.........
START

Miljööver-
domstolens dom

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljödomstolens dom

 

 

 

 

Södra Skärgårdens Trafikgrupp.

    debatt... ............forum......

dagsläget

Fiskebäcks hamn
Sammanfattning

2004 12 20
Meddelande nr 29 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se nedan!

2004 11 16
Informationsmöte om Fiskebäck och Stadsbyggnadskontorets planer samt
Fiskebäcks hamn

2004 09 10
Meddelande nr 28 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se nedan!

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling
MIÄ:s synpunkter!

2004 09 10
Meddelande nr 27 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se nedan!

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling

2004 08 20
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Klart för samråd om förslaget till detaljplan.2004 05 08
Meddelande nr 26 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se nedan!

2004 04 06
Artikel i GP
Bostadshus tar form i Fiskebäcks hamn

2004 03 30
Informationsmöte
Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder

1.Vid byggnadsnämndens möte den 17 februari 2004 beslöts att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en ändrad detaljplan för Fiskebäcks hamn.
Se nedan!

2.Nytt meddelande från
Fiskebäcks Företagarförening
2004-02-10

Se nedan!

bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till fiskehamnen.
Program för Fiskebäcks hamn
Under våren 2000 lämnade ägarna till Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 in en begäran om ändring av gällande detaljplan, från industriändamål till bostadsändamål.

FISKEBÄCKS HAMN: BOSTÄDER

ÖVRIGT

2004 12 20
Ur
Meddelande nr 29 från
Fiskebäcks Företagarförening
Av Rolf Lindgren

Året 2004 går mot sitt slut. Det har gått åt att för olika
myndigheter förklara att utan industriell verksamhet kommer inte samhället att fungera. Försöken att få Näringsdepartementets ansvariga att förstå detta har misslyckats. Göteborgs Kommuns ordförande vill fortfarande inte träffa de olika organisationerna i Fiskebäck.

Jordbruksdepartementet
Av bilagt brev från Jordbruksdepartementet har våra problem nu överflyttats till detta departement men som framgår av vårt svar vill vi nu en gång föra alla få kontakt med ansvariga ministrar.

Miljööverdomstolen
Vårt ärende är ännu inte behandlat men vi beräknar med besked under januari/februari 2005.

2005
Vi hoppas att det kommande året skall leda till förståelse för företagarnas problem och har redan nu kontaktat den nye chefen för Näringsdepartementet Thomas Östros för medverkan i utvecklingen av Fiskebäck företag och våra närmaste åtgärder är följande;

Möte med Fiskeriverket med enhetschef Anna Larson och de samverkande föreningarna samt SFR och SVC.

Besök av Thomas Östros i Fiskebäck och i anslutning därtill informationsafton.

Besked från Kommunstyrelsen inför kommande val 2006 hur man avser att lösa Fiskebäcks problem och hur man ser på företagandet och fiskerinäringen.

Skrivelser till de olika politiska grupperingarna hur man vill se framtiden i Fiskebäck och medverkan att avstyra idéerna om lyxbostäder där.

Bilaga: Brev från Jordbruksdepartementet/ Anna Larson.

Ur brevet:
Er skrivelse har inkommit till Näringsdepartementet men har överlämnats till jordbruksdepartementet då det handlar om fiske.

Beträffande era frågor om det nationella fisket hänvisar jag till att regeringen den 4 december 2004 överlämnat en proposition till riksdagen om det nationella fisket.

Ärendet är föremål för prövning i miljödomstolen och regeringen har ej möjlighet att kommentera frågan.

Bilaga: Brev från Fiskebäcks Företagarförening till Jordbruksdepartementet/Anna Larson.

Vi har tacksamt emottagit Er skrivelse... med anledning av
vår tidigare sedan tre år pågående korrespondens med Näringslivsdepartementet som nu tydligen överlämnat ärendet till Jordbruksdepartementet.

Av detta skäl vill vi dock framhålla följande:
En konfliktsituation har uppstått avseende Fiskebäck Fiskhamn genom att Göteborgs Kommun beslutat att anlägga en frakt och passagerarterminal i fikshamnen där fiskerinäringen vill bygga ut hamnen till EU standard. Dessutom har Stadsbyggnadskontoret beslutat att bygga lyxbostäder i hamnen som direkt hotat ca 40 småförtetag som till stora delar betjänar fiskerinäringen men som också har annan verksamhet...ärendet har nu dragit ut över 3 år och detta påverkar naturligtvis företagen som särskilt Näringsdepartementet säger sig slå vakt om.

Vi hoppas med denna skrivelse och bilagda kopior få till stånd en samverkan mellan fiskerinäringens och övriga företags framtid...

Vårt förslag är att Jordbruksdepartementet genom Anna Larson besöker Göteborg och träffar berörda parter... för att nå en samstämmighet om situationen...
Är det möjligt att träffas i januari 2005 här i Göteborg.
Vi väntar på ert svar.

-------------------------------

2004 11 01
Ur
Meddelande nr 28 från
Fiskebäcks Företagarförening

Miljööverdomstolen
Vi bilägger ett kompletterande yttrande från vår jurist Roland Norlén och avvaktar nu det domslut som kan förväntas komma före årets slut...
Stadsbyggnadskontorets plan för bostäder i Fiskebäcks Hamn.
Synpunkter från Fiskebäcks Företagarförening och Fiskebäcks Hamnförening är insända i medio oktober och kopior på dessa skrivelser bilägges...
Näringsdepartementet
...Vi har trots allt fått ett svar som framgår av bilagda kopior.
Informationsmöte
De samverkande föreningarna förbereder ett större informationsmöte i fiskebäck och vi återkommer så snart alla detaljer är klara.
Fiskebäcks Företagarförening
...För närvarande arbetar vi för att få stöd från EU för utbyggnad av industri och fiske.
Rolf Lindgren/Ordf.

