.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

HISTORIK

cccccccccccc
bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

HISTORIK ( Sett ur ett medborgarperspektiv)

Projekt Stenstaden
(1981- ?)
Mandalan användes som symbol för helheten.
Projektet startade och drevs på initiativ av AP
för att rädda Göteborgs stenstad från rivningar.

Bland annat förtetogs stora ideella insatser för att samla stenstadens fastighetsägare om gemensam skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om grundförstärkningsstöd. Skrivelsen ledde så småningom till en motion som i sin tur ledde till vissa lättnader för drabbade fastighetsägare.

ÖP93
(Översiktsplanen för Göteborg 1993)
Konkurrenskraft och bärkraft utgör planens nya begrepp.

 

Processkonstverk nr 1 (1994)
Inspirationskälla: En analys av ombyggnader inom de storskaliga bostadsområdena i Göteborg. Denna visade att konkurrenskraft + bärkraft enligt ÖP93 inte fungerade. En medborgarkraft krävdes som komplement. Tanken att den
fria Konsten som katalysator för att nå målen skulle kunna vara en lösning grundades. "Levadorna" (vattenkanalerna
på Madeira) "levaföretag" och "leva" valuta blev detta med flera processkonstverks symboler.

Utdrag ur samrådshandlingen.

Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.
Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap?
Läs mer ur innehållet!

Processkonstverk nr 5 (1995)
Färgsättning av gavel i Olskroken.
Inför VM i friidrott inlämnades till tävlingen "Sätt färg på Göteborg" ett stort antal förslag baserad mångfald,
vidsynthet och medborgarmedverkan. Gaveln i Olskroken
ingick inte i tävlingen men visar tydligast medborgarnas medverkan i en ständigt pågående process i en öppen förbindelse med omvärden genom "levadan" som tillför
näring i form av nytänkande och innovationer.

Processkonstverk nr 6
(1996)

En fortsättning på processkonstverk 1.
Titel: Livsstilssamhället, värdegemenskap och mångfald.
Budskap: Livet behöver bestyras.
Idé: Utveckling av livsstilssamhället som ersätter industrisamhället.
Inspirationskälla utgjorde IFMA-nätverket vars idé är att utvecka företag.
Projektområde: Gårdsten: Gårdsten i Angered förnyas
med hjälp av "bestyrare", vars uppgift är att tillse att boendegruppers behov tillfredsställs.Ett lämpligt antal
livsstilar utvecklas i samverkan för att kunna erbjuda invånarna ett gott liv.
Läs mer under Processkonstverk nr 6

ÖP99
(Översiktsplanen för Göteborg 1999)
Planen har berikats med en tredje kraft medborgarkraften.
Konkurrenskraft - bärkraft- medborgarkraft i balans.

Processkonstverk nr 8
(1998)

Detaljerad översiktsplan för
Saltholmen - Långedrag.

Aktör: Referensgrupp för föreningar i Älvsborg.
( Bildat av stadsbyggnadskontoret.)
Behovet av bestyrning eller delaktighet i planeringen på gräsrotsnivå hade så småningom gett resultat i översiktsplanen genom en tredje kraft, medborgarkraften.
Kunde bestyrningsidén äntligen ge effekt?

Stadsbyggnadskontoret presenterar ett koncept till samrådshandling där ett antal perspektivstudier ställs mot varandra.Inget perspektiv är tänkt som slutligt förslag. Samrådskretsen förväntas att själva föreslå en lämplig kompromiss.
Metoden ansågs hos deltagande medborgare som
intressant och stimulerande, men politikerna förstod inte upplägget utan ville ha ett traditionellt förslag.
Hela planeringen blev bordlagt på obestämd tid.

Processkonstverk nr 9
(1998)
www.medborgarkraften.com
startar för att till medborgarna sprida information och få information.

Processkonstverk nr11
GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 ARNE PERSON

MOTTO: QUINTA ESSENTIA
............en stad för alla................

BAKGRUND
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer
för Gullbergsvassområdet.

Processkonstverken hade dittills visat att konsten enbart
inte räckte till för att få en uthållig balans mellan krafterna.
En femte svårdefinierbar essentiell kraft var behövlig.

Processkonstverk nr12
(2004)

Tidskapseln 2050

www.medborgarkraften.com
lämnade ett bidrag till kapseln.

Ur
Utställning i samband med fyllningen av tidskapseln.

Hemsidan www.medborgarkraften.com utgör ett medborgarkraftsembryo.

Ett embryo till den medborgarkraft som inom några år med största sannolikhet kommer att utvecklas likt bärkraften och konkurrenskraften.

Ett embryo till den tredje noden i det kraftfält som innan år 2050 kommer att bilda grunden för ett nytt regeringssystem i Sverige.

Ett embryo till det regeringssystem som ersätter dagens polära vänster - höger system.

För att lösa dagens globala problem behövs en social kraft i balans med bärkraften och konkurrenskraften.

En kraft som förmår att vidga medborgarnas sinnen.
En kraft som värderar alla medborgare lika oberoende kön, färg, härkomst, typ, eller ålder.

www.medborgarkraften.com har tagit upp kommunens idé
om en kompletterande social kraft.

I detta inledande skede fungerar hemsidan enbart som ett forum för stadsbyggnadsfrågor
i Göteborg.

Avsikten är att öka allmänhetens intresse för stadsbyggnadsfrågor och för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Processkonstverk nr 15
ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
(2004)

Södra älvstranden
Till kommunens hemsida insändes bland annat detta bidrag i samband med projektet "Dialog södra älvstranden".

INSPIRATION
Göteborgs översiktsplan (ÖP99), processkonsten, självhjälpsgrupper, strukturer i naturen och inom
matematiken, medborgarkraften.com, samt vattnets
betydelse för livet har inspirerat.
Genom utveckling av Sierpinskis triangel till en tetraeder "Akvamarin" skapas en symbol för medborgarsamhället
beläget i Göteborgs framtida origo.
Varje medborgare inryms i en fraktal av denna omgiven av
de fyra krafterna och sammanlänkad med övriga fraktaler
med hjälp av
"QUINTA ESSENTIA"
Se under Älvstaden

Stadsbyggnadskontoret annordnar medborgargrupper
(2005)
som lämnar förslag på Södra älvstrandens gestaltning.

Stadsbyggnadskontoret
(2007)
låter f
yra Arkitektkontor utarbeta förslag på Skeppsbrons gestaltning.

Till Historik; komplettering!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............