.debatt

...............forum...

sammanfattning
GÖTEBORG 2050 -
Visioner av ett hållbart samhälle.
cc

Projektet (Se nedan)

medborgrkraften.com:s bidrag

Artiklar mm

...................................
bakgrund

PROJEKTET

GÖTEBORG 2050 -
Visioner av ett hållbart samhälle.

Arbete med framtidsbilder i ett forsknings-
och informationsprojekt med avsikt att påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle.

I projektet skall framtidsbilder tas fram för att visa hur livet för göteborgare skulle kunna se ut i ett långsiktigt perspektiv.
Kunskap och forskningsresultat förs ut till samhällsaktörer och till den breda allmänheten.

Projektet skall vara en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av arbete med långsiktigt hållbara framtidsbilder- forskare, andra aktörer och allmänhet.

Projektet skall stimulera forskning om långsiktig
utveckling mot ett hållbart samhälle och skall samla
och sprida kunskap om nya forskningsresultat.

Syftet med projektet är att arbeta med framtidsbilder
som ett styrmedel för att påpskynda utvecklingen av Göteborg i riktning mot hållbarhet.

I projektet skall forskningsresultat, kunskap och annan kompetens från universitet och högskolor, förvaltningar näringsliv och organisationer utnyttjas för att ta fram
olika framtidsbildsunderlag i form av scenarier, teknik-
och systembeskrivningar och analyser, livsstilsanalyser
m m.

Framtidsbildsunderlaget används sedan för att göra visualiseringar av framtidsbilder av ett hållbart Göteborg.

I den centrala projektgruppen arbetar:
Hans Eek, arkitekt SAR Göteborg Energi AB
(projektkoordinator)
Johan Swahn, tekn. dr. Fysisk resursteori Chalmers
(projektkoordinator)

Projektnätverk
Utöver arbetet i den centrala projektgruppen genomförs projektet i ett stort projektnätverk där samverkan sker med näringsliv, kommunala aktörer och universitet och högskolor för att ta fram kunskap så att framtidsbilderna skall nå så hög kvalitet som möjligt.

Styrgrupp
Projektet har en styrgrupp med representation från projektets huvudintressenter.
Styrgruppens roll är att styra projektets huvudinriktning och på en övergripande nivå dess verksamhet. Den kommer att sammanträda två gånger om året. Styrgruppen består av:

Stefan Jakelius Energimyndigheten
Michael
Rantil Formas
Ingemar Andersson Göteborg Energi
Oliver Lindqvist Göteborgs Miljövetenskapliga centrum
Birgitta Hellgren Göteborgs stad

Referensgrupp
E
en referensgrupp för projektet har bildats bestående
av 22 personer.

Arbetsplan - och tidsplan: En cyklisk process
Projektet genomförs med en tids- och arbetsplan där arbetsformerna utvecklas löpande och arbete med att utveckla framtidsbilder varvas med visualiseringsarbete.

Projektet är fyraårigt ( 2001- 2004)

Målgrupper
Projektet vänder sig till olika målgrupper beroende av vilken av projektets hypoteser man arbetar med:

 

......................Kommunal och regional planering

Universitet och Högskola.................Allmänhet-Politiker

.......................Näringsliv och organisationer

Göteborgs Stad har deklarerat att dess avsikt är att resultaten av projektet Göteborg 2050 ska ingå i kommande planeringsprocesser.

Projektet kommer att kopplas till det internatinella forskningssamarbetet "Solar City"
-----------------------------------

Ur en artikel i vårt Göteborg nr 6 /2004 framgår att en Tidskapsel, en koffert med framtidstankar kommer att finnas på Stadsbiblioteket 2-10 december. Om 46 år kommer den att öppnas och alla som är med då får veta hur vi som lever nu 2004 trodde att livet skulle bli i mitten av seklet.

Nu har vi alla göteborgare chansen att låta våra tankar resa med Tidskapseln in i framtiden. Uppdraget är: Hur kommer vi vidare på vägen mot ett hållbart samhälle?

Fakta

Bakom idén står projektet Göteborg 2050 tillsammans med miljöförvaltningen.
Utställningen finns på Stadsbiblioteket 2-10 dec.
Mailadress för dem som inte kan komma till stadsbiblioteket men som ändå vill få med sina visioner i tidskapseln: info@ goteborg2050.nu

Referat Arne Person

Nästa sida!