.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privacy

 

 

 

  

.debatt

...............forum...
sammanfattning
Funderingar kring seniorboende i Älvsborg Inlägg i debatten om seniorboendet

seniorboendeseniorie
seniorieseniorboende
seniorboendeseniorie
boendesenioriesenior
seniorieseniorboende
oendeseniorieseniorb
eseniorieseniorboend

seniorieseniorboend
iorieseniorboendese
boendesenioriesenio

bakgrund
Såväl Regeringen. Boverket som Pensionärsrådet i Älvsborg har i skrivelser påpekat det stora behovet av ett tillskott av seniorbostäder när nu 40-talisterna börjar gå i pension.

Funderingar kring seniorboende i Älvsborg

40-talisterna går snart i pension. Medellivslängden blir allt högre. Kraven på äldreomsorgen och behovet av olika former av seniorboende ökar.
Såväl regeringen genom senior 2005 som Boverket i Hur bor morgondagens äldre vill att medborgarna tänker över hur de vill bo när de blir äldre.

Nuläget i Älvsborg
Stadsdelen Älvsborg anses allmänt vara i princip fullbyggt.
Behovet av äldreboende har enligt myndigheterna lösts genom nya seniorboenden i andra stadsdelar i väster. Detta trots att en majoritet av stadsdelens invånare önskar att bo kvar i stadsdelen. Konsekvensen blir att flyttning inte sker förrän det är absolut nödvändigt. Många är redan nu oförmögna att helt ut nyttja eller underhålla sina villor.

Inflyttning av unga familjer till stadsdelen är liten. Medelåldern stiger i stadsdelen.
Från såväl Boverket som pensionärsrådet framhålls ett starkt önskemål om att myndigheterna tar itu med frågorna kring seniorboendet. Det är viktigt att en flyttkedjereaktion kommer igång och att seniorerna kan få en värdig ålderdom i en angenäm miljö.

Om ca 15 år
Alla 40-talisterna är pensionerade och behovet av ett årligt tillskott av seniorbostäder har kanske utbytts till ett överskott av sådana.

Analys
Kvarvarande bebyggbar mark i stadsdelen måste användas klokt.
En omgående exploatering av all kvarvarande mark för att möta det stora behovet av seniorbostäder är oklokt.
Visserligen får man igång en rejäl flyttkedja och får många nya Älvsborgsbor, men redan påföljande år står nästa pensionerade 40-tals årskull och klappar på porten för ett seniorboende som då blir omöjligt att få fram. Utbyggnaden måste ske successivt under exempelvis en tioårsperiod.

Sort av ny bebyggelse?
a. Mycket exklusiva bostäder anpassade för inte bara Älvsborgsbor i karriären. En flyttkedja på flera led inom regionen kommer igång. Billiga "första bostäder" kommer att erbjudas inte i Älvsborg utan i de mest utsatta stadsdelarna. Villorna som blir till salu inom stadsdelen kommer lite äldre familjer till godo på grund av priserna. Den önskade åldersfördelningen i stadsdelen med många unga hushåll uteblir. Segregationen förstärks. Seniorproblemet i stadsdelen har inte lösts.

b. Exklusiva seniorbostäder som riktas till en liten grupp. En flyttkedja enligt a erhålls.

c. Exklusiva seniorbostäder som inbegriper ett betydande tillskott av boendeservice som gynnar alla i stadsdelen.
T ex tillkomsten av servering, bilpooler, bad med gym, hemtjänster, mötesplatser, upplevelser mm. Dessutom genom servicen möjliggör föredömliga hyresrätter i stadsdelen i form av "seniorier" (se nedan).

d. Måttligt stora prisvärda flexibla och väl anpassade seniorbyggnader som enkelt efter ca 15 år kan byggas om till ungdomsbostäder. Flyttkedjorna kan ge positiva effekter för stadsdelen relativt snart. Seniorer från alla typer av bostäder i stadsdelen får ekonomiska möjligheter att flytta till ett seniorboende inom stadsdelen. Unga familjer får möjligheter att flytta till stadsdelen. När behovet av seniorbostäder om ca 15 år avtar kan de bli förnämliga billiga bostäder för unga familjer eller studenter.

e. Enkla billiga seniorbostäder, enskilda eller i små grupper nära befintlig service och på ställen där tomtpriset är lågt. Inga villaägare behöver bli utestängda av ekonomiska skäl. Husen kan senare köpas eller hyras av alla kategorier av invånare.


Var kan de byggas?

1. Befintlig obebyggd kommunal tomtmark.
En inventering av sådan tomtmark utförs och utnyttjas för seniorboende.
2. Befintlig privat obebyggd tomtmark.
Fortfarande finns det en del dubbeltomter eller avstyckningsbara tomter som skulle kunna bebyggas med seniorboenden.
3. Grönområden.
Många grönområden är idag ostuderade. Vissa delar gagnar kanske ingen. De är otillgängliga, ointressanta eller överblivna . En inventering skulle ge besked om vilka delar som skulle kunna bebyggas med seniorboenden. Permanenta eller provisoriska.
4. Bebyggd tomtmark
Många äldre bor i stora villor med garage och stora tomter utan att kunna använda bil.
Genom att i stadsdelen bygga ut ett fungerande bilpoolsystem skulle många garage kunna byggas om till förnämliga seniorboenden ("seniorier"). De äldre kan antingen sälja sin villa med förbehåll att under sin livstid få hyra "senioriet" samt ha del i trädgården alternativt att fortsätta att äga fastigheten men hyra ut villan.
"Senioriet" kan senare hyras ut till t ex studerande eller till barnen, eller åter bli garage eller seniorie.
Genom detta sätt skulle det bli ett stort tillskott av hyresbostäder utan att biltrafiken ökar.
Trenden att bygga på befintliga villor till oformliga kolosser skulle kunna brytas. Många av de gamla fina villorna skulle kunna bevaras i sin nuvarande form.

5. Friggebodx2
Bygglov beviljasför förstorad friggebod såvida det utformas som ett seniorboende ( "seniorie").
Familjer med intresse för äldrevård skulle därmed kunna avlasta hemtjänsten.

6. Saneringsmogna villor
Kommunen köper upp saneringsmogna villor och bebygger dem med seniorboenden ( Typ Göta Lejon).

7. Befintliga villor
Vissa villor kan enkelt anpassas för seniorboende.


Förslag till fortsatt bearbetning

För ett framgångsrikt genomförande är det viktigt att inte utbyggnaden blir ensartad utan att man får en stor variation av typer. Många vill bo kvar med sina grannar, andra har behov av förströelser och nytt umgänge. Många av 40-talisterna kommer under många år att vara mycket vitala och ställa stora krav på sitt boende. Flexibla bostäder tillgång till arbetslokaler för fritidsverksamheter mm är viktigt.
Även om variationsrikedom och egna initiativ till utformningen är önskvärda för att undvika institutionskaraktär kan det vara positivt med en sammanhållande organisation för genomförandet.

En utbyggnad enligt c.) + d.) + e.) efter en inventering av var man kan bygga ( se punkterna 1-7 ovan) skulle kunna bli framgångsrik. Förslagsvis indelas stadsdelen i ett antal intresseområden med var sin organisation.


Sign. Älvsborgsbo

Nästa sida!