.........START
  

.debatt

...............forum...

sammanfattning

2009-03-06 Full fart framåt för Fiskebäck!
Den 26 februari fattade regeringen beslut om att avslå samtliga överklaganden

2007-06-19
Kommunfullmäktige antog
Detaljplan för Fiskebäcks Hamn

2007-01-16
Roger Eliason Fastighets AB
försäljes

2006-08-16
PLANERING
Fiskebäcks hamn,
bostäder utställning

2004 11 16
Informationsmöte om Fiskebäck och Stadsbyggnadskontorets planer samt Fiskebäcks hamn
Fiskebäcks Egnahemsförening redovisar läget
och ger information.

MIÄ:s synpunkter!

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling

2004 08 20
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Klart för samråd om förslaget till detaljplan.

2004 04 06
Artikel i GP
Bostadshus tar form i Fiskebäcks hamn

2004 03 30
Informationsmöte
Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder

1.Vid byggnadsnämndens möte den 17 februari 2004 beslöts att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en ändrad detaljplan för Fiskebäcks hamn.cccccccccccccccccccc

bakgrund

2009-03-08

Projektnyheter SBC MARK AB

2009-03-06 Full fart framåt för Fiskebäck!
Information från Roger Eliason till MIÄ.

Den 26 februari fattade regeringen beslut om att avslå samtliga överklaganden av detaljplanen för bostäder inom Fiskebäcks Hamn. Detta innebär att detaljplanen kommer att vinna laga kraft under våren. Vi kommer därför nu att starta arbetet med försäljningen av lägenheterna i etapp 1 och byggnadsarbetena planeras att starta på plats under sommaren.

2007-06-19

Kommunfullmäktige antog
Detaljplan för Fiskebäcks Hamn, bostäder inom stadsdelen Fiskebäck
vid mötet den 7 juni 2007
Detta efter Kommunstyrelsen beslut vid sitt sammanträde 30 maj 2007 att bifalla till stadskansliets förslag (Reservation mp)

2007-01-16


Information beträffande bostadsprojekt i Fiskebäck

Roger Eliason har till dem som står uppsatta på
informationslistan beträffande bostadsprojektet erhållit en information som refereras nedan.

Detaljplanen är nu på väg att antas av kommunfullmäktige. Antagandet förväntas i vanlig ordning bli överklagat och lagakraftvunnen detaljplan förväntas i slutet av 2008.

Roger Eliason informerar vidare om sig själv och
Roger Eliason Fastighets AB:

Han har nu drivit detta projekt i 9 år och hans idéer om ett bostadsområde i hamnmiljö i anslutning till bad och natur har resulterat i ovannämnda detaljplan.

Projektet kommer nu in i en annan fas där det aldrig varit hans mening att vara med. Nu krävs det ett bolag med stor kompetens och erfarenhet av byggprojekt samt som har ekonomiska resurser att förverkliga hans intentioner att göra detta till ett av Göteborgs attraktivaste bostadsområde.

Han har förhandlat med ett antal aktörer på marknaden och till sist beslutat att SBC Mark AB är rätt aktör att förverkliga detta bostadsområde. SBC Mark AB är ett dotterbolag till SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB.
I december undertecknades ett avtal om försäljning av Roger Eliason Fastighets AB till SBC Mark AB. Köparen kommer att tillträda bolaget med fastigheterna och bostadsprojektet samt de 125 bryggplatserna den 15 januari 2007.

När Roger Eliasson nu lämnar företaget där han varit verksam i 40 år vill han tacka alla som stöttat hans bostadsidé genom åren.

SBC kommer inom kort att lämna ytterligare information till dem som finns med på listan.

2006-08-16

PLANERING
Fiskebäcks hamn,
bostäder utställning

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat ett förslag till detaljplan för området som ligger vid Fiskebäcks hamn.
Planens syfte är att ge möjlighet att uppföra ca 150 lägenheter i flerbostadshus.

Förslaget överensstämmer inte med kommunens Översiktsplan.

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning under tiden 16 augusti -12 september 2006 och visas på följande platser och tider:

-Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
- Frölunda Kultvurhus, biblioteket, Frölunda Torg, - Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Redegata 7

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Söder, Hans Ander, tfn 031-61 15 79 eller
Kent Johansson tfn 031-611586
Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554,403 17 Göteborg eller via e-post; sbk@sbk.goteborg.se
senast den 12 september 2006.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

BYGGNADSNÄMNDEN 1 GOTEBORG

2004 11 16
Informationsmöte om Fiskebäck och Stadsbyggnadskontorets planer samt Fiskebäcks hamn. Lokal: Fiskebäckskyrkan

Anteckningar från mötet av Arne Person

Fiskebäcks Egnahemsförening, Fiskebäcks Hamnförening samt Fiskebäcks Företagarförening hade inbjudit till information om bl a planerade bostäder i hamnen.
Dessutom hade flygblad delats ut inom området och till politiker.

Thomas Arvidsson visade med hjälp av digitala bilder föreningens samrådssynpunkter på planerade bostäder inom hamnområdet.