----------------------------------------------
Ur kompletterande yttrande till miljööverdomstolen
Enligt avtalet mellan staten, Göteborgs stad och Fiskhamnsföreningen 5 mars 1949, § 3 punkt a, skall Göteborgs stad underhålla och driva hamnen i den ordning staten bestämmer...
Kommunen har fel när den påstår att kommunen inte har en framtida underhållsskyldighet...
Göteborgs kommun har under början av 1980-talet gjort investeringar i fiskhamnen och fått ett betydande statsbidrag till den investeringen...
Sammanfattningsvis har staten gjort stora investeringar i Fiskebäcks fiskehamn...
Kommunens avsikt, en kommentar

Det framstår klart att det kommunen avser att bygga är en terminal för både frakt- och passagerartrafik. Ansökan om en fraktterminal är endast första steget i en planerad utveckling. Detta framgår tydligt eftersom kommunen tidigare framhållit att en fördel med det sökta läget i Fiskebäck är att enligt gällande plan kan 3500 parkeringsplatser byggas i närheten. Parkeringsplatser som endast behövs vid en passageraretrarik mellan Fiskebäck till södra skärgården och inte för en fraktterminal.

Sammanfattningsvis kvarstår mina huvudmän vid sina yrkanden om att kommunens ansökan skall avslås.

Fortsatt handläggning är ärendet
Mina huvudmän yrkar att domstolen håller en muntlig förhandling i ärendet kombinerad med en syn på platsen...


Med vänlig hälsning
Juristfirman Roland Norlén

2004 09 10
Ur
Meddelande nr 27 från
Fiskebäcks Företagarförening

Nu var det ett tag sedan vi hörde av oss och orsaken är bl a den att sedan juni månad har inte något hänt.
Som vi meddelade tidigare har göteborgs Kommun överklagat Miljödomstolens dom och ärendet ligger för närvarande hos Miljööverdomstolen i Stockholm.

Den information som Göteborgs Kommun lämnat har saknat flera fakta och därför har man nu gått in med nya förklaringar.
En egendomlig situation har uppstått då Länstyrelsen av någon anledning har gjort helt om och plötsligt vänt fiskerinäringen ryggen och frångått sina tidigare ställningstagande!

I sin inlaga har man dessutom underlåtit att påtala att det nu inte handlar enbart om en fraktterminal utan även en station för passagerare. Vad ligger bakom detta förändrade förhållande?

Fiskebäcks hamnförening och övriga samverkande föreningar har genom Juristfirman Roland Norlén gått i svaromål och vi bilägger kopia på nämnda skrivelse.

...Vi kommer snarast att kalla till informationsmöte men avvaktar något tills vi vet mer om läget i Miljööverdomstolen.

Med bästa hälsningar

Rolf Lindgren

Ur
Roland Norléns skrivelse till Miljööverdomstolen

Terminal för frakttransporter till södra skärgården i Fiskebäck, Göteborgs kommun

Yttrande över aktbilagor
Inledningsvis konstaterar mina huvudmän att kommunen på inget sätt försökt att belysa intressekonflikten mellan yrkesfisket och den planerade fraktterminalen. Däremot har kommunen mycket ingående berört intressena för fritidsbåtterminalen och de besökande till Fiskebäcks badplats samt det ekonomiska intressen som finns inom kommunen för att öka antalet bostäder väster om fiskhamnen.

Fortsättningsvis kommer detta yttrande att beröra aktbilagorna en i taget. Yttrandet avslutas med några sammanfattande kommentarer.

14. Göteborgs kommun, komplettering till MKB
Av kompletteringen till MKB och överklagandet akt. bil 3, framgår att kommunen ändrat sin talan så att den inte längre har den uppfattningen att fiskhamnen är av riksintresse för yrkesfisket...

Frågan om fiskehamnen är av riksintresse för yrkesfisket mot kommunens bestridande har inte prövats av miljödomstolen, varför kommunens ändring av talan på denna punkt först bör prövas av lägre rätt innan miljööverdomstolen prövar frågan om tveksamhet skulle uppstå om fiskhamnens status i detta avseende...

Vad gäller kostnaderna för de olika lägena så har enligt aktbilagan kommunen nu följande uppfattning.
Läge 1: 18,5 mkr Läge 2: 17,3 mkr Läge 3 25,5 mkr Läge 4 20,5 mkr.

Eftersom sifrror är uppskattningar som bygger på ett gammalt material där inte alla kostnader tagits med kan det konstateras att skillnaden mellan läge 1 och 4 är försumbar. Det av kommunen sökta läget är inte det med den lägsta kostnaden...

Tidigare har sagts att intressekonflikten mellan den planerade fraktterminalen och yrkesfisket inte belysts.

Läge 4 i Fiskebäck
Eftersom mina huvudmän accepterat att fraktterminalen kan placeras i läge 4 i Fiskebäck skall kommentarerna rörande läge 4 ytterligare belysas... På sidan 28 under punkt 7:6 anges att störningar och utsläpp från den ökande fartygstrafiken och transporterna till och från terminalen kommer att bli små.

Men nu anges att en placering av teminalen i läge 4 skall ge en avsevärt ökad bullerbelastning. Den fråga mina huvudmän ställer sig är vilken beskrivning är den korrekta?
Miljööverdomstolen bör beakta att fraktterminalen sannolikt endast är första steget i kommunens planer på en ny terminal för både frakt- och passagerartrafik i Fiskebäck...
Det finns privata ekonomiska intressen som vill öka antalet bostäder i området...

22. Länsstyrelsens ställningstagande
Det synes som att Länsstyrelsen missuppfattat gällande detaljplan för området. I den karta som bifogats till gällande stadsplan från år 1967 framgår tydligt att läge 1, vilket kommunens ansökan avser ligger inom ett område som reserverats för fiskhamn. Det område på kartskissen som anges som tilläggsplats för skärgårsbåtar motsvaras av läge 2 Dansholmen. Detta innebär att ett bifall till kommunens ansökan medför ett avsteg från gällande detaljplan. Kopia biläggs av den detaljplan kommunen själv redovisat i sin ansökan till miljödomstolen bil 2.

