.........
START
  debatt...............forum......

 

DET GODA BOENDET

Ur Boverkets program för Plan-
och byggdagarna i slutet av
augusti 2002

E2 Viljan att se med andras ögon
Rollen som medborgare håller på förändras.
Från att ha varit passiva mottagare av reformer som
konstruerats av politiker och experter ställer
människor i dagens samhälle krav på delaktighet och inflytande över sin vardag och sin närmiljö. Lösningar konstruerade "uppifrån" accepteras inte utan vidare. Planering och förändringsarbete måste
i större utsträckning starta från ett vardagsperspektiv
med människors egna problembeskrivningar och
visioner som utgångspunkt.

I den representativa demokratin är grupper som
ungdomar, kvinnor, invandrare och privatanställda underrepresenterade, medan medelålders, män
infödda svenskar och offentliganställda är överrepresenterade. För att få en hel bild av
verkligheten måste alla människors olika
erfarenheter, skilda behov och olika prioriteringar
få komma till utryck.

När människor bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter så innebär det samtidigt att samhällsplaneringen tillförs värdefulla kunskaper.

I seminariet lyfter vi fram några intressanta exempel
där kunskaper om människors vardagsliv och platsens förutsättningar är utgångspunkten vid planering och utveckling av stadsdelar, stadskärnor, bostadsområden och transportstrukturer.

E3 Planeringsprocessen - vertyg, metod, dialog
Vilka verktyg och metoder kan fungera som stöd för dialogen? Vi vänder oss här till dig som arbetar med översiktsplanering på kommunal nivå eller handlägger planerings- och miljöfrågor på länsstyrelsen. Kom
och hör hur andra har gjort och dela med dig av egna erfarenheter!

Vi diskuterar i mindre grupper och fördjupar oss i möjligheter och svårigheter med att tillämpa olika
metoder och vertyg i översiktsplaneringen för en
framtida god bebyggd miljö. Varje deltagare väljer
i förväg själv vilket "verktyg" man vill vara med
och diskutera utifrån följande planeringsexempel.

(Ett antal planeringsexempel nämns.) Ett av dessa:
I dialog med vardagsmänniskan om god bebyggd
miljö. Göteborgs stad.
Medverkande: Mona Seuranen, Göteborgs stad.

Synpunkter!....Inlägg