Kommunens redovisning av hushöjderna hade noga analyserats. Föreningens tolkning är att husen är högre än vad som redovisats.
En studie hade också utförts om en andra bostadsetapp blir verklighet på området mellan det nu aktuella och Fiskehamnen och samma hushöjder tillämpas.
Analysen påvisar att sikten för befintlig villabebyggelse då blir drastiskt försämrad.
De ansåg att planerad bebyggelse inte passade in i området.

Kritik riktades också mot miljökonsekvensbeskrivningen som inte beaktade konsekvenserna av den föreslagna uppvärmningen med pellets.

I stort ansåg föreningen att kommunen inte sett till helheten för hamnen. Fisket och företagen i hamnen hade förbisetts. Det kommer att hända alltför mycket i hamnen.

Hänsyn måste också tas till den planerade gods-och personterminalen för Södra skärgården.

Synpunkterna kommer att finnas på föreningens nya hemsida.

---------------

Efter redovisning följde en lång debatt om de aktuella bostäderna, om föreningens presentation och om dess verksamhet.

Flera röster var kritiska till föreningens negativa syn på bostäderna. Det finns ett stort behov av dylika bostäder i stadsdelen.

Kommunalrådet och v ordf i Bygnadsnämnden Susanna Haby var närvarande och redovisade hur fortsättningen nu kommer att ske med utställning av planen i början av nästa år.

Under debatten framkom också att Miljödomstolens utslag i ärendet om godsterminalen kommer under december månad.

Redovisningarna av Fiskebäcks Hamnförening och Företagarförening enligt inbjudan kom aldrig till stånd.

 

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling
MIÄ:s synpunkter!


2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling


2004 08 20
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Klart för samråd om förslaget till detaljplan.
Se beskrivning nedan från 2004 04 06!

 

2004 04 06
Artikel i GP
Bostadshus tar form i Fiskebäcks hamn

Planerna på bostadsrättslägenheter i Fiskebäcks hamn i västra Göteborg tar allt fastare form. Byggnadsnämnden har godkänt principen med längor av hus med gavlarna mot vattnet, som på bilden ovan.


modellfoto

Det handlar ett dussintal hus med sammanlagt 150 talet bostadsrätter, eventuellt fler beroende på hur höga husen får bli och hur många butiker, kontor eller andra verksamheter som skall få plats i dem.

De flesta av husen hamnar väster om den största byggnaden i hamnen, Fiskebäcksäldreboende, på mark som tillhör den lokale fastighetsägaren Roger Eliason. Ytterligare fyra hus planeras på kajen framför äldreboendet, på mark som ägs av det stora Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Kungsleden. Modellen på bilden visar ett hus på hörnet av kajen som är sju våningar högt, men den höjden kan det inte bli tal om, enligt stadsbyggnadskontorets arkitekt Manne Bondesson som handlägger den detaljplan som nu har börjat arbetas fram.

- Vi strävar efter något som är relativt återhållsamt. Tre våningar plus en indragen takvåning blir utgångspunkten. Sedan kan man diskutera om det är lämpligt med en sammanhållen byggnadshöjd eller om det finns fördelar med att låta höjden variera, till exempel från två till fyra våningar längs kajen, säger Manne Bondesson på stadsbyggnadskontoret. Han påpekar samtidigt att också stadsbyggnadskontoret är imponerat av det förslag som Nyréns arkitektkontor i Stockholm har ritat åt Eliason Fastighets AB och Kungsleden.

Ändå saknas naturligtvis inte protester när det ska byggas så här nära vattnet, från folket i villorna på sluttningen ovanför hamnen, från den stora fiskhamamnen och småbåtshamnen. Villafolket vill ha kvar sin utsikt och hamnarna fruktar att de som flyttar in i bostadsrätterna ska börja klaga på buller och andra störningar från arbetena där.

Sett i det perspektivet är Roger Eliason glad över att hans planer har kommit så långt som till en påbörjad detaljplan.

- Jag har jobbat med detta i sju år nu, konstaterar han.

Anders Sahlberg

2004 03 30
Informationsmöte
Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder

14st föreningar och organisationer var kallade.
Menne Bondesson och Kent Johansson från stadsbyggnadskontoret informerade.

I juni 2003 godkände Byggnadsnämnden programmet, att ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplaner för bostäder och detta utan att inskränkningar på kvarvarande verksamheter behöver ske.

Konstaterande:
Marken är privatägd.
Friluftslivet kommer inte att hotas mer av bostäder än av industri. Kvarterskrog, servicebutik mm samt en strandpromenad på kajer och bryggor avsedda för promenader intill vatten kommer att planeras.

Området kommer att planeras för ca 150 lägenheter.
De kommer att försäljas som bostadsrätter.
Bottenvåningarna kommer i stor utsträckning att innehålla verksamheter. Parkeringar huvudakligen i källarvåningarna.

Beslut om samråd kommer att ske före sommaren.

Planen kommer att gå till kommunfullmäktige för antagande.

Åter Fiskebäcks Hamn