.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

Information till nätverket

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

Information till nätverket


informerar nätverket om behovet av en medborgarplattform för Göteborgsregionen som embryo för det pågående samtalet om utvecklingen av regionen.
---------------------------------------------------------

Till Nätverket
"Medborgarkraften i Älvsborg/ medborgarkraften.com
"

Under våren har ett antal samtal och seminarier om Göteborgsregionens utveckling ägt rum.
medborgarkraften.com har försökt att hänga med i resonemanget och göra sig en bild av hur vi nu måste agera.

Som ni känner till resoneras det om tre krafter i översiktsplanen för Göteborg, (ÖPXX), som nu ställs ut.
Av denna framgår det att medborgarkfraften fallerar. Den sociala omsorgen är inte vad den borde vara. Utvecklingen har inte gått i den riktning som man hade förhoppningar om. Fortfarande är det bara stadsdelen Älvsborg som har en egen organisation för medborgarna.

De tongivande organisationerna som nu försöker finna vägar för regionens utveckling är förutom de politiska nämnderna Business Region Göteborg, Chalmers, Allmännyttan och olika miljöorganisationer.
Medborgarna finns inte med.

Frågan om vilka som skall betämma hur framtiden uthålliga samhälle skall gestaltas ställdes. De flesta tyktes vara överens om att det är medborgarna, civilsamhället som skall ikläda sig denna roll.

Vid BTF:s möte om kommunens rollfördelning ansåg en medlem att kommunen gjorde fel när endast ett fåtal av alla som meddelat sig villiga att delta i planerings-grupperna för Södra Älvstranden utveckling, fick möjligheten. Stadsbyggnadsdirektören förklarade detta med att samtliga fick ett arvode för att delta vilket nödvändiggjorde ett snävt urval. Rätt eller fel när kommunen begär ett aktivt medborgardeltagande?

Vid Chalmers mötet om uthålligt samhälle framförde en av föredragshållarna betydelsen av att försöka skapa ett gemensamt språk diciplinerna emellan så att man förstår varandra så att samverkan blir meningsfull. Vad menas
t ex med ett uthålligt samhälle?

Rektorn för Chalmers framförde synpunkten att ett brett engagemang måste samspela med den akademiska världens djupkunskaper för att lyckas.

Ett innovativt agerande krävs nu och debatter, mötesplatser och inspirationsplattformar måste skapas.

Min reflektion är att flertalet deltagare i dessa samtal är knutna till organisationer och därmed saknar möjligheter att agera så innovativt som nu krävs.

Medborgarkraften i Älvsborg är kanske den enda organisation som kan ta initiativet till den inspirationsplattform som många eftersöker.

På hemsidan har jag under "Göteborgs framtid" och "Heden" redovisat ett embryo till plattform.
Gå in där och läs!

Till hösten går jag ut med en information till stadsdelsnämnderna med uppmaning om att uppmuntra stadsdelsinvånarna till att bilda medborgrkraftsorgaisationer.

Om så sker kan den eftersökta bredden på det civila deltagandet i samhällsutvecklingen erhållas som grund för t ex Chalmers djuplodande akademiska funderingar.

Synpunkter!

medborgarkraften.com/Arne Person

 

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............