.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

DEN KOMMUNALA PLANERINGEN

SYNPUNKTER PÅ PLANERINGEN

cccccccccccc

bakgrund

Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

DEN KOMMUNALA PLANERINGEN

 

SYNPUNKTER PÅ PLANERINGEN

2008 09 16

Yimby
Svar på Yimby:s frågor till byggnadsnämnden
Från Yimby:s hemsida referat AP
Ledamöterna ombads att skicka in sina svar före den 15 september. Inte ett ljud har hörts från dem.. Frågorna skickas därför ut igen. Nu får Byggnadsnämnden lite längre tid på sig att svara. Om tre veckor, den 6 oktober, publiceras svaren.
JH på nätverket har redan fått vissa indikationer på att det kommer att komma svar den här gången. Vår demokrati vinner på att det finns en konstruktiv dialog mellan folket och de folkvalda.
------------

Ur artikel i SvD Publicerad: 3 september 2008
Av Eva Eriksson referat AP
Får vi se 60-talets rivningsraseri i repris?


Eva Eriksson skriver att en stad inte bara är en plats i rummet, det är också ett drama i tiden. Förändringarna är ofta resultatet av ett konfliktfyllt samspel mellan olika parter och olika intressen. Många är kortsiktiga. Därför är dialogen så viktig. Det är viktigt att förändringarna sker med omsorg och eftertanke. Det finns en del fundamentala långsiktiga värden att bevaka, sådant som byggts upp under sekler och aldrig kan återskapas.

Hon beskriver hur de svenska stadskärnorna i avsaknad av långsiktighet skövlades under 60-talet. Stora kulturvärden gick till spillo alldeles i onödan. Orsaken till att antikvarierna inte protesterade var att de som hade kunskapen att se dessa värden och bedöma dem på ett nyanserat sätt var undanträngda. De hade inte mycket att säga till om. Men efter den baksmälla som följde efter rivningsvågen började man lyssna till dem.

Sedan dess har mycket hänt. Museets antikvarier har som remissinstans i aktuella byggfrågor haft en möjlighet att framföra synpunkter som gäller kulturhistoriska värden.

Nu vill politikerna göra sig av med denna viktiga funktion. Istället ska antikvarier tillsättas inom stadsbyggnadskontoret.
Det innebär, fortsätter Eva Eriksson, att man inte alls har förstått dialogens fundamentala betydelse i den demokratiska processen.
Poängen med Stadsmuseets roll som remissinstans är att den är fristående från planerande myndigheter.

Eva Eriksson är fil dr i konstvetenskap och arkitektur­kritiker.

___________________________________________


Ur mail från av Johannes Åsberg Referat AP
YimbyGBG

YimbyGBG är ett nätverk av medborgare som vill se mer tät blandstad och mindre gles bilstad.
Hemsida www.yimby.se/gbg

Yimby har en del frågor som skickats över till alla ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden. Svaren kommer att presenteras på hemsidan den 15 september.


Ur innehållet i det öppna brevet till Kommunen

Bakgrund
Det råder konsensus om den täta blandstaden som översiktsplanen anger. Den centrala staden ska förtätas och den sk. mellanstaden ska kompletteringsbebyggas med en blandning av funktioner och en bebyggelsestruktur som möjliggör verkligt stadsliv.

Trots ett enormt politiskt, vetenskapligt och administrativt stöd byggs det fortfarande nästan uteslutande monofunktionella, glesa och bilberoende bostadsenklaver och köpcentrum. Detaljplaner som inte lever upp till översiktsplanens blandstadsvision arbetas fram av Stadsbyggnadskontoret och godkänns av Byggnadsnämnden.

Yimby vill därför ha svar på en del frågor.
Dessa behandlar bland annat följande:
1. Orsaker till att blandstadsvisionerna inte föjs.
2. Avsaknaden av stadsarkitekt
3. Överklagandeprocessen
4. Ledamöternas egna konkreta förslag till att åtgärda att blandstadsvisionen inte förverkligas.
5 Namngivande av planer som ledamöterna varit med om att godkänna som uppfyller kraven.

__________________________________________

GP:s arkitekturskribent Mark Isitt levererar under GP /Kultur ett tolvstegsprogram för att bryta utvecklingen mot en alltmer segregerad stad.

Läs artiklarna på www.GP.se!

 

Till Jorden!

Till Plattformar!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............