.debatt

...............forum...

sammanfattning
GÖTEBORG 2050 -
Visioner av ett hållbart samhälle.
cc

medborgrkraften.com:s bidrag

Projektet

Artiklar mm

..................................
bakgrund

medborgrkraften.com:s bidrag

GÖTEBORG 2050 -
Visioner av ett hållbart samhälle.

 

 

 

www.medborgarkraften.com


Hemsidan www.medborgarkraften.com utgör ett medborgarkraftsembryo.


Ett embryo till den medborgarkraft som inom några år med största sannolikhet kommer att utvecklas likt bärkraften och konkurrenskraften.


Ett embryo till den tredje noden i det kraftfält som innan år 2050 kommer att bilda grunden för ett nytt regeringssystem i Sverige.


Ett embryo till det regeringssystem som ersätter dagens polära vänster - höger system.

-----------
www.medborgarkraften.com


För att lösa dagens globala problem behövs en social kraft i balans med bärkraften och konkurrenskraften.

En kraft som förmår att vidga medborgarnas sinnen.

En kraft som värderar alla medborgare lika oberoende kön, färg, härkomst, typ, eller ålder.

---------------

www.medborgarkraften.com


www.medborgarkraften.com har tagit upp kommunens idé om en kompletterande social kraft.

I detta inledande skede fungerar hemsidan enbart som ett forum för stadsbyggnadsfrågor
i Göteborg.

Avsikten är att öka allmänhetens intresse för stadsbyggnadsfrågor och för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att finna former för socialt välbefinnande som en av de grundläggande faktorerna för stadens utveckling.

Vid sidan om hemsidan fungerar idag organisationen Medborgarkraften i Älvsborg. Den arbetar aktivt med stadsbyggnadsfrågor främst inom stadsdelen.

----------------------

www.medborgarkraften.com


Ur översiktsplanen för Göteborg 1999 är nedanstående citat hämtade:

"Göteborgarens aktiva medverkan är en förutsättning för att lyckas med en utveckling av staden som är både bärkraftig och konkurrenskraftig."

"MEDBORGARKRAFTEN
BETONAR VILJAN ATT GE ALLA ETT AKTIVT OCH MENINGSFULLT LIV.

MEDBORGARKRAFTEN STÅR FÖR MÄNNISKORS MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH DERAS LIVSKVALITET I EKONOMISKT, SOCIALT OCH KULTURELLT AVSEENDE.

MEDBORGARKRAFT SKAPAS INTE GENOM SJÄLVA STADSBYGGANDET MEN PÅVERKAS AV STADENS STRUKTUR OCH GESTALTNING.

BEGREPPET BETONAR ATT STADEN INTE BARA ÄR EN FYSISK STRUKTUR UTAN, KANSKE FRÄMST, SUMMAN AV DESS MEDBORGARE."

 

Besök www.medborgarkraften.com!

medborgarkraften.com/
Arne Person, Holger Wassgren

Nästa sida!