.debatt
MEDBORGARKRAFTEN

(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

GRÖN URBANISM

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

GRÖN URBANISM

"Grön urbanism är en stadsutveckling där stad och landskap, arkitektur och vegetation har smälts samman, så att varje del förutsätter den andra. Grön urbanism innebär att arkitekturens element, rum och mellanrum i alla skalor, formas som en helhet utifrån människans behov av delaktighet, upplevelser, relationer, förståelse och tolerans."
Källa: Movium(Centrum för stadens utemiljö)

Sally A. Kitt Chappell definierar grön urbanism: ”Urban Nature är platsen där arkitektur och landskap inte bara är samtidigt närvarande, utan där båda har gestaltats utifrån varandra, och smälts samman i en dynamisk helhet.”
Källa: Movium

Grön urbanism utvecklar stadslandskapet
Moviums vinterkonferens 30 januari 2008 Alnarp av Ole Reiter, chef vid MoviumGrön urbanism
Referat AP

Det är inne att bo i staden! En ny debatt har uppstått om stadens goda och dåliga sidor. Om New Urbanism, stadsförtätning och Gated Communities, med privatisering av det offentliga rummet diskuteras det. De trender som styr stadsbyggandet i Sverige har inte det offentliga rummets och grönskans betydelse i staden som sin utgångspunkt. Därför är det hög tid att den gröna sektorn tar initiativ till en mer nyanserad debatt om förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling, en debatt om grön urbanism.

Stadslandskapet är helheten. Från detta bör man utgå. Det traditionella sättet att se på stadsutveckling utgår från bebyggelsen och den urbana strukturen.
Stadslandskapet omfattar både andra städer och den mellanliggande landsbygden,som fungerar som upplevelse- och rekreationslandskap. Inom den enskilda staden fokuserar man på sambanden mellan tätt och glest, mellan arkitektur och natur. Men det är inte frågan om platsikoners betydelse för stadsmiljön. Det som är spännande är samspelet mellan bebyggelsen och platserna som ger stadsmiljön dess karaktär och egenskaper. Det är det Movium menar med grön urbanism: En grön urbanism förnekar inte behovet av ny bebyggelse eller förtätning. Men den innebär att bebyggelse och offentliga rum, mellanrum eller friytor behandlas som en helhet.

I mitten av 1990-talet lanserade två unga arkitekter i USA – James Corner och Charles Waldheim – termen landskapsurbanism för att beskriva ett nytt synsätt på staden. Dessa menar att landskapet liknar staden genom sin ständiga föränderlighet och många aktörer.

Lösryckta citat från hemsidor


Sedan 2006 bor fler än 50% av jordens befolkning i urban miljö. Om denna trend fortsätter måste världens städer finna mer uthålliga system för sina ekonomier.

Ekologiskt urban planering är mer än att uppföra vindsnurror och solpaneler. Det medför också en fullständig omläggning av trafiksystemen och ett återtagande av naturen till våra städer.

Till Cultural planning

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............