Mina huvudmän har med förvåning konstaterat att länsstyrelsen ändrat sin inställning till projektet. Det beror på att länsledningen kopplat bort tjänstemän från länsstyrelsens fiskeenhet och ersatt dem med handläggare från andra områden samtidigt som länsledningen själv fattat beslutet.

Det mest uppseendeväckande i länsstyrelsens skrivelse är att den är som ett eko från kommunens slutplädering i miljödomstolen. Det är svårt att undvika misstanken att det är andra faktorer än själva sakfrågan som styrt länsstyrelsens agerande.

Länsstyrelsen har inte, i likhet med Göteborgs kommun, konstaterat att läge 4 ger den kortaste transportsträckan över vatten till de olika öarna i södra skärgården.

En lokalisering till läge 4 strider inte på något sätt mot riksintresset mot kulturmiljön i södra skärgården...

Sammanfattande kommentar
Det finns planer på att även passagerartrafik skall föras till fraktterminalen i Fiskebäck. Kommunen har uppenbart valt att endast pröva anläggningen av en fraktterminal för att sedan succesivt bygga ut terminalen till en komplett färjeterminal. Detta var en av de grundläggande orsakerna till att den planerade fraktterminalen vid Klippan i Göta älv ej förverkligades. Det bör också beaktas att det i gällande detaljplan från 1967 redovisas en tilläggsplats för färjor på Dansholmen med 3 500 P-platser i närområdet.
Detaljplanen bilaga 2.

Vill kommunen bygga den samlade färjeterminalen för södra skärgården inne i Fiskebäcks hamn och då börja med fraktterminalen är kommunens handlande logiskt. Men om så är fallet bör hela projektet (frakt- och passagerarbåts-terminal) på en gång prövas i den ordning som föreskrivs i miljöbalken.

En samlad färjeterminal för södra skärgården medför helt andra miljöstörningar än vad som redovisas för en fraktterminal, både vad avser transporter till och från terminalen och sjötrafiken till och från terminalen, att etappvis "smyga" in en färjeterminal är inte i linje med gällande rätt.

Kommunen har under hela denna process uppträtt som om att det är kommunen som bestämmer och miljödomstolarna endast är rundningsmärken, detta framgår tydligt av den ovilja kommunen manifesterat att redovisa alla fakta i ärendet.

Sammanfattningsvis kvarstår mina huvudmän vid sina yrkanden om att kommunens ansökan skall avslås.

Med vänlig hälsning
Juristfirman ROLAND NORLÉN

Bilagor
1. Kncept, detaljplan för Fiskebäcks Hamn, bostäder 2004-08-17
2. Detaljplan för området från 1967-02-17
3. Fullmakter

----------------------------------------

Till
Svea Hovrätt Miljööverdomstolen
Från
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Göteborgs kommun med ansökan om tillstånd att anlägga en fraktterminal i Fiskebäck. Mål 8988-03

LÄNSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE

Länsstyrelsen tillstyrker bifall till överklagandet.

... Göteborgs kommun har överklagat domen och Miljööverdomstolens har anhållit om Länsstyrelsen yttrande.

Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Miljödomstolen inte tydligt redovisat planförhållandena. Länsstyrelsen gör därför följande förtydligande. Gällande stadsplan från 1967 anger området för den tänkta fraktterminalen som hamnområde. Av planhandlingarna framgår att området innefattar en terminal för skärgårdstrafiken. Även av översiktsplanen från 1999 framgår den planerade terminalens läge. Ett tillstånd strider således inte mot vad som angetts i detaljplan eller översiktplan... Länsstyrelsen delar det som kommunen framfört om att genom att detaljplanen vunnit laga kraft har också den framtida markanvändningen angetts.

Mot bakgrund av rådande trafikförhållande är uppenbart för länstyrelsen att en fortsatt samlokalisering av frakt- och passagerarterminalen på Saltholmen är ohållbar på sikt. Kommunen har under en period av ca 20 år övervägt alternativa lokaliseringar men också redan vid detaljplaneläggningen 1967 beaktat att omlokalisering till Fiksebäck kan bli aktuell. Länsstyrelsen delar Miljödomstolens bedömning att Fiskebäck är ett starkt och godtagbart lokaliseringsalternativ

När det gäller alternativa lokaliseringar i Fiskebäck...framhålla att vattenområdet som är aktuellt för utfyllnader m.m. och som ligger i direkt ansluting till befintlig kaj inte kan åsättas några naturvärden eller rekreationsvärden... De övriga lokaliseringsalternativen i Fiskebäck representerar relativt orörda miljöer med rekreationsintresse. Den föreslagna lokaliseringen minimerar intrånget enligt Länsstyrelsen mening på natur- och rekreationsintresset i området.

Miljödomstolen har för sitt avslag lagt till grund att konflikten med riksintresset för yrkesfiske inte är klarlagt och att därigenom miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas. Med anledning av det som kommunen framfört
i sin besvärsskrivelse finner länsstyrelsebn skäl i att förtydliga sin syn på konflikten med riksintresset fisket.

Hamnen i Fiskebäck nyttjas i huvudsak som hemmahamn och tilläggsplats för fiskebåtar. Endast i amband med storhelger och semesterperioder ligger ett större antal av flottan inne. I övrigt är aktiviteten tämligen låg. Lässtyrelsen delar det som kommunen anfört om den landning av fisk som förekommer. Efter det att miljödomstolen meddelat sin dom har kommunen beslutat att inte anslå pengar till breddning och fördjupning av rännan till hamnen vilket försvårar men inte omöjliggör en framtida expansion och utveckling av Fiskebäck som landningshamn av fisk. Alternativ finns dessutom som kommunen har anfört i Göteborgs Fiskhamn. Intrånget på riksintresset för fiske är därför med hänsyn till dessa delvis nya omständigheter enligt Länsstyrelses mening försumbart. I stället upkommer fördelar genom att en ny väg anläggs som också kan nyttjas av trafik till hamnområdet.

