.........
START

Miljööver-
domstolens dom

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      debatt... ............forum......

dagsläget

Fiskebäcks hamn

bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till fiskehamnen.

 

2005 09 07
Ur
Meddelande nr 32 från
Fiskebäcks Företagarförening

Ur
Kopia från Roland Norlén om nuläget

Problem

 • KF har enhälligt beslutat att bygga en fraktterminal i Fiskebäcks fiskehamn, vilket av alla uppfattas som första delen av en ny kombinerad skärgårdsterminal.
 • Kommunen har fått sitt tillstånd av Miljööverdomstolen, domen har överklagats till HD
 • Fiskerinäringen har inte rådighet över marken för en planerad utbyggnad
 • Beslut i Högsta domstolen kommer först under 2006
  Två alternativ

  Kommunen får sitt tillstånd, alternativt att inte prövningstillstånd ges.
  Avslag på kommunens ansökan.
 • C:a 1 400 arbetsplatser i och runt fisket hotas om inte fiskerinäringen kan utvecklas i takt med omgivningens krav.
 • Transporterna till södra skärgården

En möjlig lösning?
*
Ett avtal träffas med Göteborgs kommun
enligt följande skiss

 • att kommunen endast bygger fraktteminalen enligt det förslag som redovisats i domstolsförhandlingarna, någon ytterligare utbyggnad får ej ske, t.ex för persontrafik
 • att om fiskerinäringen så behöver, upplåter kommunen det markområde som behövs på för näringen rimliga villkor
 • att kommunen inte inför begränsningar för verksamheten i fiskehamnen och för i fiskehamnen befintliga företag
 • att kommunen under en 10-års period inte planerar och bygger i och runt Fiskebäcks hamn mot fiskerinäringens önskan.
  (sannolikt inte möjligt att stoppa pågående exploatering)
 • att om behov av en djupare inseglingsled behövs, med hänsyn till kommande verksamhet i och runt fiskehamnen, skall kommunen fördjupa rännan och delar av hamnen. Åtagandet är även här tidsbegränsat till 10 år.

* Träffas ett avtal återtar fisket överklagandet


Tillbaka!

Miljööverdomstolens dom

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag