.........
START


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Trafik
Ur artikel i GP 2008-05-24
Kollektivtrafik i ny form

Ur artikel i GP 2007-05-23
Bussar skall fram i väntan på tåg
Se GP artikel nedan!

Fastighetsägarens ansvar att lösa p-frågan
Se GP artikel nedan!

Vägplaner döms ut
Se GP artikel nedan!


Olika syn på underjordiska
p-garage
Se GP artikel nedan!

Bilpool gräddfil till p-plats
Se GP -artikeln nedan!

cccccccccccc

..

bakgrund
Effekterna av bildelning och Schweiz som föregångsland

TRAFIK

Ur artikel i GP 2008-05-24
Kollektivtrafik i ny form
En bild illustrerar en idé om hur en stor hållplats för spårvagnar på Avenyn och bussar i Allén skulle kunna utformas i parken där Charles Felix Lindberg statyn nu står.
Politikerna i regionens 13 medlemskommuner hade fått ytterligare preciseringar av hur kollektivtrafiken måste utvecklas för att nå det mycket högt uppsatta målet att 40 procent av alla resor ska vara kollektiva år 2025.
En annan bild visar trafiksatsningar i centrum.
Fakta:
De närmaste åren:
• Expressbussar i Allén
• Bara spårvagnar och lokalbussar innanför Vallgraven
• Busskörfält på Övre Husargatan och Södra vägen
• Ny spårväg Järntorget- Lilla torget
• Busskörfält på alla infartslederna till Göteborg
• Bussgata Svingeln - Polhemsplatsen
• Nya byteshållplatser:
• Bangårdsviadukten:
• Pendeltågsstation vid Brunnsbo

Ur artikel i GP 2007-05-23
Bussar skall fram i väntan på tåg
Kollektivtrafiken i Göteborg skall fördubblas på 20 år
I väntan på Västlänken och fler pendeltågslinjer blir det många flerr busskörfält i Storgöteborg.

-Att fördubbla kollektivtrafiken är inget mål i sig, utan ett medel, för att regionen ska kunna förtsätta växa men också för att vi ska klara miljökvalitetsnormerna.
allra viktigsast är att bygga ut järnvägen.

I dag går nästan alla större linjer in mot centrala stan där man måste byta för att komma vidare.
I fortsättningen vill Göteborgsregionen, Västtrafik och de andra inblandade i stället ha en nätstruktur, där det går att åka snabbt "på tvären" också.

_____________

Ur artikel i GP 2007-04-30
Nytt samarbete mellan bilpooler och Västtrafik
Västtrafik och Göteborgs två största bilpooler ska försöka börja dra nytta av varandra. På sikt hoppas Västtrafik på samarbete med bilpooler i många västsvenska städer.

Efter flera års funderande och planerande är Västtrafik på väg att underteckna en avsiktsförklaring tillsammans med Majornas bilkooperativ och Ford-Volvo-kontrollerade bilpoolsföretaget Sunfleet.

Lyckade förebilder finns bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien.

Största bilpoolerna
Majornas bilkooperativ har 30-talet bilar.
Sunfleet har tiotalet bilpooler i Göteborg och Mölndal

____________________

Ur artikel i lokalpressen 2005-10-23
av MJ

 

Göta Älvbron sjunger på sista versen
Göta Älvbron har bara 10-20 år kvar enligt tekniska utredningar.
Därför söker Roland Rydin (m),vice ordförande i trafiknämnden, svar på frågor kring planeringen för en "ny" Göta älvbro.

Vid tekniska analyser, som genomfördes för ett år sedan, framkom att nedbrytning av stålet gått långt i de yttre delarna av bron.

- Det borde vara en självklarhet att omedelbart starta konkret planering för en eller två nya förbindelser, som skall ersätta Göta Älvbron. Denna planering borde ske tillsammans med Vägverket, Sjöfartsverket med flera, menar Roland Rydin.

Rydin anser också att det är i en sådan planering som gång- och cykeltrafik bör ingå.

-Beslut om gång-och cykelbro skulle då kunna överges eftersom behoven av gång- och cykelstråk skulle ingå i en ny broutredning.

Ur Trafikkontorets
Pressinbjudan
2005-06-20

Presskonferens som presenterar
K2020 - förslag till målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsområdet!