Enligt 3 kap. 10 § skall om ett område är av riksintresse för oförenliga ändamål företräde ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Länsstyrelsen har i yttrande över översiktsplanen 1999 och över programförslag till ändrad detaljplan i området för att bygga bostäder framfört att södra skärgården är av riksintresse för kulturmiljövård och det viktiga att skärgårdssamhällen kan fortleva och utvecklas. En förutsättning är naturligtvis att rationella transporter kan tillskapas för öarnas behov. En utbyggnad av hamnen i Fiskebäck i enlighet med detaljplan och ansökan är således en förutsättning för utveckling.

Om miljööverdomstolen trots det som kommunen anfört och efter länsstyrelsens förtydligande och delvis ändrade talan finner att konflikt kvarstår anser länsstyrelsen att tillträde skall ges åt riksintresset för kulturmiljön och för samhällsutvecklingen i södra skärgården.

Med anledning av det anförda anser Länsstyrelsen att överklagandet skall bifallas.

I detta ärende har förutom undertecknade även deltagit Rolf Bondesson, plan- och bostadsenheten.

Göran Bengtsson Jan Olofsson

2004 05 08
Ur
Meddelande nr 26 från
Fiskebäcks Företagarförening


...Miljödomstolen har efter interna diskussioner begärt in kompletteringar och sista dagen för dessa var den 30 april. Vi bilägger vårt svar utarbetat i samråd och med hjälp av advokaten Roland Norlén. När nu ärendet skall slutbehandlas kan svar inte påräknas förrän i bästa fall i slutet av juni 04.

Näringsminister Leif Pagrotsky
Vi har som bekant vid flera tillfällen varit i kontakt med Leif P och i anslutning till den nyligen av regeringen antagna målsättningen tillskrivit departementet enligt bilagd kopia. Något svar har ännu inte inkommit men skrivelsen har föranlett massmedia att taga upp våra problem och vi bilägger här klipp från Metro.

Bostäder i Fiskebäcks fiskhamn.

Stadsbyggndskontoret fortsätter sina aktiviteter med Eliassons Fastigheter och kallade till informationsmöte den 2004-03-30 och som vanligt blev protesterna från de flesta inblandade kraftiga. Innan Miljööverdomstolen sagt sitt händer inget i denna fråga som kräver ett överklagande.

Ansvaret för Fiskebäcks Fiskehamn.

Som vi tidigare meddelat finns ett beslut i Göteborgs Stadsfullmäktige från 1949 som garanterar kvaliteten på hamnen och vi kommer i mellantiden i avaktan på Miljööverdomstolens beslut att arbeta vidare och kartlägga vilken myndighet som idag har ansvaret och skyldigheten att se till att detta avtal följs upp vilket innebär att Fiskebäcks Fiskhamn kan återtaga sin roll som Sveriges största fiskhamn och förbereda en utbyggnad till EU standard.

Så snart vi hör vidare i ovannämnda ärenden kommer vi att kalla till stormöte med alla berörda parter.

De samverkande föreningarna har fortlöpande kontakter och utbyter åsikter till gagn för verksamheterna.

Fiskebäcks Företagarförening

Rolf Lindgren
Ordförande

.............................................

Ur
Juristfirman Roland Norléns
skrivelse till Miljööverdomstolen

Yrkande

Mina huvudmän yrkar att Miljööverdomstolens dom fastställs, dvs att

  • kommunens ansökan avslås
  • miljökonsekvensbeskrivningen inte godkänns

alternativt yrkande

finner Miljödomstolen att tillstånd skall ges till läge 4 i Fiskebäck, utanför småbåtshamnens norra del.

Utveckling av talan
Denna skrivesle har följande disposition.

1. Inledande disposition
2. Miljökonsekvensbeskrivningen
3. Tångudden, alternativ till Fiskebäck.
4. Läge 4 i Fiskebäck
5. detaljplanen
6. Tidpunkt myndighetrnas bedömning om riksintressen
7. Kommunens agerande
8. Sammanfattning

...
1. Inledande beskrivning
I Fiskebäck har under lång tid funnits en hamn för fiskets behov. Fiskehamnen fanns i Fiskebäck innan Västra Frölunda socken införlivades i Göteborgs kommun 1945. Hamnen ägdes då av Fiskebäcks fiskhamnsförening. 1949-03-05 träffades ett avtal mellan Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyreslen, Göteborgs stad och Fiskebäcks fiskhamnsförening om dels kommunens övertagande av hamnen och en förbättring av hamnen samt att staten bidrog med medel till investeringen och dels om Göteborgs framtida skyldigheter att svara för drift och underhåll av Fiskhamnen. Avtalet finns intaget i Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1949 ...

Enligt avtalet (akt. bil. 3 ) skall kommunen svara för drift och underhåll av fiskehamnen och trafikavgifterna får inte användas för andra ändamål.

...............................................
Ur
Brev till Stadsrådet Leif Pagrotsky

Ärende: Fiskebäcks Fiskhamn
Fiskerinäringen i Göteborg

Vi åberopar tidigare korrespondens i frågan om Fiskerinäringens framtid i göteborg...

Om regeringen och näringsministern menar allvar i fråga om tillväxt är det ett krav från berörda näring i Göteborg att omedelbart få ett ingripande till stånd och sist men inte minst ett besök för att bekräfta hur allvarlig situationen är...

Vi vädjar nu till Stadsrådet att hjälpa oss att åtminstone få komma till förhandlingsbordet med stöd från departementet och att samverkan kan upprättas mellan Näringsdepartement, Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket. Ärendet brådskar.

Rolf Lindgren
Företgare / Ordf i Fiskebäck Företagarförening

___________________________

Ur
Information februari 2004
från Fiskebäcks Företagarförening

Miljödomstolen
Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen vid årskiftet.

Vår juridiska ombud har studerat överklagndet och detta avviker inte mycket från tidigare inlagor.

Slutlig dom kan inte påräknas förrän i maj/juni och intill dess kan vi inte gå vidare med ärendet.

