberedningen, för perioden 2008-2010. Delegationen ska samla stat, näringsliv och kommuner i en nationell plattform för hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att stimulera stadsbyggnadsprojekt som både bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan, och som underlättar svensk miljöteknikexport.

Ambitionen är att med hjälp av spjutspetsteknik och framsynt planering förverkliga visioner för framtida städer och hållbara boendelösningar i enskilda kvarter, stadsdelar och lokalsamhällen. Delegationen för hållbara städer samarbetar med kommunerna, marknadens aktörer och andra parter.

Hållbar stadsutveckling berör flera politikområden
Hållbar stadsutveckling berör även andra politikområden och myndigheter. Det finns starka kopplingar till bland annat den urbana utvecklingspolitiken, boendefrågor, miljöteknik, transporter och regional utveckling.

Svenskt kunnande kring hållbar stadsutveckling och miljöteknik presenteras internationellt bland annat genom konceptet SymbioCity. Den 5 mars 2008 lanserade handelsminister Ewa Björling den nya exportplattformen SymbioCity som ska marknadsföra svensk miljöteknik och hållbart byggande runt om i världen. Plattformen riktar sig till städer som vill se en hållbar utveckling och samlar närmare 700 svenska företag.

Sveriges förnyade politik för global utveckling lyfter också fram hållbar stadsutveckling som ett prioriterat område, med viktiga kopplingar till det internationella utvecklingssamarbetet.

Internationella konferenser och möten om hållbar stadsutveckling
Hållbar stadsutveckling och boendefrågor är tema för återkommande internationella konferenser och möten, bland annat World Urban Forum 4 som arrangeras av FN-organet UN-HABITAT i november 2008 och World Expo 2010 i Shanghai.

Även i EU är frågor kring hållbar stadsutveckling aktuella. Miljödepartementet kommer att arrangera en högnivåkonferens om hållbar stadsutveckling under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.


Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Relaterat
Läs mer om miljöteknik
Läs mer om politik för global utveckling
Pressmeddelande: Peter Örn leder regeringens satsning på hållbara städer
Pressmeddelande: Bred expertis i delegationen för hållbara städer
Pressmeddelande: 45 miljoner till tryggare stadsmiljöer
Externa länkar
Länk till SymbioCity:s webbplats
Läs mer om World Urban Forum 4
Läs mer om World Expo Shanghai 2010

Nästa!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............