..........
START
  

.debatt

...............forum...
sammanfattning
Ur bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av båttrafiktjänster 2002
Upphandlingen av skärgårdsccccccccccccccccccccccc
bakgrund
Underlag för förfrågningsunderlaget: Rapport nr 10:2001
Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården

UR
BILAGA 1

Marknadsförutsättningar, trafiktekniska förutsättningar och trafikutbud (paketbeskrivning)

till Förfrågningsunderlag för upphandling av båttrafiktjänster
Västtrafik Göteborgsområdet AB
etapp II, 2002


TRAFIKOMRÅDE GÖTEBORGS KOMMUN

Allmänt
Södra skärgården

Trafikuppdraget avser skärgårdstrafik med båt mellan fastlandsterminalen på Saltholmen och södra skärgården, Göteborgs kommun. Stadsdelen Styrsö i Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal större och mindre öar, utan fast landsförbindelse. På öarna finns 16 bryggor varav Asperö och Brännö har två, Styrsö har tre och övriga öar en brygga. Asperö, Brännö, Köpstadsö, Vargö, Styrsö, Donsö och Vrångö har åretruntboende befolkning. Antalet bofasta invånare är cirka 4400. På sommaren tredubblas befolkningen när många tillbringar sin ledighet i området.

Trafikutbudet mätt i antal turer i tidtabellen är i dagens trafik likartat under hela året till Asperö, Brännö, Styrsö, Donsö och Vrångö. Stora Förö och Knarrholmen trafikeras endast sommartid. Båttrafiken till Källö, Vargö, Sjumansholmen och Kårholmen begränsas under vinterhalvåret. . För 2001 beräknas totala antalet trafiktimmar till ca. 17.500. Antalet räknade passagerare till ca. 1,3 milj. Passagerarantalet varierar mellan ca 80.000 - 100.000 den sämsta vintermånaden och till ca 170.000 den bästa sommarmånaden. Båtarna skall även kunna transportera cyklar, post, tidningar, en del färskvaror och lättare gods. Trafiken bedrivs under normala förhållanden efter en sommarturlista 9 veckor och en vinterturlista övrig tid. Vid svåra isförhållanden sker trafiken efter en isturlista.

Älvtrafiken
Trafikuppdraget avser älvtrafik med båt i Götegorgs hamn mellan Lilla Bommen och Klippan med angöring av mellanliggande bryggor. För 2001 beräknas totala antalet trafiktimmar till ca. 9.300. Antalet räknade passagerare till ca 700.000. Trafiken bedrivs under normala förhållanden efter samma turlista året runt.

Samtrafik båt - spårvagn/buss vid Saltholmen (paket 1)
Spårvagnslinje 11 (sommartid även linje 9) trafikerar Saltholmen med jämna intervall. Turtätheten varierar över dygnet i förhållande till efterfrågan. Båtarnas ankomst- och avgångstider vid Saltholmen skall i möjligaste mån anpassas till spårvagnens tider. Under högtrafik finns kompletterande busstrafik till City (linje 114 - Ö-Snabben) och Frölunda Torg (linje 191). Bussarnas tider anpassas till båtarnas.

Den ideala bytesmarginalen är att båt ankommer 6-7 min före avgående spårvagn och avgår 9-10 min efter ankommande spårvagn. Större bytesmarginal än 12 min bör endast i undan-tagsfall förekomma. Om bytesmarginalen är mindre än 5 min anses samtrafik inte föreligga.

I båtarnas turlista skall anges vilken spårvagnstur varje båttur har anslutning till.

Försenad spårvagn med minst 5 min bytestid till båt inväntas högst 5 min. Om spårvagn inte kommit inom dessa 5 min och det är mer än 1 tim till nästa båt skall TLX kontaktas för kontroll var vagnen befinner sig innan beslut tas om avgång. Spårvagn med mindre bytestid än 5 min inväntas inte om vagnen är försenad.
Försenad buss inväntas högst 5 min.
Försenad nattbuss inväntas så länge som behövs om inte TLX ger annat besked.


