.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

CULTURAL PLANNING

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

Från webbplatsen
Riksförbundet Södra Småland


Cultural Planning

Under de senadste åren har det pågått en diskussion om kulturpolitikens roll i samhällsutveckling och om ett sektorsövergripande perspektiv.

Vikten av en kulturell aspekt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete har betonats och den nya kulturutredningen har en mera sektorsövergripande kultursyn.

En metod för att arbeta med detta synsätt är den brittiska modellen Cultural Planning som just har ett sektorsövergripande angreppssätt.

I korthet går metoden ut på att göra en kartläggning av kulturella resurser i bred bemärkelse. Här används såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Några kommuner och regioner har arbetet med Cultural Planning i Sverige enligt den brittiska metoden; bl.a. Lund, Jönköping och Uppsala. I

Ett nytt nätverk om kultur och utveckling är på gång.

Sveriges kommuner, Landsting och Regionförbundet södra Småland har tagit initiativet till nätverket som bildades vid en träff i Halmstad.

Kultur har tidigare använts framför allt för att utveckla turism men nätverket arbetar för att använda kulturen även inom t ex infrastruktur och näringsliv.


Nätverkets mål är:

Lobbying om Cultural Planning nationellt, regionalt och lokalt
Kompetensutbyte/erfarenhetsutbyte
Skapa en svensk tydlig begreppsapparat

___________________________________

Cultural Planning av Erica Månsson referat AP

Cultural Planning är en metod om hur man använder kulturella resurser för en samordnad utveckling av städer, regioner och länder.

Planeringskonceptet växte fram i Storbritannien, Australien och USA som en kritik av och ett alternativ till dagens kulturpolitik. Man menade att det fanns behov av nya perspektiv och infallsvinklar på lokal kulturutveckling. Konceptet är även ägnat att fungera som ett verktyg för förtroendevalda att tänka strategiskt kring ett områdes kulturresurser.

Kritiken mot dagens kulturpolitik
Den går ut på att genom att bygga kulturpolitiken på konstområdena och kulturinstitutionerna har den misslyckats med att integreras i de större och mer prioriterade områdena för politik och planering. Till dessa områden hör utbildning, hälsa, boende, arbete, miljö, transporter och kommunikation och andra sociala aspekter på markanvändning och utveckling.

Kulturplaneringens strategi är i grunden samhällsplanerarens och dess utgångspunkt är att se till vilka kulturresurser som finns i staden/kommunen/regionen och hur de kan användas för att utveckla området och förstärka dess identitet. För att lyckas krävs bredare och mer samlade strategier än de hittills prövade.

Kulturplanering är en strategi som skär genom gränserna för den offentliga sektorn, den privata marknaden och det civila samhället.

 

Till Bilder av framtidsstaden!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............