..........
START
  

.debatt

...............forum...

sammanfattning
Upphandling båttrafiktjänster 2002:1 - Göteborg

Optioner!

bakgrund
Medborgarkraften har under ett antal år hos trafikmyndigheterna framfört önskemål om bl a att pröva turer in till centrum.

Ur VTG - Upphandling båttrafiktjänster 2002:1 - Göteborg

Trafikoptioner: Södra skärgården - paket 1


A. Ytterligare kvällstur

Ett starkt uttalat önskemål från boende på Brännö och Asperö är att få en sen kvällstur så att man kan bevista bio-, teater- och musikföreställningar i centrala Göteborg.
Alternativet innebär att en ny tur inrättas från Saltholmen till Asperö Norra och Brännö Röd-sten med avgångstid från Saltholmen ca kl 23.30. Turen trafikeras måndag-lördag hela året.

B. Sommartrafik Skärgården -
Norra Älvstranden - Centrum

Målgrupp för denna trafik är främst badgäster och turister som betraktar resan längs älven med dess utsikt mot hamn och andra stadsmiljöer som ett utflyktsmål i sig och inte bara som en trans-port ut till skärgårdsterminalen. Ett annat syfte är att avlasta Saltholmen och dess närområde från trafik.
För att restiden skall bli kortast möjliga skall turerna inte angöra Saltholmen. Utkastet till tur-lista förutsätter också att dispens erhålles för trafikering i 11 knop mellan centrum och Tång-udden, en dispens som Älvsnabben idag har längs sin sträckning. Det åligger den blivande en-treprenören att ansöka om sådan dispens.

Vrångö - Skeppsbron 9 veckor sommartid
Alla veckodagar

Skeppsbron 09:30 12:30 15:30 18:30
Eriksberg 09:40 12:40 15:40 18:40
Köpstadsö 10:11 13:11 16:11 19:11
Styrsö Bratten 10:16 13:16 16:16 19:16
Styrsö Skäret 10:27 13:27 16:27 19:27
Donsö 10:31 13:31 16:31 19:31
Vrångö 10:47 13:47 16:47 19:47
Vrångö 11:00 14:00 17:00 20:00
Donsö 11:15 14:15 17:15 20:15
Styrsö Skäret 11:18 14:18 17:18 20:18
Styrsö Bratten 11:30 14:30 17:30 20:30
Köpstadsö 11:35 14:35 17:35 20:35
Eriksberg 12:06 15:06 18:06 21:06
Skeppsbron 12:16 15:16 18:16 21:16

C. Helårstrafik Skärgården -
Norra Älvstranden - Centrum

Sommartid trafikeras samma turistinriktade turer som i alternativ B. Under den tid vintertur-listan trafikeras inrättas i stället turer riktade mot åretruntboende skärgårdsbor som arbetar eller studerar i centrala Göteborg och på Norra Älvstranden. På Norra Älvstranden angörs därför vintertid Lindholmen i stället för Eriksberg. Vinterturerna trafikeras endast måndag-fredag. Samma dispens som gäller sommarturerna förutsätts även för centrumturerna vinter-tid. Nedanstående turlista är preliminär. Om så anses nödvändigt eller önskvärt kan smärre minutjusteringar göras.

S Skärgården - City augusti-juni Måndag-Fredag

Alt. 1 Alt. 2
Brännö Husvik 06:57
Styrsö Tången 07:07
Styrsö Bratten 07:15
Köpstadsö 07:20
Lindholmen 07:56
Skeppsbron 08:01
Skeppsbron 16:23 16:18
Lindholmen 16:27 16:22
Saltholmen 16:50
Köpstadsö 17:04 17:04
Styrsö Bratten 17:10 17:10
Styrsö Skäret 17:21 17:21
Donsö 17:25 17:25
Vrångö 17:42 17:42

Fetstil=Samtrafik med tur från Vrångö


D. Utökad och samordnad
kvällstrafik måndag-lördag

Detta alternativ har två syften. Dels skall alla (åretruntboende?) öbor ha möjlighet att delta i centrala Göteborgs nöjes- och kulturliv, dels skall de kunna delta i det föreningsliv o likn som finns ute i skärgården.
Det innebär att anbudsgivaren skall lämna förslag till turlista som innebär i princip en tur i timman ca kl 19-24 måndag-lördag till alla öar. Turlistan skall utformas så byte kan ske mellan båtarna vid Asperö Östra i båda riktningarna. M a o skall turer mot Vrångö ha samtrafik med turer från Brännö och turer från Vrångö skall ha samtrafik med turer mot Brännö.

Tillbaka till vårt Långedrag!

Till Fiskebäck!

Nästa sida "Vårt framtida Långedrag"