.........START

 

  

.debatt

...............forum...
sammanfattning


Inre Hinsholmskilen

Idéskiss till seniorbebyggelse utmed inre Hinsholmskilens västra del längs Saltholmsgatan daterat 2004 06 09


Nu anläggs en rugbybana på området färdig att tas i bruk våren 2003.

Vattennära seniorboende i Långedrag-ett idéprojekt
Möjligheterna att förverkliga idéprojektet kommer att utredas framöver.

ccccccccccccccccccccccc


TILL MEDBORGARKRAFTENS
SKISSER!
bakgrund
Ett tidigare vattenområde som utfyllts.
Idag är det ett oplanerat slybeväxt markområde som används för rastande hundar eller vild bilparkering.

Idéskiss till seniorbebyggelse utmed inre Hinsholmskilens västra del längs Saltholmsgatan

Området ingår i medborgarkraftens sammanställning av tänkbara områden för seniorbostäder i Älvsborg.
Se
seniorboenden!

På initiativ av pensionärsrådet togs kontakt med Fastighetskontoret för att få utrett möjligheterna att få till stånd seniorbostäder inom området.

Till mötet var Medborgarkraften och Seniorgården inbjudna. Tre alternativa delområden redovisades. Det nu aktuella befanns vara det mest realistiska. Seniorgården anlitade arkitektkontoret Abako, som arbetat fram den skiss som nu översänds till Fastighetskontoret för bedömning.

Tidigare har Pensionärsrådet, SPF och Medborgarkraften insänt en ansökan till Fastighetskontoret om planändring av nuvarande naturmark vid Hinsholmskilen.

Ur denna ansökan:
Under ett antal år har Seniorerna/Pensionärerna här i Älvsborg framfört önskemål till SDN Älvsborg att förmedla kontakt med Fastighetsnämnden/Byggnadsnämnden för att få till stånd 55+ -boende på denna plats.
Vi har den 19 februrari 2004 haft ett sammanträde med Kjell Björkqvist, Olof Wickman... Detta sammanträde har sin upprinnelse från "Seniorboende runt våra torg", som diskuterades i traktören i november 2003 tillsammans med Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden...

Beskrivning av området
Området utgörs till största delen av en gammal utfyllnad som förvildats och ofta kommit till användning som avfallsplats.
I väster finns en större parkeringsplats som används av skärgårdsborna.

Området utgör entrén till Vässingsö och utgör en del av bevarandeområdet utmed Saltholmsgatan.
Detta innebär att stora krav måste ställas på dess disposition så att befintliga kvaliteter inte äventyras utan snarare förstärks.

Plan och vy av skissförslaget daterat 2004-06-09.
Det innehåller 56st bostadsrätter.


Ur Seniorgårdens skrivelse till Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden Göteborg 2004-06-11

Intresseanmälan för markanvisning av område vid Hinsholmskilén

Seniorgården AB är ett företag med särskild inriktning på seniorbostäder, dvs bostäder för personer över 55 år. Bostäder utformas efter Seniorgårdens program som innebär att de boende har möjlighet att bo kvar och klara sig på egen hand även vid nedsatt rörlighet. Bostäderna är antingen enplanshus eller ligger i flerbostadshus med hiss. De boende erbjuds dessutom ett servicepaket som ger möjlighet till extra tjänster för bla hemmet och tryggheten. Företaget har sedan starten 1990 byggt över tvåtusen bo-stadsrätter över hela landet. Seniorgården är ett dotterbolag till JM AB.

Seniorgården har det senast året färdigställt 28 bostadsrätter på Eriksberg och 19 bostadsrätter i Mölnlycke Centrum. Just nu bygger vi 19 enplanshus i Tuve. Under året planerar Seniorgården att påbörja byggandet av 41 bostadsrätter i centrala Kungsbacka.

SPF Nya Älvsborg, Medborgarkraften i Älvsborg och Pensionärsrådet i Älvsborg har skickat in en skrivelse daterad 2004-02-26 (se bifogad bilaga) med ansökan om planändring för ett seniorboende vid Hinsholmskilén. Seniorgården har kontaktats av gruppen med förfrågan om att delta i det fortsatta arbetet. I detta arbete har olika delar av Hinsholmskilén studerats. Gruppen har då kommit fram till att området utmed Saltholmsgatan söder om spårvagnens vändslinga är mest lämpligt för en exploatering. ABAKO har fått i uppdrag att ta fram en idéskiss, vilken bifogas, utvisande 8 stycken "stadsvillor" med ca 56 lägenheter.

Seniorgården vill genom denna skrivelse anmäla sitt intresse för markanvisning enligt ovan och för att i samarbete med kommunen utarbeta en detaljplan för seniorbostäder.

Med vänliga hälsningar
SENIORGÅRDEN AB
Kristina Schoug
Projektledare
______________________________________________________

Till medborgarkraftens skisser!

Skicka dina synpunkter via vår brevlåda!

Åter forum!