.........
START
    debatt... ............forum......
Ur
Program för
Fiskebäck
Idéer kring Fiskebäcks
framtida utveckling
 


2002-01-24

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret Distrikt Väster
GF KONSULT AB
Arkitekter

INNEHÅLL

1. Inledning
2.
Verksamheterna och deras förutsättningar
4. Fiskehamnens utveckling
5. Nyckelfrågorna
6. Gestaltningsfrågor
7. Konsekvensanalys
8. Det framtida Fiskebäck
Platsens förutsättningar
3.

Förord

Varför detta program?
Under våren 2000 lämnade ägarna till Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 in en begäran om ändring av gällande detaljplan, från industriändamål till bostadsändamål.

Fastigheterna Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 omfattas av två detaljplaner, en från 1965 samt en från 1997. Den äldre planen anger att marken skall användas för industriändamål som är kopplad till småbåts- och fiskehamnens verksamhet. När äldreboendet i Actica Vård- och Omsorgshus (f.d. Bure) tillkom 1997 ändrades motsvarande del av den äldre planen till bostadsändamål.

Fastighetsägarna anser att det inte längre finns förutsättningar att bedriva verksamhet på det sätt som gällande detaljplan avser. Idag är det svårt att få lokalerna uthyrda. Fastighetsägaren vill därför gå vidare med omvandlingen från industri till ett ökat inslag av bostäder.

Fortsatt arbete
Programmet blir nu föremål för programsamråd. Allmänheten, boende öster om Hälleflundregatan, verksamma inom Fiskebäck, myndigheter m. fl. ges möjlighet att diskutera förslagen i programmet och lämna synpunkter. Diverse informationsmöten kommer att hållas.

De synpunkter som lämnas kommer sedan att behandlas. Byggnadsnämnden kommer att ta ställning till synpunkterna och anvisa inriktningen på det fortsatta arbetet.

Om ny bostadsbebyggelse i Fiskebäck bedöms som intressant att utreda vidare fortsätter planarbetet genom att en ny detaljplan tas fram.

Programområdet
Programområdet motsvaras i princip av verksamhetsområdet/hamnområdet i Fiskebäck men inkluderar även delar av naturområdet i norr och de öppna fälten i söder. Det begränsas av Hälleflundregatan i öster.

1. INLEDNING

Vad är ett detaljplaneprogram?
En detaljplan skall grundas på ett program om det inte kan anses onödigt. I Fiskebäck finns många olika intressen och i översiktsplanen för Göteborg ÖP99, är Fiskebäck redovisat som "huvudsakligen verksamheter".

Annan markanvändning kräver att översiktsplanen omprövas eller beslut om annan markanvändning tas av kommunfullmäktige. Det är denna prövning som nu skall göras.

Syftet med ett program är att kommunens beslutunderlag i ett tidigt skede skall tillföras synpunkter från berörda. Programmet kommer därigenom att belysa viktiga frågeställningar som måste hanteras i det fortsatta arbetet.

Det är alltså nu som diskussionen börjar, om vad som skall vara tillåtet, vad som är önskvärt och vad som är möjligt!

Nästa sida!