eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Den Ultimata Metoden
för ökat medborgarinflytande


bakgrund

Nätverkstan Kultur i Väst

Den Ultimata Metoden
för ökat medborgarinflytande

Till

Nätverkstan Kultur i Väst
Projektgruppen "fem medborgare är fler än fyra experter
info@kulturverkstan.net

Till Ylva Berglund
ylva.berglund@kultur.goteborg.se

Synpunkter från medborgarkraften.com
2010-02-07

________________________________

Synpunkter från medborgarkraften.com
angående projektrapporten 2009-12-17 och mötet den 3 februari på Stadsmuseet.

Av rapporten framgår att projektdeltagarna avsiktligt av tids- och utrymmesskäl inte intervjuat några medborgare som varit med i en deltagardemokratisk process. De anser att det troligen skulle ha kunnat tillföra analysen ännu en dimension.

I samband med resonemanget om dialogplanering framgår att gruppen uppmärksammat maktstrukturer som påverkar dialogen.

För medborgarkraften.com, som deltar i en deltagardemokratisk process, känns det angeläget att informera om framgångsrikt medborgarinflytande och därmed tillföra projektet denna dimension. Samt ge ytterligare inspiration för alla parter som ska ingå i arbetet när den kulturpolitiska strategin ska revideras för att citera gruppens ord i projektinledningen.

Några råd för att lyckas!

Kraften ska komma underifrån. Initiativet ska tas av medborgarna själva. Medverkan ska helst ske i form av en process.
En styrgrupp måste bildas som får i uppdrag att sovra och strukturera, informera, dokumentera och driva processen fram mot uppsatta mål.

(I rapporten omnämns medborgargrupperna i samband med Södra älvstranden som ett misslyckande. Skulden läggs orättvist helt på myndigheterna.
Om medborgargrupperna hade agerat som i Saltholmen - Långedragsplaneringen hade de ombildat sig till medborgarkraftsgrupper och drivit sina frågor vidare med hjälp av bland annat medborgarnätverk.)

Nedan följer några projekt/ processer som resulterat i framgång genom att medborgarna själva tagit initiativet

Projekt Stenstaden
Räddning av Vasastaden i Göteborg från rivningar.
Förkastandet av vedertagna rutiner och funktionsodugliga maktstrukturer till gagn för nyskapande innebar att såväl experter som politiker tvingades tänka om.
Läs mer under VASASTADEN!

Förnyelsen av storskaliga bostadsområden i Göteborg
Ett av kommunen initierat projekt som ledde till insikten att ett socialt perspektiv krävs i planeringen och att den då aktuella dialogplaneringen hade sina brister.
Myndigheterna tillskrevs och översiktsplaneringen berikades med medborgarkraftsbegreppet.
Begreppet Processkonst lanserades. (Se nedan)

Bostadsrätter vid Pejlingsgatan i Långedrag
Ett marint område avsågs bli bebyggt med ca 60 bostadsrätter. Långt framskridet detaljplanearbete avbröts. Grannarna ansåg att man ville bevara blandstadskaraktären. Man befarade också trafikproblem och minskad utsikt.
Genom ett effektivt samarbete mellan den lokala egnahemsföreningen och medborgarna kunde grava felaktigheter i planen upptäckas som fick till följd att planarbetet måste läggas ned. Bland annat skulle flera fastigheter i dess grannskap helt förlora sin havsutsikt Planen skulle också innebära oöverskådliga konsekvenser för trafiken till området och ut till Saltholmen.

Gnistängsmotet vid Kungsten
Trafikkontorets förslag innehöll en gigantisk viadukt över spårvägen som skulle få negativa konsekvenser för omgivningen. En stor del av Nya varvsallén skulle spolieras och Kungstens butikcentrum skulle avskäras från Nya varvsområdets butikcentrum.
Områdets egnahemsförening mobiliserade stadsdelens medborgare och arbetsgrupp bildades.
Gruppen arbetade med hjälp av medborgarkompetens fram alternativa lösningar.
Lokal sänkning av Västerleden, slopandet av den överflödiga viadukten och mindre radie på cirkulationsplatserna visade sig helt möjligt att genomföra.
Efter åtskilliga möten med tjänstemännen gav de efter,
med millionvinst och attraktivare lösning som resultat för Göteborgs invånare.

Färjetrafiken till södra skärgården
I samband med kommunal planering av Saltholmen - Långedragsområdet bildade kommunen sina första medborgarreferensgrupper. En av dessa ombildades till medborgarkraften i Älvsborg. Detta efter att kommunen inte accepterat att referensgruppen tagit egna initiativ.

En mängd illustrerade alternativa förslag för Saltholmsområdet och färjetrafiken till skärgården togs fram.
Möten och skriftväxling följde mellan medborgare och ansvariga tjänstemän och politiker. Detta ledde bland annat till att ett intresse väcktes för skärgårdstrafik in till centrala Göteborg.
En avlastning av Saltholmen kunde genomföras genom att godstrafiken förlades till Fiskebäck.

När aktiviteten i området var som störst deltog ca 200 medborgare i arbetet.
Se
Rapport A till Byggnadsnämnden

och Saltholmen länkar

Kulturgrupp
Föreslagit och medverkat till tillkomsten av kulturstigar i Älvsborg. Kulturvandringar m m.

Processkonst
En metod att få medborgarna delaktiga i processer.
Se sammanställningen
Processkonst

Genom att fungera som ett permanent nätverk kan kontinuerligt brev/mejl skrivas eller vidarebefordras till berörda.

Exempel:

Brev 2004 04 13
Till Kommunstyrelsens ledamöter:
Angående den fortsatta planeringen av Södra Älvstranden
med begäran att tillvara medborgarkraften vid planeringen.

Samt det nu aktuella uppropet från en medborgare om trängselavgifterna.

Öppet brev till Göteborgs kommunalråd

Att enbart införa trängselavgifter i Göteborg utan att rådfråga vad medborgarna anser om detta är inte demokrati. Göteborg borde åtminstone få en folkomröstning om detta så att medborgarna får säga sin åsikt innan beslut fattas. Detta beslut påverkar en stor mängd människors mobilitet. Mer på http://upprop.nu/RQVH

medborgarkraften.com/Arne Person

 

Synpunkter!...

Till forum!