På ett seminarium den 22 juni kommer ett förslag till målbild för K2020 - framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet att presenteras för politiker och tjänstemän.
Pressen är inbjuden till press-konferens efter seminariet kl. 13.

I januari 2003 startade en översyn av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet i samarbete mellan Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontor, Trafikkontor och Miljöförvaltningen, Västtrafik, Vägverket, Banverket, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet med arbetet var att ge underlag till en fördjupad diskussion om dagens trafiksituation samt skapa en gemensam bild av de förutsättningar som finns att utveckla kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Hänsyn har tagits till den regionala bebyggelseutvecklingen och är samordnad med översiktsplaner, utvecklingsplaner och målbilder för regionen.

Arbetet i K2020 - framtidens kollektivtrafik för Göteborgsområdet har baserats på de långsiktiga målen för en hållbar utveckling.
För att begränsa trafikökningen i framtiden innebär det att fler resor måste ske med kollektivtrafik. K2020 utgår från att kollektivtrafikens andel om ca 20 år bör öka från dagens ca 25 procent till minst 35 procent, ungefär den andel som Stockholm, Oslo och Helsingfors har idag. Det innebär mer än fördubblat antal kollektivtrafikresor mot dagens.

Förslaget till målbild bygger på nya knutpunkter och en utbyggd pendel- och regiontågtrafik, där Västlänken är en förutsättning. Förslaget föreslår fler länkar som ger snabbare förbindelser och avlastar Göteborgs city, tvärförbindelser som förbättrar tillgängligheten till områden utanför centrala staden och ökad framkomligheten för kollektivtrafiken genom egna utrymmen för buss och spårvagn.

------------
Ur GP- artikel 2005 06 23
Nya spårvägar, massor av bussfiler - så kan kollektivtrafiken locka fler
är följande ur visionen K2020 hämtat:

"En större spårvägsring, Stor-Kringen, via Hisingen. en inre bussring i Allé och en yttre på ringlederna. Och massor av nya busskörfält. Så kan Göteborgsområdet kanske få en kollektivtrafik i klass med andra skandinaviska storstäder."

Förslagen kostar fem miljarder kronor.

____________________

Ur GP
2004 09 13
Ingen p-plats trots löfte

Drömläge vid pachusplatsen - men boendeparkeringen uteblev

JM lovade smidig parkering vid Packhusplatsen. Men de som flyttar in upptäcker snart att närmaste lediga plats är flera kvarter bort och kostar 2000 kronor per månad.
...ur broschyren: " Det finns inga egna parkeringsplatser, men det går att söka boendeparkering för cirka 325 kronor per månad...
-sommarstugor utan båtplats är inte lika mycket värda som sommarstugor med båtplats. På liknande sätt borde bostäder utan parkeringsplats ha ett annat pris, säger ordförande i trafiknämnden Lleif Blomqvist.

Generellt är det fastighetsägaren som har ansvaret att lösa de boendes parkering. Så står i lagstiftningen, och det ingår i villkoren för dem som söker bygglov.

- Fastigehtsägaren kan inte springa ifrån sitt ansvar och låta andra lösa parkeringsfrågan. Det går inte att ta ut överpriser för bostadsrätter och sedan hänvisa till att kommunen måste lösa problemen med boendeparkering, menar Leif Blomqvist...

Om vi skulle frångå den allmänna principen skulle ingen bygga parkeringsgarage under huset eller p-platser på gården. alla som bygger nya hus vid Södra älvstranden kommer att möta samma krav på att själva lösa parkeringsfrågan...
Gunilla Skoog

Ur GP
2004 09 13
Fastighetsägarens ansvar att lösa p-frågan

Den som bygger bostäder måste också bygga parkeringsplatser. I annat fall får de sänka hyran och priset på bostadsrätter, säger Leif Blomqvist (s)

Ur GP artikel 2004-05-23
Vägplaner döms ut

Forskare vill satsa på tåg och cykel i stället för ny älvtunnel.
I ett hållbart Göteborg byggs inga fler älvförbindelser för bilar, nej, inga motorvägar överhuvudtaget. I stället har ena motorvägshalvan byggts om till järnväg. Se där, en transportvision som kan tyckas ljusår från dagens verklighet.

Ljusår eller inte, intressant med denna vision om transporternas framtid i Göteborg - och hela världen för den delen - är att den inte är ett verk av någon frifräsande miljöradikal. Visst har Johan Swahn, energi- och miljöforskare på Chalmers, en del radikala idéer, men han, arkitekten hans Eek på göteborg Energi, och projektassistenten Elin Löwendahl på chalmers har skrivit rapporten Transporter Göteborg 2050 på uppdrag av det officiella Göteborg. Det är bland andra stan själv och dess eget energibolag som betalar trion för att tänka i nya banor.

Transportrapporten är en av flera som Swahn och Eek har tagit fram inom ramen för projektet Göteborg 2050, som har klimatfrågan och energiproblemen som utgångspunkt. Och de konstaterar att transportsektorn är " den del av energisystenet där det finns störst möjlighet att påverka framtiden". Men då krävs också rejäla förändringar av våra attityder, beteenden, fysiska strukturer och ianspråktagande av resurser...

- Nyckelfrågan är de korta transporterna, på upp till tre-fyra-fem kilometer. Dessa utgör en mycket stor andel av alla resor vi gör. Hållbara transporter kräver att bilen knuffas ner från den piedestal som den placerats på i dagens samhälle. Det krävs att det värderas högre att gå, cykla eller ta buss eller spårvagn, säger Johan Swahn...

...men den nya älvtunneln är en felinvestering i det här hållbarhetsperspektivet. Mycket viktigare är at bygga en tågtunnel under centrala stan, svarar johan Swahn...-Jag tror att Handelskammaren snart är ganska ensam om att vilja ha mer motorvägar.

...-Det finns starka krafter i Göteborgsregionen som vill ha det som det alltid har varit. men det är också en generationsfråga, att Sverige har fler stora, törstiga bilar än andra länder i Europa, säger Jjohan Swahn.

Ander Sahlberg

Ur GP artikel 2004-02-06
Snart klart för största bilpoolen

Göteborg: Sveriges hittills största bilpool i centrala Göteborg, kommer att drivas av bilpoolsföretaget Sunfleet. Det blev klart i går. Bilpoolen får användas av kommunanställda både i jobbet och - mot betalning - på fritiden.

Sunfleet är ett Göteborgsbaserat bilpoolsföretag som ingår i Hertz- Volvo Car Corporation...

30 miljöbilar kommer med början någon gång i april-maj att placeras ut på särskilda p-platser för poolbilar runt förvaltningskvarteret kvarteret Traktören vid Gustaf Adolfs torg, i Nordstans p-hus och Packhusplatsen.

Det handlar om följande bilar:

 • Tio småbilar...
 • 16 mellanklassbilar...
 • Fyra större bilar...

- Det kan hända att vi byter ut en eller två av bilarna i mellanklassen mot den nya modellen av Toyotas hybridbil Prius ( el och bensin) för att kommunen vill vara med och driva hybridtekniken framåt...

Poolen skall användas av de anställda på stadskansliet, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret, kretsloppskontoret, kontoret för gemensam administrativ service och kommunens eget försäkringsbolag Göta Lejon.

Tanken är att de anställdas behov att köra egen bil till och från samt i jobbet ska minska kraftigt. De kommer också att kunna hyra poolbilar privat på kvällar och helger till marknadspriser.

Anders Sahlberg

Ur GP-Artikel 2004 02 04
Trög satsning på säker trafik
Nollvisionen inte uppnådd - 2003 omkom fler i trafiken än 1997

Satsningen på att minska antalet döda i trafiken går trögt. 2003 omkom fler än när riksdagen klubbade nollvisionen 1997. Vägtrafikinspektionen, VTI, anser att satsningen på tafiksäkerheten inte varit tillräcklig.

I oktober 1997 belöt riksdagen att införa en nollvisoion för trafiken. På lång sikt skulle ingen dödas eller skadas till följd av trafikolyckor. År 2007 skulle antalet döda vara 50 procent mindre än 1996 års nivå, vilket innebar 270 döda.

I april 1999 presenterade näringsdepartementet en promemoria " 11 punkter för ökad trafiksäkerhet".