Vi bilägger en skrivelse från Göteborgs Stad som inte andas särskilt god vilja till samverkan.

EU bidrag
I avvaktan på utvecklingen arbetar vi med att få ekonomiskt stöd till utbyggnad av fiskhamnen...

Tångudden ( AMF 4 Käringberget)
Vi har kontaktat Fort Verket för att undersöka om den omdiskuterade fraktterminalen för Södra Skärgården kan placeras här när det gamla kontraktet i år med det Militära Försvaret går ut.

Rolf Lindgren Ordförande

______
bilagor

Ur
skrivelse från Göteborgs Stad

Ang Fiskebäcks Fiskhamn

Miljödomstolen
Fastighetsnämnden har beslutat att till Miljödomstolen överklaga den åberopade domen.

Planfrågor
Byggnadsnämndens direktiv är att de slutsatser som formulerades efter samrådet för programmet för Fiskebäck, godkänt av nämnden 2003-06-10, skall tillämpas:

  • Programmet kan godkännas att ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplaner.
  • Det bör vara möjligt att genomföra en detaljplan för bostäder med beaktande av programmets gestaltningskrav och med hänsynstagande till befintlig markanvändning i närområdet.
  • Nya bostäder bör kunna genomföras utan inskränkningar på kvarvarande verksamheter eller på fiskeriverksamheten och dess framtida utveckling gemensamt med den beslutade godsterminalen.

Notera även att bygggnadsnämnden 2002-02-05, i samband med beslutet om programremiss, till protokollet antecknade att nämnden inte ifrågasätter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om en godsterminal i Fiskebäck.

Upplåtelser
Göteborgs kommun är ägare till all mark inom Fiskhamnen...


Hans Ander
Planchef
______________________________________

Ur
Dom 2003-11-04
Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen

Bedömning av förutsättningarna för att bevara riksintresset och vilka hänsyn det kräver vid exploateringsföretag i närheten av hamnen. Det skriftliga materialet ger därmed inte svar på frågan vilken inverkan på riksintresset som kan befaras om terminalen lokaliseras enligt ansökan. Det som i övrigt förekom vid huvudförahndlingen och synen medförde inte att utredningsbristen botades.

Det anförda innebär att invändningarna rörande yrkesfiskeintresset i det väsentliga kvarstår obesvarade. Kommunen kan då inte anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 2kap, 1§ miljöbalken för att ansökan tillgodoser kraven i lokaliseringsregeln i 2 kap. 4§ miljöbalken. Ansökan måste därför avslås.

I det anförda ligger vidare att miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas.

Överklagande...

På miljödomstolens vägnar

Stefan Nilsson
___________________________________________________
Ur
Kopia av ett brev från Fortifikationsverkets utgörande en artikel om Tångudden
Se utdrag under Forum/Tångudden

___________________________________
Ur GP-artikel
Sverige missar EU-miljarder
"Västsvenska företag måste visa ett större intresse"

EU-Fonder: Västsveriges företagare vet för lite om EU- och missar därför en miljard kronor om året...

__________________________________________________
__________________________________________________

 

Ur
Information november 2003
från Fiskebäcks Företagarförening

Ur
Meddelande nr 24
Sedan vårt förra meddelande (2003-08-04) har de samverkande föreningarna i Fiskebäck arbetat med att bemöta Göteborgs Kommuns planer på att göra Fiskebäcks Fiskhamn till en färjeterminal för Södra Skärgården och därmed omöjliggöra för fiskeindustrin och dess underleverantörer att fortsätta sin verksamhet.

Våra förhandlingar har resulterat i ett mål (50/03) i domstolen...Då denna skrivelse utsändes har dom ej fallit i målet.(Domen se vidstående länk!)

Färjeläge.
Göteborgs Kommun har tidigare framhållit (Leif Blomqvist (s)) att någon persontrafik inte är aktuell i hamnen men på denna punkt har Trafiknämnden nu ändrat sig och talar om att "anlägga en hållplats för trafikanter i Fiskebäck med därtill hörande stora parkeringsplatser.

I södra skärgården har en fristående trafikgrupp bildats som driver hårt på kravet om att göra Fiskebäcks hamn till ersättare för Saltholmen. Vi bilägger deras utredning!
(Se vidstående Länk!)

Fiskerinäringens utveckling i Sveriges största fiskehamn.
I samråd med SVC har vi tagit fram underlag för den förändring som krävs för att öka lönsamheten i näringen, i allt större utsträckning taga hand om fångsterna och till Sverige återföra förädlingen av våra fångstkvoter. För Göteborgs del gäller då en förbättring av Fiskebäcks Fiskhamn där absoluta och nödvändiga krav är att fiskefartygen kan komma ända till kaj.

De samverkande föreningarna hänvisar den önskade fraktterminalen till alternativ nr 4 i Stadsbyggnadskontorets egna utredning och förväntar att få stöd i frågan från Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Näringsdepartementet.

Informationsmöte
För att klargöra alla frågor och planer för den närmaste tiden kommer de samverkande föreningarna i Fiskebäck att inbjuda till informatinsmöte...

I regeringsdeklarationen har fastlagts att staten och kommunen skall satsa på tillväxt inom näringslivet och vi förväntar att detta bl a innebär stöd till Fiskerinäringen och övrig småindustri i denna sektor. Ett stort ansvar vilar nu på Göteborgs kommun.

Fiskebäcks Fötretagarförening

Rolf Lindgren
Ordförande

________________________________________

 

2003-11-05
Fraktterminal i Fiskebäck.
Miljödomstolens domslut

Ur

Dom
2003-11-04 meddelat i Vänersborg

Sökande
Göteborgs kommun, Fastighetsnämnden

Saken
Ansökan om tillstånd att utföra muddringsarbeten och konstruktionsarbeten i vatten m m i hamnen i Fiskebäck i syfte att anlägga en ny fraktterminal för transporter till södra skärgården i Göteborg.

