.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

GLOKALT

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

GLOKALT

Lokalt + Globalt = Glokalt

Ekologiska faktorer driver fram ett mera lokalt anpassat samhälle.

Ekonomiska faktorer driver fram en global arbetsmarknad, en global ekonomi och en global politik.

Det finns möjligheter att integrera dessa faktorer.

Om kvaliteterna hos det lokala och globala förenas skapas förutsättningar för det "glokala samhället.

Ekonomin kan delas in i tre delar.
Näringslivet, Offentliga ekonomin och Sociala ekonomin.

DESSA SKALL BALANSERA VARANDRA!

Utdrag ur Dokumentation från
Internationellt
Framtidsforum - Samverkan "glokalt"

Göteborg 6-7 nov 2002
Krister Andersson LO distriktet i Västsverige

3 huvudfrågor

• Tillväxtavtal/program i erfarenheter/framtid?
• Exempel från den Sociala ekonomin
• Skall sociala ekonomin ses som en del av helheten
...eller finns den i periferin?

Ett axplock av de diskussioner som fördes.

Man bör skapa mötesplatser för föreningar på deras villkor för att nå ut till alla.

Hur ser de tre ekonomierna på varandra?

Det bör finnas en mångfald av verktyg för att nå ut.

Tillväxt? man bör inte bara mäta i kronor, mervärde för människor /välfärd) är kanske en viktigare del av tillväxten.

Är tillväxt den sociala ekonomins uppgift?

Ett samhällsklimat som ger grogrund för små föreningar leder till tillväxt.

__________

Från Glokala Folkhögskolans hemsida.

Förnyare banar väg för fler samhällsentreprenörer.
Åtta erfarna samhällsentreprenörer får KK-stiftelsens uppdrag att skapa nya former av kompetensutveckling för andra samhällsentreprenörer. Arbetet sker i samarbete med högskolan. Målet är att det på sikt ska finnas kompetensutveckling för samhällsentreprenörer i hela landet.
Samhällsentreprenörer är personer som bidrar med nytänkande och nya initiativ inom samhällsområdet. De behövs för att gemensamma, samhällsnyttiga funktioner ska utvecklas. Samhällsentreprenörer är gränsgångare - de finns ofta i skärningspunkten mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. De samlar människor kring en idé och får saker att hända.

__________
Ur Funktion av Staffan Gustafsson

NyA Högskolornas nya antagningssystem

Nätverkandet
Nätverken får ökad betydelse för såväl det sociala livet som det professionella. Anställningsformerna övergår från de fasta till de tillfälliga och fler av oss kommer att i större utsträckning arbeta i projektform. Detta gäller särskilt de som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden, vilket till stor del är ungdomarna. Nätverken av enskilda kompetenser tenderar till en del att ersätta de stora företagen. Kontakter och informella kanaler framstår som allt viktigare tillsammans med entreprenörsanda och individen behöver därför nätverk som kan stödja henne/honom i det både professionella och det sociala livet.

Tjänstesektorns expansion
På det globala planet hävdas att endast tjugo procent kommer att behövas i produktionen för att producera de varor som världen behöver.
Expansionen sker i en ny sektor - tjänstesektorn.
Denna sektor omfattar en "mjuk" del och en "hård" del. Den mjuka tjänstesektorn består av arbete med människor i form av vård, omsorg och service. Den hårda tjänstesektorn består av arbete med att utveckla människans redskap och näringar inom tex. IT.

Skapa sina egna jobb
Begreppet arbetsmarknad bygger på att det finns en marknad med arbeten att ta del av.
Utvecklingen går mot att arbetsmarknaden enligt denna definition försvinner. De fasta yrkena försvinner och ersätts av kompetenser. Med denna utveckling följer också att omsätta den till ett värv. Det som idag är en hobbysyssla kan i morgon vara en profession. Vi måste i större utsträckning skapa våra egna jobb.

Miljökraven på samhället kommer att påskynda utvecklingen mot mindre miljöförstörande och därmed mera lokalt anpassat samhälle. Dessa miljökrav är tydliga och entydiga varför samhället måste anpassas efter dem. Annars har vi ingen utveckling alls. Miljön kräver ett samspel mellan människa, teknik och natur och detta samspel måste ta utgångspunkt i samhällsplaneringen.

Hierarkierna faller
Hierarkier tenderar att hämma initiativtagande och därmed motverka anpassning och utveckling. De hierarkiska strukturerna ersätts av de platta organisationerna i form av nätverken. I den lösa organisationen är behovet av ledare inte lika stort då individerna förväntas ta ansvar för sin egen insats och har ett eget intresse av att göra det. Genom utvecklandet av virtuella organisationer kan man ena dagen ha ett arbetsledaransvar for att nästa dag vara medarbetare.

Det livslånga lärandet
I det kunskapsintensiva samhället är kompetensutveckling nödvändigt genom hela livet.

Lokalt + Globalt = Glokalt
De ekologiska faktorerna pressar fram ett mera lokalt anpassat samhälle. De ekonomiska faktorerna pressar fram en global arbetsmarknad, en global ekonomi och en global politik. Genom att förena kvaliteterna hos lokalsamhället med kvaliteterna i de globala sammanhangen skapas förutsättningar för det "glokala samhället".


Till Plattformar!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............