Vägtrafikinspektionen har granskat vad som hänt med trafiksäkerhetsarbetet sedan 1997 och gått igenom åtta av de elva punkterna.

I en rapport konstaterar nu inspektionen bland annat följande:

 • Vägverkets satsning på riktiga trafiksäkerhetsågärder har inte varit tillräcklig.
 • Polisens trafikövervakning har varit otillräcklig.
 • Överträdelserna av hastighetsgränserna har ökat.
 • Alkohol/drogproblemet i trafiken har blivit större.
 • Användningen av cyckelhjälm har inte ökat sedan 1998.
 • Färre barn använder cykelhjälm.
 • Bilbältesanvändandet har ökat något.
 • Arbetet med utvecklingen av bältesspännnare, alkolås och intelligenta system för hastighetsanpassning har varit relativt framgångsrikt.

Enligt rapporten omkom i fjol cirka 25 fler i trafiken än när beslutet om nollvision togs 1997.

Lars-Ove Johansson

Aktuellt Norra Älvstranden

Ur GP 2004 02 04
Bostäder ersätter evenemang

...2000 bostäder planeras i området mot Färjenäs.

Ur GP artikel
Olika syn på underjordiska p-garage
Underjordiska parkeringsgarage bidrar till en levande stad, hävdar moderaterna. Men i miljöpartiets och vänsterns ögon är rapporten där sex nya p-anläggningar föreslås snäv och idéfattig.

Det är dags för fler parkeringsanläggningar i centrala staden, konstaterar byggnadsnämnden i en rapport beställd av kommunstyrelsen...
Om detta tycker kommunstyrelsen olika, vilket framgick efter gårdagens sammanträde.
_ Vi vill ha en helhetsdiskussion om stadsrummet. Vi tycker att utredningen skulle funderat bredare än att bara bygga fler p-platser.
Visst behövs parkeringar men vi måste också koppla till hur vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas, säger Eva Olofsson (v)

Svårt förebygga brott i underjorden
- Självklart skall vi satsa på kollektivtrafik men ska vi ha ett levande handelscentrum så måste man kunna köra in och lasta sina varor...
säger Jan Hallberg( m)

Vill ha bättre kollektivtrafik
Erik Lithander (fp) säger att folkpartiet vill ha både bättre kollektivtrafik och parkeringar...

Göran Johansson(s) säger att han har svårt att hetsa upp sig över innehållet i en rapport...

 

Ur GP-artikel 2002 12 07
Bilpool gräddfil till p-plats
Trafikkontorets förslag gynnar dem som värnar om miljön.

Bilpooler är på väg att få en gräddfil till attraktiva parkeringsplatser i Göteborg. Trafikkontoret vill gynna bilpooler och -koooperativ som miljöbilar redan gynnas.

Om förslaget välsignas i trafiknämnden på onsdag så kan de som löser sina transporter med hjälp av bilpooler och -kooperativ få flera fördelar jämfört med många andra bilister:

Attraktiva och öronmärkta p-platser där pooler redan finns eller startas. Trafikkontorets miljöchef Anders Roth nämner områden som Norra älvstranden dit många företag och mycket folk flyttar ( men även övriga SDN Lundby där trafikkontoret driver Vision Lundby), Saltholmen för bilkooperativen i skärgården samt Linnéstaden där bristen på p-platser är extra stor.
• Förtur i köerna till p-platser hos kommunägda bolag...
• Troligen också särskilda p-platser för poolbilar på samma sätt som det redan finns platser för handikappades bilar....

De tre främsta effekterna av bildelning - ett annat namn för bilpooler eller -kooperativ - är enligt trafikkontoret:

Vi behöver färre p-platser. En poolbil ersätter 3-5 vanliga p-platser.
Vi kör mindre än vi gör med en egen bil. Den årliga körsträckan minskar med 20-30procent.
Vi åker mer kollektivt. Den som börjar dela bil med andra ökar sitt kollektiovåkande med tio procent.

I Schweiz, som är ett föregångsland i detta sammanhang, har användningen av bilpooler börjat ta marknadsandelar från rent privat bilkörning. Där bedömer man att var tionde person på lång sikt skulle kunna använda sig av pooler. Omräknat på Göteborg skulle det betyda 50 000 potentiella användare.

Trafikkontoret vill att politikerna sätter upp som ett första mål att 10 000 göteborgare inom fem år ska använda sig av bilpooler och -kooperativ.

Ur artikel i GP2002 11 29
Studenter och företag delar bilar
Nystartad pool har två miljöbilar - ungdomarna kan köra kvällstid.
Göteborg har fått sin första bilpool med två stora grupper av helt olika användare: 73 studenter som bor på Postgatan mitt i stan och 60 tjänstemän som jobbar två kvarter bort delar på två elhybridbilar.

- Bilpoolen invigdes i går. Det är en kommersiell sådan, vilket betyder att det är ett företag - Sunfleet Carsharing - som säljer hela bilpoolspaketet till kunderna...

Försöket skall utvärderas
...Så här mycket kostar det för studenterna att använda en poolbil:
35 kronor per timme i fast avgift plus 2:50 kronor per kilometer - och då ingår också bensinen. Dock max 245 kronor per dygn i fast avgift...

Flera kommersiella bilpooler i gång
... Kommersiella bilpooler har startats i Sverige de senaste åren. Sunfleet Carsharing - som erbjuder enbart miljöbilar som Toyota Pirius och Volvo BiFuel (gasbensin) - har för närvarande dryga halvdussinet pooler igång i Storgöteborg.

Fakta/ Även för hyresgäster
I nästa vecka får hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget Poseidon på Högsbohöjd i västra Göteborg tillgång till en bilpool med två Toyota elhybridbilar. Under ett första testår står Poseidon för den fasta månadsavgiften. Hyresgästerna betalar bara för den tid och det antal kilometer som de kör bilarna.
_________________________
Ur GP artikel 2002 11 27
Allt fler åker tåg - på bilens bekostnad
Bilen är fortfarande det överlägset mest utnyttjade färdmedlet när vi ska ut och resa. Men tågresorna blir en allt populärare resform - på bilens bekostnad.
...bilresandets andel har minskat med fyra procent under de senaste tolv åren, men bilen är fortfarande det överlägset mest anlitade färdsättet i vårt land. Bilens marknadsandel uppgick till 76,5 procent under perioden 1999 - 2001...
_________________________

Bil.COOP en portal!
Ur deras hemsida!

Egen eller delad bil? Visst är tanken på egen bil många gånger tilltalande. Åk vart du vill när du själv bestämmer. Men friheten kraschar i mötet med verkligheten i form av långa köer, sämre miljö och en ansträngd privatekonomi. Både kollektivtrafiken och privatbilismen har sina fördelar. Delad bil är ett sätt att utnyttja fördelarna och minimera nackdelarna.

En bokningsportal för bilpooler
Nu har BIL.COOP startat! En portal som kommer att erbjuda ett nytt smart bokningssystem med bilterminaler, automatiska körjournaler och enklare administration till alla bilpooler (föreningar och mindre företag) i Sverige. Med ett gemensamt bokningsystem kan alla bilpooler växa, både stora och små, utan att medlemmarnas arbetsbörda växer.

Göteborg centrum för telematik.
Kanske dags att lära sig ett nytt ord?! Telematik betyder att man tar ny informationsteknik till hjälp för att underlätta transporter. En mängd företag och projekt inom området har startat i Göteborg de senaste åren. (varav vårt eget BIL.COOP är ett).

Kampanjdagar för medlemmar
Under de två senaste åren har vi genomfört flera kampanjdagar där vi ställt ut bilar, delat ut broschyrer och värvat medlemmar. Efter lyckade kampanjer har vi placerat nya bilar i Guldheden, Landala, i Kungsbacka och på Saltholmen (för boende i södra skärgården). Vi har nu 22 bilar i c:a 10 stadsdelar i Göteborg.

Konferens om bilpooler 8-9 november
Vägverket bjuder in alla intresserade (trafikansvariga, journalister, politiker, föreningar m.fl) till en nationell konferens om bilpooler och samverkan med kollektivtrafik.

Intresset ökar i Sverige och världen!
Förutom att främja våra medlemmars bil(del)ägande vill vi också verka för att idén om bilkooperativ skall spridas.
I spalten till vänster redovisas några länkar!

Synpunkter!....Inlägg

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........