.........
START

Miljööver-
domstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljödomstolens dom

 

 

 

 

Södra Skärgårdens Trafikgrupp.

    debatt... ............forum......

dagsläget
Fiskebäck

Miljödomstolens dom

bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till fiskehamnen.
Program för Fiskebäcks hamn
Under våren 2000 lämnade ägarna till Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 in en begäran om ändring av gällande detaljplan, från industriändamål till bostadsändamål.

2003-11-05
Fraktterminal i Fiskebäck.
Miljödomstolens domslut

Ur

Dom
2003-11-04 meddelat i Vänersborg

Sökande
Göteborgs kommun, Fastighetsnämnden

Saken
Ansökan om tillstånd att utföra muddringsarbeten och konstruktionsarbeten i vatten m m i hamnen i Fiskebäck i syfte att anlägga en ny fraktterminal för transporter till södra skärgården i Göteborg.

Domslut
1. Miljödomstolen avslår ansökan.
2. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns inte.
3. Prövningsavgiften fastställs till 70 000 kr.

Bakgrund...
Ansökan...
Beskrivning av verksamheten...
Yttranden och erinringar...

Domskäl
Miljödomstolen ser inte hinder att ta ansökan till prövning i sak.

De invändningar som har riktats mot ansökan avser väsentligen lokaliseringsfrågan.
Invändningarna har avsett dels att terminalen bör läggas någon annanstans än i Fiskebäck, dels att den valda platsen i Fiskebäck inte är tillåtlig med hänsyn till inverkan på fiskehamnen där.

Enligt miljödomstolens mening visar utredningen att det finns goda skäl att välja att etablera färjeterminalen i Fiskebäck. Terminalen skall betjäna öarna i Göteborgs södra skärgård. Långsiktigt måste möjligheten till korta transportavstånd ut till öarna vara en dominerande aspekt på lokaliseringen. Kommunen har därför haft fog för att välja bort terminallägen norr och öster om Rivöfjorden. Den som då skulle komma i fråga som alternativ till Fiskebäck, enligt domstolens bedömning Saltholmen och Önnered, kan inte totalt sett anses vara bättre än Fiskebäck.

Vad sedan avser valet av plats i Fiskebäck har invändningarna gällt att det finns en konflikt mellan teminaletableringen och den befintliga fiskehamnen.

Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken skall mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Områden som är av riksintresse för yrkesfisket skall skyddas mot sådana åtgärder.

Fiskeriverket m. fl. har pekat ut den befintliga fiskehamnen i Fiskebäck som varande av riksintresse för yrkesfisket. Kommunen har godtagit att så är fallet, vilket också antagits i kommunens gällande översiktsplan. Bedömningen av hamnen såsom ett riksintresse skall därmed också läggas till grund för prövningen av ansökan.

Med hänsyn till den ovannämnda bestämmelsen kan ansökan inte bifallas om verksamheten i fiskehamnen påtagligt skulle påverkas av terminalableringen. Även i sådana fall där påverkan inte är så betydande att den innebär ett direkt bifallshinder får riksintresset i sig konsekvenser för prövningen av ansökan. Förekomsten av ett riksintresse på den valda platsen måste enligt domstolens mening ställa höga krav på sökanden att visa att något bättre plats inte finns tillgänglig.

I frågan om vilken påverkan på riksintresset som är acceptabel bör inte enbart dagens förhållanden beaktas, utan även sådana ändringar av verksamheten - inklusive viss expansion - som är naturliga med hänsyn till förändringar av de tekniska och kommersiella förhållandena inom näringen. Den bedömningen innebär naturligtvis inte i sig att domstolen har tagit ställning för förverkligandet av just den vision för hamnens framtid som föreningarna har presenterat.

Utöver det att terminalen skulle hindra utbyggnad av kajer m. m. Föreningen har anfört att terminalen inkräktar redan på de utrymmen som behövs för dagens verksamhet i hamnen.

Kommunen har givit in ett omfattande material som redovisar tidigare lokaliseringsutredningar avseende bl. a. färjeterminalen. Ur materialet kan utläsas att kommunen har bedömt att terminalen inte kommer i konflikt med yrkesfiskeintresset. Såvitt domstolen kan utläsa finns dock i handlingarna inte någon analys av den möjliga konflikten mellan terminalen och fiskehamnen. Handlingarna innehåller inte heller någon mera allmän bedömning av förutsättningarna för att bevara riksintresset och vilka hänsyn det kräver vid exploateringsföretag i närheten av hamnen. Det skriftliga materialet ger därmed inte svar på frågan vilken inverkan på riksintresset som kan befaras om terminalen lokaliseras enligt ansökan. Det som i övrigt förekom vid huvudförhandlingen och synen medförde inte att utredningsbristen botades.

Det anförda innebär att invändningarna rörande yrkesfiskeintresset i det väsentliga kvarstår obesvarade. Kommunen kan då inte anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 2 kap. 1 § miljöbalken för att ansökan tillgodoser kraven i lokaliseringsregeln i 2 kap. 4 § miljöbalken. Ansökan måste därför avslås.

I det ovan anförda ligger vidare att miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär A)
Överklagande senast den 25 november 2003.

På miljödomstolens vägnar

Stefan Nilsson

________________________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Nilson, miljörådet Nils-Göran Nilsson samt de sakkunniga ledamöterna Bo Essvik och Bo Lanesjö.

------------------------------------


Nästa sida!


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag