.........
START
Miljödomstolens dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    debatt... ............forum......

dagsläget
Fiskebäck - Saltholmen -
Södra skärgården

Om
Södra skärgårdens trafikgrupp

bakgrund

Saltholmen som färjeterminal för södra skärgården

I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till Fiskebäcks fiskehamn.
Senare, för att få en fungerande personterminal på Saltholmen, framförde skärgårdspolitikerna önskemål om ett parkeringsdäck på Saltholmen.
Förslaget mötte stort motstånd.
Skärgårdsborna började förstå att Saltholmen inte ens skulle förslå för den framtida persontrafiken.
Medborgarkraften i Älvsborg hade framfört förslag om att avlasta Saltholmen genom att låta vissa turer gå in till centrum.
Södra skärgårdens trafikgrupp bildades för att tillvarata skärgårdsbornas intressen.

2003-november
I Fiskebäcks företagarförenings meddelande nr 24 ingick nedanstående redogörelse för Södra skärgårdens trafikgrupp som bilaga.
Denna är inte undertecknad eller daterad.
Anm. Webmastern

Vilka är vi?
Södra skärgårdens trafikgrupp

är en fristående trafikgrupp som jobbar med trafikproblemen till och från Södra Skärgården.

Denna grupp består av representanter från Brännö (6st), Styrsö (9st), Donsö (8st), och Vrångö (5st) alltså totalt 33 personer. Dessa har röstats fram lokalt på varje ö som representanter för ön. Valet har skett på respektive ö efter stormöten där "Visionen" har presenterats. Ovanstående öar har vid dessa stormöten ställt sig bakom nedanstående vision och förslag till lösningar av Skärgårdstrafiken. Även Företagarföreningen på Donsö stödjer vårt förslag.
Förutom stormöten på varje ö har de utsedda representanterna träffats 10 gånger och diskuterat förslaget. I tillägg har alla öar haft många lokala möten samt även stormöten med alla invånare.

Problematiken:
Saltholmen är enligt oss ej dimensionerad för dagens trafik och vi tror följaktligen att den inte klarar framtidens krav. Trafiksäkerheten är idag mycket låg vid Saltholmsgatan och åtgärder måste vidtas för att förhindra en olycka.

1.Nuvarande situation är livsfarlig då all trafik samsas med gångtrafik och kommunal trafik på en smal vägbana med otillräcklig gångbana, incidenter sker dagligen och vi befarar att en allvarlig olycka kommer att inträffa. Det finns varken en fungerande vändslinga för busstrafiken eller avlastningszoner som fungerar. handikapsparkeringen är även den hänvisad till samma yta, även här är lösningen otillräcklig.

2. Resandemängden ökar hela tiden, enligt uppgift har antalet resande ökat ca 30% på 10 år. Detta beror naturligtvis till stor del på ökat boende med därtill hörande pendling, men inte minst beror ökningen på tillfälliga dagsbesökare på sommaren. Göteborgs stad önskar och framför i allt informationsmaterial Göteborgs invånares rättighet och möjlighet till rekreation och besök i Södra Skärgården. Då måste man även ta konsekvenserna av detta och tillse att kapaciteten finnes att ta emot resande på Saltholmen på ett vettigt och säkert sätt. Antalet resande via Saltholmen idag varierar från den lägsta noteringen i februari 108.000 personer, till högsta noteringen i juli på 255.000 resande.

3.Parkeringsplatser är alldeles för få på Saltholmen, enligt vår bedömning behövs minst 400 fasta platser ytterligare bara för att täcka dagens behov för de bofasta. Väntetiden för att erhålla en parkeringsplats är oacceptabelt lång. Hur situationen är för arbetspendlare utan parkeringsplats är nog omöjligt att förstå för den som inte levt i denna situation.
Parkeringsproblemen försvårar även för företagare i södra skärgården att bedriva sin verksamhet. Var skall kunderna och de anställda parkera? Om vi i Göteborg vill ha en levande skärgård så är det viktigt att infrastrukturen fungerar!

------------------------------------
Vårt förslag till lösning:

Dela trafiken på 2 platser i Göteborg. Vi tror att Fiskebäck behövs vid sidan av Saltholmen.

1. Hur delas trafik och parkeringar upp?

3.1 Asperö och Brännö får behålla Saltholmen som deras trafikpunkt med en tillräcklig kapacitet för att försörja dessa öars behov. Denna trafik står idag för ungefär en tredjedel och kan försörjas med en båt. Denna linje har förmodligen den största ökningen och är idag nästan lika stor som halva totala trafiken för 10 år sedan.

3.2 Styrsö, Köpstadsö står för ca en tredjedel av trafiken och är tänkt att betjänas av 1 båt från Fiskebäck.

3.3 Donsö och Vrångö står för ca en tredjedel av trafiken och är tänkt att betjänas med 2 båtar från Fiskebäck på grund av resans längd.

3.4 I förslaget ligger också en linje för att tillgodose den viktiga interna trafiken mellan öarna. Enligt vårt förslag skulle ovanstående låta göras med befintligt tonnage och med ökad turtäthet.

2. Varför Fiskebäck?

Resvägen blir på så sätt kortare från delar av skärgården med därtill hörande miljövinster.

Fraktterminalen har ej tillräcklig plats per idag på Saltholmen. Flytt till Fiskebäck är beslutat men ännu ej genomförd.

Infrastruktur och vägnät finns redan i Fiskebäck till stor del. Området är sedan 1967 års översiktsplan planerad och reserverad för en passagerarterminal till Södra Skärgården med tillgång till 3500 parkeringsplatser. Möjlighet för direktbuss till centrum och anslutningsbussar synes obegränsad.

Vinster med förslaget:

1. Saltholmen behöver inte exploateras ytterligare och trafiksäkerheten ökar med minskad trafik!!! Att Saltholmen avlastas kommer även de boende i Älvsborgs stadsdel till gagn.

2. Fiskebäck belastas inte med all trafik som är fallet i dagens översiktsplan. Med Fiskebäcksterminal får övriga skärgården en ypperlig möjlighet till tillräcklig kapacitet för deras behov.

3. Tillgängligheten för övriga Göteborgs invånare inklusive de boende i Tynered ökar. Den samlade kapaciteten kommer att som enda förslag hittills vara tillräcklig för framtiden och vi kan bibehålla en levande skärgård i Göteborg.

Vad vi vill åstadkomma med detta möte är......

Att vårt förslag får en seriös utvärdering med en återkoppling innan årsskiftet.

Att vi kan få en kontaktperson för framtida diskussioner.
...........

________________________________________

Nästa sida!


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag