.........
START
Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

    debatt... ............forum......

dagsläget
Fiskebäck

Miljööverdomstolens dom

bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till Fiskebäcks fiskehamn.
2003-11-05
Fraktterminal i Fiskebäck.
Miljödomstolens domslut

Domslut
1. Miljödomstolen avslår ansökan.

2005-06-28
Fraktterminal i Fiskebäck.

Ur
Miljööverdomstolens domslut
2005-06-28 Stockholm

Överklagat avgörande
Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, dom den 4 november 2003 i mål nr M 50-03, se bilaga A

Klagande
Göteborgs kommun, Fastighetsnämnden, Box 2258,
403 14 Göteborg

Ombud:
Stadsombudsmannen Gunnar Sasse, Fastighetskontoret,
Box 2258, 403 14 Göteborg

Motparter
1. Fiskebäcks Fiskhamnsförening, c/o Daniel Axelsson, Sandskäddegatan 2, 426 58 Västra Frölunda

2. Fiskebäcks Företagarförening, Box 60,
421 21 Västra Frölunda

3. Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund, Box 4092, 400 40 Göteborg

Ombud för !-3:
Roland Norlén, Lillåsgatan 3, 426 77 Västra Frölunda

Saken
Ansökan om tillstånd att utföra muddringsarbeten och konstruktionsarbeten i vatten m.m. i hamnen i Fiskebäck i syfte att anlägga en ny fraktterminal för transporter till södra skärgården i Göteborg.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
1. Miljööverdomstolen ändrar punkterna 1 och 2 i miljödomstolens dom och lämnar - med godkännande av den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivning -
Göteborgs kommun tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på fastigheten Fiskebäck 756:358 i Göteborgs kommun utföra muddrings-, anläggnings- och konstruktionsarbeten
i vatten i hamnen i Fiskebäck i syfte att anlägga en ny fraktterminal för transporter till södra skärgården i Göteborg. För tillståndet skall följande villkor gälla.

a) Arbetena skall utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad Göteborgs kommun angivit i ansökningshandlingarna eller annars åtagit sig i målet.

b) Arbetena skall, vid risk att tillståndet annars förfaller, vara utförda inom fem år från det att denna dom vinner laga kraft.

c) Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skada, som Miljööverdomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. Ett sådant anspråk skall för att tas upp till prövning framställas till miljödomstolen inom fem år från utgången av den arbetstid som bestämts under b) ovan.

2. Göteborgs kommuns yrkande om verkställighetsförordnande avslås.

3. Göteborgs kommun skall ersätta Fiskebäcks Fiskhamnsförening, Fiskebäcks företagarförening och Svenska västkustfiskarnas centralförbund för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med trettioniotusenetthundraåttiosju (39 187)kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

________________________

 

Nästa sida!


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag