.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

LYCKA

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

LYCKA

Hur lyckliga är vi egentligen
Ur docent Bengt Bruldes krönika i GP 2008-08-16
referat AP

BB skriver att citat "ett av politikens viktigaste mål är välfärdsmålet, att se till att medborgarna har det så bra som möjligt."

Han ställer sig frågan: Hur kan vi utröna hur väl politiken lyckas med denna uppgift?

Han fortsätter med att konstatera att det finns många objektiva mått på välfärd, till exempel köpkraft, ohälsotal, medellivslängd, utbildningsnivå och arbetslöshet.Och forstätter med att klargöra att det även finns subjektiva välfärdsmått, som verkar få en allt större betydelse.
Han nämner som exempel miljöpartiets intresse för ett nationellt lyckoindex. För ökad köpkraft eller bättre hälsa är väl inte så mycket att ha om det inte gör oss lyckligare.

Han utreder vidare vad lycka är, vad lyckoforskarna mäter. Den samhällsvetenskapliga delen av forskningen har fokuserats på hur tillfreds vi är med våra liv som helhet. medan den psykologiska delen av forskningen även lägger vikt vid subjektivt välbefinnande, det vill säga hur bra vi mår. Livstillfredsställelse.
I World Values Survey har man bett medborgare att skatta graden av tillfredsställelse på en skala 1-10. Den senaste offentliggjorda mätningen på Sverige gjordes 1999. Medelvärdet var 7,7. 1990 låg vi på 8,0. Det har alltså sedan 80-talet skett en försämring.

Danmark låg högst i världen 1999 med 8,2.
Zimbabwe hade 2001 ett medelvärde på 3,9.

BB ställer frågan. Är vi så lyckliga som dessa siffror tyder på?
De samhällkritiska rösterna pekar på ökade klyftor i samhället, tuffare villkor i arbetslivet, ökad ohälsa, en råare brottslighet och ökad socialt utanförskap osv.

BB fortsätter: " Forskningen fokuserar på självrapporterad lycka. Den gör ingen skillnad mellan den uppvarvade form av välbefinnande som kräver ständig yttre stimulans för att hållas vid liv, och den stabila sinnesfrid som lyfts fram i andliga sammanhang- det som Dalai Lama och andra betraktar som genuin lycka. Våra höga lyckonivåer kan delvis bero på att det uppvarvade välbefinnandet är så omfattande."
"Med sinnesfriden är det antagligen sämre ställt."

"Den uppvarvade lyckan är oftare knuten till själviska strävanden som kan göra att både människor och miljö kommer i kläm. sinnesfriden är inte utagerande, och den är ofta kopplad till medkänsla, omsorg om andra och miljön."
Denna form av lycka är den mest hållbara, men den syns tyvärr inte i statistiken.

______________________

Några definitioner av begreppet lycka från webben!

Vad är lycka? Av Emma Abrahamsson Mental kraft
Webbsida Andrummet
Lycka är en känsla. Det går därför inte att ge en exakt definition av vad det innebär att vara lycklig. Lycka kan liknas vid en känsla av att se en mycket djup mening med sitt liv. Lycka beskriver också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron, samt att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande runtomkring oss. Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor. Den är baserad på en villkorslös kärlek till livet.

What is the definition of happiness anyway?
Se länk nedan!

http://www.thehappyguy.com/definition-of-happiness.html

Till Hälsa!

Tillbaka till Götebors framtid index!

Bengt Brulde http://hum.gu.se/institutioner/filosofi/personal/bengt-brulde

Bengt Brulde personlig hemsida
http://maya.phil.gu.se/bengt/

Mental Kraft
http://www.mentalkraftab.se/

What is the definition of happiness anyway?
http://www.thehappyguy.com/definition-of-happiness.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............