Domslut
1. Miljödomstolen avslår ansökan.
2. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns inte.
3. Prövningsavgiften fastställs till 70 000 kr.

Bakgrund...
Ansökan...
Beskrivning av verksamheten...
Yttranden och erinringar...

Domskäl
Miljödomstolen ser inte hinder att ta ansökan till prövning i sak.

De invändningar som har riktats mot ansökan avser väsentligen lokaliseringsfrågan.
Invändningarna har avsett dels att terminalen bör läggas någon annanstans än i Fiskebäck, dels att den valda platsen i Fiskebäck inte är tillåtlig med hänsyn till inverkan på fiskehamnen där.

Enligt miljödomstolens mening visar utredningen att det finns goda skäl att välja att etablera färjeterminalen i Fiskebäck. Terminalen skall betjäna öarna i Göteborgs södra skärgård. Långsiktigt måste möjligheten till korta transportavstånd ut till öarna vara en dominerande aspekt på lokaliseringen. Kommunen har därför haft fog för att välja bort terminallägen norr och öster om Rivöfjorden. Den som då skulle komma i fråga som alternativ till Fiskebäck, enligt domstolens bedömning Saltholmen och Önnered, kan inte totalt sett anses vara bättre än Fiskebäck.

Vad sedan avser valet av plats i Fiskebäck har invändningarna gällt att det finns en konflikt mellan teminaletableringen och den befintliga fiskehamnen.

Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken skall mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Områden som är av riksintresse för yrkesfisket skall skyddas mot sådana åtgärder.

Fiskeriverket m. fl. har pekat ut den befintliga fiskehamnen i Fiskebäck som varande av riksintresse för yrkesfisket. Kommunen har godtagit att så är fallet, vilket också antagits i kommunens gällande översiktsplan. Bedömningen av hamnen såsom ett riksintresse skall därmed också läggas till grund för prövningen av ansökan.

Med hänsyn till den ovannämnda bestämmelsen kan ansökan inte bifallas om verksamheten i fiskehamnen påtagligt skulle påverkas av terminalableringen. Även i sådana fall där påverkan inte är så betydande att den innebär ett direkt bifallshinder får riksintresset i sig konsekvenser för prövningen av ansökan. Förekomsten av ett riksintresse på den valda platsen måste enligt domstolens mening ställa höga krav på sökanden att visa att något bättre plats inte finns tillgänglig.

I frågan om vilken påverkan på riksintresset som är acceptabel bör inte enbart dagens förhållanden beaktas, utan även sådana ändringar av verksamheten - inklusive viss expansion - som är naturliga med hänsyn till förändringar av de tekniska och kommersiella förhållandena inom näringen. Den bedömningen innebär naturligtvis inte i sig att domstolen har tagit ställning för förverkligandet av just den vision för hamnens framtid som föreningarna har presenterat.

Utöver det att terminalen skulle hindra utbyggnad av kajer m. m. Föreningen har anfört att terminalen inkräktar redan på de utrymmen som behövs för dagens verksamhet i hamnen.

Kommunen har givit in ett omfattande material som redovisar tidigare lokaliseringsutredningar avseende bl. a. färjeterminalen. Ur materialet kan utläsas att kommunen har bedömt att terminalen inte kommer i konflikt med yrkesfiskeintresset. Såvitt domstolen kan utläsa finns dock i handlingarna inte någon analys av den möjliga konflikten mellan terminalen och fiskehamnen. Handlingarna innehåller inte heller någon mera allmän bedömning av förutsättningarna för att bevara riksintresset och vilka hänsyn det kräver vid exploateringsföretag i närheten av hamnen. Det skriftliga materialet ger därmed inte svar på frågan vilken inverkan på riksintresset som kan befaras om terminalen lokaliseras enligt ansökan. Det som i övrigt förekom vid huvudförhandlingen och synen medförde inte att utredningsbristen botades.

Det anförda innebär att invändningarna rörande yrkesfiskeintresset i det väsentliga kvarstår obesvarade. Kommunen kan då inte anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 2 kap. 1 § miljöbalken för att ansökan tillgodoser kraven i lokaliseringsregeln i 2 kap. 4 § miljöbalken. Ansökan måste därför avslås.

I det ovan anförda ligger vidare att miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär A)
Överklagande senast den 25 november 2003.

På miljödomstolens vägnar

Stefan Nilsson

________________________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Nilson, miljörådet Nils-Görran Nilsson samt de sakkunniga ledamöterna Bo Essvik och Bo Lanesjö.

------------------------------------


Ur GP
2003 09 09

Ja till frakterminal i Fiskebäck
Länsstyrelsen säger ja till en frakterminal i Fiskebäck men kräver en redovisning av hur berörda områden påverkas av ökad trafik, buller och utsläpp.

Göteborgs kommun har ansökt hos Miljödomstolen i Vänersborg om att få muddra och utföra arbeten i hamnen i Fiskebäck med syfte att bygga en fraktterminal för transporter till södra skärgården...

Lässtyrelsen anser i ett yttrande till Miljödomstolen att det är angeläget att det byggs en ny fraktterminal för godstrafiken till öarna i södra skärgården och att det finns en del som talar för en lokalisering till Fiskebäck.

Men man konstaterar samtidigt att fiskhamnen i Fiskebäck är klassad som riksintresse för yrkesfisket och att den så långt det är möjligt skall skyddas från åtgärder som kan försvåra för fiskerinäringen. För att hamnen skall kunna utvecklas och behålla sin ställning som landets största fiskhamn är det enligt länsstyrelsen viktigt att det finns möjlighet att expandera.

De som driver verksamhet i fiskhamnen har fört fram farhågor för att terminalen hindrar en utveckling av hamnen.

Enligt länsstyrelsen kan det inte helt uteslutas att verksamheten i fiskhamnen kan komma att påverkas negativt...

Saltholmen kommer att avlastas en del trafik medan det sker en ökning i Fiskebäck.

Kommunen har i sin ansökan uppgett att störningar och utsläpp till följd av av den ökade trafiken både till sjöss och på land kommer att bli små.

