.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

Artiklar

 

cccccccccccc

bakgrund
Göteborgs framtid

 

Ur artikel i GP Kultur 2008-09-11
"Vi arkitekter är medspelare"
av Jenny Stenberg forskare Chalmers Referat AP

Forskaren Jenny Stenberg pekar på behovet av mer kunskap och en bredare debatt om städernas och förorternas framtid.

Göteborg är den mest segregerade staden i Sverige samtidigt som Sverige är det mest boendesegregerade landet inom OECD.

JS anser att arkitekter och planerare måste skaffa sig mer kunskap om hur den sociala och fysiska miljön samspelar och bättre kunskap om hur man skall hantera hela processer.


Inom 5 år behöver ca 350 tusen lägenheter inom miljonprogrammets förorter förbättras av miljöskäl.

Det finns inga exempel i Göteborg där alla aspekter av hållbar utveckling (sociala, ekonomiska, miljömässiga) har iakttagits i förändringsprocessen.

Det finns uppenbara brister när det gäller kommunens sociala ansvar för alla invånare- att ordna bostäder åt svagare grupper i samhället.

JB vill lyfta fram att arkitekter och planerare är medspelare i förändringsprocessen.

JB framhåller också att det behövs bättre kunskap om hur invånare i ett tidigt skede kan medverka på ett sätt som fungerar i det representiva systemet.

Det finns flera pilotprojekt i Göteborg med medborgarmedverkan att lära ifrån, men dessa har ännu inte fått någon inverkan på traditionell planering eller påverkat utformningen av plan- och bygglagen.

Arkitekter och planerare kan inte ensamma hantera den komplexa uppgiften att länka många olika aspekter i planeringsprocesser. En sådan utveckling av yrkesrollen behöver ske i samverkan med andra professioner.

_______________________________________

Förslag till debattartikel med 3 bilder ( Ej publicerad)
Våren 2008

Göteborgs framtid

Bild 1. Kairo på Göteborg
Bild 2. Principbild på Stadsbyggnadskontorets pyramidsymbol
Bild 3. Snitt genom en Sierpinskis tetraeder


Arkitekt SAR/MSA Arne Person


Göteborgs framtid
Med hjälp av krafter, symboler, fraktaler, samverkan, öppenhet, vidsynthet, och lateralt tänkande som verktyg i den uthålliga urbana utvecklingen kan det snart finnas möjligheter för en bred medborgerlig delaktighet i processen.

Göteborg står inför en stor omdaning
Utvecklingen i världen tyder på att Göteborg, för att överleva, måste anpassas till världsutvecklingen.

Vår kunskap om världen växer. Det ställs allt större krav på medborgarna. Det talas alltmer om olika kraftfält som påverkar utvecklingen, naturens strukturer tas som ledstjärnor och vi omger oss av olika symboler för att visa våra intentioner. Somliga ser hoten andra utmaningarna. Ingen ser ännu hur en fungerande plan för städerna utveckling bör se ut.

Jag har lagt Kairos plankarta på Göteborgs. Där vi nu har 600 tusen boende har Kairo 22 miljoner. Skall Göteborg växa till en sådan megastad eller bli en ”slow” eller ”grön”stad eller något mitt emellan eller både och?

Göteborgsregionens mål för regionen är att Göteborgs lokala arbetsmarknad år 2020 ska omfatta närmare 1,5 miljoner invånare från dagens ca 950 tusen.

Krafter
I Göteborgs översiktsplan talas det om tre krafter i balans.
Länsstyrelsen har en fjärde kraft. "Säkerhet".
Stadsbyggnadskontoret visar nu en fjärde kraft ”Estetik”
Medborgarförslag har ”Konsten” och "Quinta essentia" som viktiga krafter.
Göteborg & Co har det essentiella överst i sin nya pyramidsymbol.
Fler kommer sannolikt!

Symboler
Stadsbyggnadskontoret och Göteborg & Co visar nu pyramider som symboler.
I Projekt Stenstaden, för över 20 år sedan, användes cirkeln som symbol för helheten och i Dialog Södra älvstranden lanserades Sierpinskis triangel och tetraeder som symboler i stadsutvecklingen.

Pyramiden är sluten och representerar känslan av harmoni och överensstämmelse med oss själva och med omgivningen. Varje block i pyramiden representerar kunskaper vi tillägnat oss. Så fort som toppen är på plats har man nått det högsta målet. Man är i evig harmoni med sig själv och sin omgivning.

Sierpinskis triangel och tetraeder har fraktalstrukturer. Genom att en fjärdedel av dess yta respektive volym ges bort vid varje delning blir den transparent och får karaktär av öppenhets- och givmildhetssymboler.

Cirkeln är på papperet en sluten symbol men i rymden och i t ex Vasastadens lera öppen såväl uppåt som nedåt.

Fraktaler
Inom såväl konsten som inom den internationella stadsplaneringen talas det alltmer om fraktaler, såväl naturens som matematiska sådana, som hjälpmedel för att uppnå ett uthålligt samhälle.
Anm. Fraktaler är strukturer som inte förändras vid delning eller tillväxt..

I samband med Vasastaden grunder arbetades det mycket med grundvattenavsänkningstrattar. Dessa visade sig omväxlande dela sig respektive gå ihop på ett fraktalt sätt, likt en uppånedvänd Sierpinskis tetraeder fast med cirkelformad tvärsektion. Spetsen riktad mot jordens mitt och basen mot evigheten. Med kunskap om strukturen var det möjligt att täta rätt tratt så att ingen fastighet tog skada.

Den svenske konstnären Olle Baertling arbetade med öppna former. Han menade att framtidens städer kommer att vara uppbyggda av nya former. En mera dynamisk, mer konstnärligt högspänd arkitektur kommer att tränga undan den traditionellt formade.

På Chalmerskonferensen ”Utveckling av uthållig mänsklig bebyggelse” talade professor Marco Keiner om användningen av fraktala strukturer i stadsplaneringen och vikten av att vara vidsynt.

Samverkan

Såväl översiktsplanen som de flesta myndigheter framhåller vikten av samverkan, delaktighet, öppenhet och vidsynthet i samhällsutvecklingen.

I den nyligen utställda översiktsplanen för Göteborg framhålls att kommunen finns till för göteborgarna och inte tvärt om. De kommunala verksamheterna ska vara lättillgängliga och serviceinriktade. Det krävs nya och okonventionella lösningar.

Lateralt tänkande
Lateral betyder sidoställd och lateralt tänkande innebär att med olika metoder försöka tvinga bort tänkandet från etablerade spår eller mönster. Man tänker på tvärs, eller i sidled, för att hitta helt nya idéer eller lösningar. Det laterala tänkandet har som mål att finna nya, enklare och mera effektiva idéer.


Eftertanke
Nu har vi redskapen. Nu är det dags att etablera en social plattform i Göteborg så att medborgarna på riktigt kan bli delaktiga i utvecklingen och skapa balans med de övriga krafterna. Därmed kommer inspiration, kreativitet och lateralt tänkande att frodas och en ny utmanande arkitektur med en estetik som inte bara sitter på ytan att utvecklas samtidigt som det ges rum för ett gott liv med många friheter. Ett läge för en sådan plattform skulle kunna vara Exercisheden som därmed kan leva vidare som övningsfält för medborgarna.

Vad säger våra myndigheter och göteborgarna om en sådan tanke?

Arkitekt SAR/MSA Arne PersonKairo på Göteborg


Principbild på Stadsbyggnadskontorets pyramidsymbol


Snitt genom en Sierpinskis tetraeder

Till Götebors framtid index!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............