Marknadsförutsättningar
Resandestatistik per korttyp...

 

Trafiktekniska förutsättningar, paket 1
Terminalen Saltholmen
Trafiken utgår från den befintliga skärgårdsterminalen på Saltholmen, Göteborg.
Terminalen med fasta anläggningar ägs av Göteborgs Kommun/Västtrafik, AB och ställs till entreprenörens disposition.

Omfattning
Terminalen omfattar i huvudsak vändplan för fordon, cykelparkering, entrébyggnad med biljettexpedition och vänthall, kajplan, kajer med 5 platser för passagerarbåtarna, byggnad för serviceverkstad/förråd, vattenområde i anslutning till terminalen med 5 dykdalber, en kummel och ett antal fasta märken som visar gränsen för det uppmuddrade hamnområdet. Vid kajplatserna finns el anslutning för inkoppling av landström till fartygen.

Drift, underhåll mm.
Drift och skötsel av anläggningen med utrustning åligger entreprenören. Reparationer och underhåll bekostas av Göteborgs Kommun/Västtrafik. All förbrukningsmateriel, energi, vatten, serviceavgifter, renhållning etc. bekostas av entreprenören. Ev. bevakning, larm etc. bekostas av entreprenören.

Det åligger entreprenören/utföraren att hålla anläggningarna i ett gott och funktionsdugligt skick. Särskilt viktigt är att planer, kajer och utrymmen för passagerare hålls propra och rena genom tät och regelbunden städning, klotter saneras och skador åtgärdas. I vänthallen finns två toaletter som kräver extra tillsyn. Vintertid skall området hållas rent från snö och åtgärdas mot halka.

Kajplatser
Det finns sammanlagt 5 kajplatser, alla avsedda för stävtilläggning. Kajhöjden är 1,70 m vid normalvattenstånd. Utanför resp. kajplats finns dykdalber sammantaget 5 st. Till kajplatserna finns framdraget elanslutning för 32A 38OV.

Vänthall
I vänthallen finns soffor för ca 30 sittande, förvaringsboxar, telefonautomat, toalett med myntautomat, handikapptoalett med myntautomat, klocka, monitor med avgångstider, anslagstavla för trafikinformation.
Vänthallen skall vara öppen från trafikens start på morgonen till senaste kvällsbåten har avgått.

Biljettexpedition
I biljettexpeditionen finns utrustning för biljettförsäljning, styrning av skyltsystemet, högtalaranläggning, telefonväxel och förvaring av hittegods. I anslutning till expeditionen finns också pentry och toalett. Biljettexpeditionen är larmansluten. Biljettexpeditionen skall vara bemannad mån-fre ca. 9.00 ? 18.00, lör?sön ca. 9.00 - 16.00 med avdrag för lunchrast. Bekostas av entreprenören.

Serviceverkstad & förråd
Byggnaden innehåller verkstadslokal, förråd för förbrukningsmateriel, personalrum med pentry, övernattningsrum, omklädningsrum och toalett, utifrån tillgängligt kylrum för mellanlagring av färskvaror och förråd för annat gods etc. för vidare transport till skärgården, förråd för smörjolja, suganläggningar för toalettavfall och för oljehaltigt spillvatten.
Suganläggningarna tillhör ej Göteborgskommun utan nuvarande entreprenören.


Informationssystem
Till terminalen hör ett datorstyrt skyltsystem med destination och avgångstider. Systemet består av en dator, 5 destinationsskyltar och 2 monitorer. Destinationsskyltarna står vid kajplatserna, monitorerna i och utanför vänthallen. Terminalen har också ett högtalarsystem som opereras från biljettexpeditionen. På området finns också en datorstyrd skylt som visar avgångstiderna för de närmast avgående spårvagnarna.

Trafikoptioner: Södra skärgården - paket 1
Se Optioner!
Nästa sida "Vårt framtida Långedrag"