Länsstyrelsen anser inte att det finns något underlag som styrker den uppgiften och ställer som krav för sitt klartecken en redovisning av trafikökning, utsläpp och buller.

Lars-Ove Johansson

2003 08 19
Miljödomstolen (vattenmål)

Domstolen höll huvudförhandling i målet den 19 augusti 2003 kl10.00 i Träffpunkten, Östra Skärvallsgatan 1.
Efter att parterna redogjort för ärendet och övriga med synpunkter och yrkandet hade yttrat sig skedde förflyttning till hamnen där aktuella lägen för godsterminalen synades.

Dom i ärendet kommer att ske den 19 september.

Ur
Information augusti 2003
från Fiskebäcks Företagarförening


Meddelande nr 23
Fiskebäcks Fiskhamn är nu utsatt för en mängd osakliga påhopp från stadens olika myndigheter. Vi hänvisar i detta ärende till Trafiknämndens yttrande 2003 06 11 (se bilaga) där majoriteten (s), (mp) och (v) ser som sin uppgift att hindra utvecklin och konkurrens för Sveriges största fiskhamn.

Näringsdepartementet.

Trots flera påpekanden om önskemål att träffa kommunstyrelsens ledning har detta inte beviljats och de samverkande föreningarna i hamnen har därför tillskrivit Stadsrådet Leif Pagrotsky (se bilaga) och kan förvänta stöd då ärendet nu anses vara av nationell betydelse.

Vi har delgivit Miljödomstolen information om läget och som framgått av tidningsannonser och skrivelser till föreningarna kommer domstolen att kalla till möte den 19 augusti kl 10 00.

För att belysa förhållanden som råder idag har vi utformat ett förslag till utbyggnad av hamnen till EU standard vilket ytterligare understryker det felaktiga beslutet att lägga en frakt och passagerarterminal just där fiskhamnen har sin expansionsmöjlighet.

Vi förväntar allt stöd för våra aktioner och ber medlemmarna inkomma med synpunkter och förslag snarast möjligt.

Fiskebäcks Företagarförening
Fiskebäcks Egnahemsförening
Fiskebäcks Hamnförening
SVC avd 3 Fiskebäck


Miljödomstolen (vattenmål)

Vid Vänersborgs tingsrätt, MILJÖDOMSTOLEN, har Göteborgs kommun ansökt om tillstånd att för en ny fraktterminal i hamnen i Fiskebäck utföra muddringsarbeten och erforderliga anläggningsarbeten såsom schaktnings-, utfyllnads- och grävningsarbeten.

Målet har nr M 50-03. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning.
Företaget uppges endast beröra fastigheten Fiskebäck 746:358

Domstolen håller huvudförhandling i målet den 19 augusti 2003 kl10.00 i Träffpunkten, Östra Skärvallsgatan 1
Synpunkter på ansökningen skall framställas, antingen skriftligen i tre exemplar till miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, i god tid före huvudförandlingen, eller också muntligen vid förhandlingen. Senare framställda yrkanden och synpunkter får avvisas av domstolen om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.

Handlingarna finns tillgängliga hos aktförvararen, byråsekreteraren Eva Zackrisson, Göteborgs fastighetskontor, Postgatan 10, Göteborg (tfn 031 611000). Kallelser och andra meddelanden till parter införs i tidningen Göteborgs-Posten samt hålls tillgängliga hos aktförvararen.

Stefan Nilsson, ordförande i miljödomstolen

Bilaga:
Yrkande i trafiknämnden (s), (mp), (v) ...........2003 06 11

Motion av Roland Rydin (m) om djupare inseglingsränna till Fiskebäck § 133

Vi känner tveksamhet om det framtida behovet av Fiskefartyg med ett djupgående av upp till 8 meter är en önskvärd utveckling. Vi vet att de stora fiskefartygen inte i dagsläget lossar fisk i Fiskebäck och att de sällan är i Göteborg. Att i detta läge satsa medel för att fördjupa farleden kanske inte är det mest prioriterade frågan med tanke på andra satsningar som är på gång med godshantering, parkering och trafik till södra Skärgården.

Förslag till beslut i trafiknämnden
att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända denna skrivelse

___________________________________

Ur GP 2003 06 16
Nej till dyr ränna i Fiskebäck
Göteborg: Inseglingsrännan till Fiskebäck borde muddras upp till åtta meters djup så att också moderna ståltrålare kan komma in, anser Roland Rydin (m) i en motion till fullmäktige. Hans förslag är att fastighetskontoret ska utreda frågan, men kontoret ifråga avstyrker. De anser inte att nyttan står i rimlig proportion till kostnaden, som beräknas bli cirka 50 miljoner kronor eftersom fördjupningen också måste göras i en del av hamnen och farleden till Fiskebäck...
Frågan ledde till en votering i fastighetsnämnden. De borgerliga röstade ja till motionen, men det blev nej eftersom majoritetspartierna gick på kontorets linje och yrkade avslag.

Ur
Meddelande nr 22
2003-05-28

Som framgår av föregående meddelande har de olika intresseföreningarna i Fiskebäck åter framfört sina synpunkter kring kommunbeslutet att taga i anspråk en del av fiskhamnen för fraktfärjor till Södra Skärgården och som vi också vet planerna på att även lägga persontrafik över den planerade terminalen.
Vi har hos miljödomstolen framfört våra synpunkter på den ofullständiga redovisningen av taget beslut och har nu fått rätt.
Göteborgs Kommuns fastighetsnämnd har nu ålagts att inkomma med bättre underlag för sitt beslut.
Vi hänvisar till bilagda skrivelse (föreläggande).

Politiska partier
Efter trägna påstötningar har vi nu fått svar från Centerpartiet och Kristdemokraterna samt Folkpartiet i ärendet men fortfarande har Miljöpartiet inte hört av sig i något avseende. (Se bilagor)...

