.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

HISTORIK
Kompletterande utdrag

ccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

HISTORIK
Kompletterande utdrag


 

Processkonstverk nr 1 (1994)
Inspirationskälla: En analys av ombyggnader inom de storskaliga bostadsområdena i Göteborg.

Utdrag ur samrådshandlingen.

Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.
Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap?

ENERGI
Energin, kraftkällan, finns närvarnade vid tillverkningen av såväl varor som tankar. Energin är drivkraften i alla förändringar och processer. Energin omvandlar poetens känslor och tankar till ord och driver processerna i vår kropps celler.
Vi är medvetna om att vi inte tillvaratar energin på rätt sätt.
Vilka förändringar måste vidtas?
I första hand måste vi söka svaren med hjälp av känslan. Insikten om hur verkligheten och människan själv fungerar har inte hängt med. Någon form av känslomässigt engagemang erfordras. Människans fortsatta liv på jorden avgörs hur hon använder sina inre resurser.
(Ur boken Optimum av B Lundberg och K Olsson)

ENERGIKVALITÉER
Våra inre resurser som känslor och tankar har olika kvalitéer. De har olika exergiinnehåll. Tankarna kan stanna som dagdrömmar eller omsättas i handling. Större delen av dessa är omedvetna och dåligt tillvaratagna. Dessa resurser kommer bl a till utryck inom konsten.
Om vi lär oss att bättre tolka och strukturera våra konstupplevelser kan de omsättas i handling.

Målsättningar ( Ett urval)
Målet är att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som
bl a kommer till utryck i konsten och omsätta dem i handling.

Att bidra till utvecklingen av Göteborg till en attraktiv miljövänlig stad samt finna nya vägar till förnyelsen av våra storskaliga bostadsområden.

Att bidra till fördjupade studier av segregationens orsaker och effekter.

Att använda kulturen som redskap för social upprustning.

Att lyfta fram flera av Göteborgs unika bidrag. Kvaliteter som hamn-, hav- och älvstad. Både Älvsborg och Angered ligger vid älven.

Konstmyntfot
Bygga upp en myntfot bestående av konstobjekt och införa en kompletterande valuta "leva". Konstobjekten skall skapas och utväljas i syfte att förverkliga processkonstverkets budskap.

FÖRDJUPADE BESKRIVNINGAR

De nya företagen
För full sysselsättning krävs nya företagsformer.
Nuvarande konsumtionsinriktade produkt- och tjänsteföretag kommer med nödvändighet att successivt ersättas av andra former där människan och miljön i stället sätts i centrum.
Ett exempel är processkonstverkets "levaföretag"...

Vår hjärna
Vår varseblivning sker genom två parallella system, ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet. Merparten av varseblivningen är den omedvetna.
Det limbiska systemet är alltså kapabelt att ta emot information, värdera den och låta kroppen reagera adekvat,
t ex med känslor av välbefinnande eller olust utan att processen når medvetandenivån. Långt efter det att man upphört att medvetet intressera sig för sin miljö fortsätter oinskränkt det omedvetna registrerandet som bestämmer så mycket av känsloupplevelserna.

Utformningen av stadsbyggandets visuella och sensuella kvaliteter bör alltså i hög grad ske på det limbiska systemets villkor. Konsten ligger generellt före utvecklingen men blir ofta för den otränade obegriplig och kommer därför ofta mänskligheten till godo för sent.

Ett sätt att avhjälpa detta är att låta människan avancera från att vara åskådare av till att bli aktör i konsten.

 

Till Sierpinski tetrahedron!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............