Fiskeriverket
Vi har tillsammans med Fiskebäcks Hamnförening vid besök diskuterat dels den inventering om strategiska fiskehamnar som nu är klar (vi erhåller kopior på utredningen) samt muddringen kring Fiskebäck med åberopande av Strömstads genomförda projekt. En närmare information följer.

Mediabevakning
Metro har i dagarna haft en artikel om Fiskebäcks hamn...

Motion av Roland Rydin
Vi bilägger kopia...

Näringsdepartementet
Vi fortsätter att hålla departementet informerat om vårt arbete för fiskerinäringen och dess serviceindustrier och detta sker huvudsakligen genom brev direkt till Leif Pagrotsky.

Samråd

Det har nu gått en tid sedan våra möten med myndigheter och vi planerar därför en informationsträff i Fiskebäck i början av juni. Tid kommer att meddelas snarast sedan programmet blivit klart.

Vi vill gärna att medlemmarna i de olika organisationerna hör av sig och kommer med förslag och synpunkter.
Vid detta tillfälle hoppas vi på att flera av de politiska beslutsfattarna även på riksnivå skall ställa upp. Kan Du påverka Din politiska förteträdare att komma så är detta mycket positivt.
Fiskebäck Företagarförening

Rolf Lindgren
Ordförande

__________________________
Ur

Bilaga
Vänersborgs Tingsrätt
Miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE
2003 04 01

Ansökan om tillstånd att anlägga en fraktterminal i Fiskebäck

För miljödomstolens handläggning av ansökan behövs följande kompletteringar.

1. Ritning
Det ingivna ritningsmaterialet är i liten skala eller avser endast delar av de ansökta arbetena. Ansökan skall kompletteras med en planritning i lämplig skala där alla ansökta arbeten har lagts in.

2. Alternativ lokalisering
I ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen anges att alternativa lokaliseringar övervägts men förkastats. Miljökonsekvensbeskrivningen skall kompletteras med en alternativredovisning och -jämförelse. Alternativen skall beskivas och jämföras ur tekniska, ekonomiska och miljömässiga synvinklar. Skälen till att det ansökta alternativet har valts skall anges.

3. Alternativt utförande på platsen
Det framgår av miljökonsekvensbeskrivningen att alternativa utformningar i Fiskebäck har övervägts men förkastats. Miljökonsekvensbeskrivningen skall kompletteras med en redovisning och jämförelse avseende de alternativa utförandena. Alternativen skall beskrivas och jämföras ur tekniska, ekonomiska och miljömässiga synvinklar. Skälen till att det ansökta alternativet har valts skall anges.

4. Prövningsavgiften
Grundavgiften enligt 3 kap. 3 och 4 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppgår till 70 000 kr

__________________

( Dessutom innehåller meddelandet följandebilagor:
Brev från Maud Olofsson.
Brev från Alf Svensson.
Artikel: Friskare havprojektet.
Artikel i Metro: Fiskerinäringen hotas.
Artikel: Ta ansvar för fiskerinäringen.
Motion av Roland Rydin (m) om djupare inseglingsränna till Fiskebäck
Brev från Göteborgs Stad angående Roland Rydin motion.)

_________________________________
_________________________________

 

Meddelande nr 21
2003-04-07

I föregående meddelande sände vi kopia av skrivelser till Miljödomstolen i Vänersborg och efter att med myndigheten diskuterat Göteborgs Kommuns ovilja att taga upp frågan om annan plats för en färjeterminal (exempelvis alt 4) har vi gått in med en ny skrivelse av vilken torde framgå att vi redan nu besvärat oss över den ofullständiga ansökan som Kommunen och SWECO VBB VIAK inlämnat till Miljödomstolen.

Begärt möte med Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson har ännu inte kommit till stånd men vi har haft gott stöd av Jan Hallberg och Roland Rydin. Inom några veckor kommer vi att göra ett besök i hamnen med några journalister för en tidningsartikel i Fakta och Synpunkter.

Efter många påstötningar har Folkpartiet genom Riksdagsledamoten Eva Flyborg hört av sig men fortfarande ligger våra skrivelsr obesvarade från Centerpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna efter flera påstötningar. En ny variant av svensk demokrati.

Närmast i tur står en diskussion med Fiskeriverket för att få fram resultatet av deras "enkät om strategiska fiskehamnar och landningshamnar".
Vi har tagit en serie foto från Fiskebäcks Hamn att sändas som bilaga till våra skrivelser för att visa på den trängsel som råder redan nu och som hindrar näringens utveckling. (kopia bifogas)

Vi förbereder en samråds samling med alla berörda föreningar senast medio maj.

FISKEBÄCK FÖRETAGARFÖRENING

Rolf Lundgren
bilagor
__________________________
Skrivelse 2003 03 31

Vänersborgs tingsrätt
Miljödomstolen
box 1070
462 28 VÄNERSBORG

Beträffande
ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENFÖRETAG

I beslut 2002 11 08 anför Länsstyrelsen på sid 3:
"Fiskehamnen i Fiskebäck är klassad som riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5§ miljöbalken och skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Andra alternativ till lokalisering av fraktterminalen har utretts tidigare. Det bör redovisas i MKB:n och motivet för sökandes alternativ i Fiskebäck skall framgå."

På sid 20-21 (31) räknas de alternativ upp som sökanden påstår sig ha granskat. I ansökan finns ingen redogörelse som gör det möjligt att objektivt bedöma sökandens påstående om att man valt det bästa alternativet.

Vi hemställer att Miljödomstolen redan nu, förelägger sökanden, att komplettera ansökan så att motivet för att välja det föreslagna altenativet blir möjligt att granska, dvs det som Länsstyrelsen krävt i sitt, ovan citerade, beslut.

Vidare hemställer vi att kallelse till syn på platsen görs med så god framförhållning att vi kan vara hemmahamnen Fiskebäck.

Fiskebäcks Företagarförening
Fiskebäcks Hamnförening
Fiskebäcks Egnahemsförening
Västkustfisk SVC avd 3

__________________________

Ur
Meddelande nr 20 2003 02 15
från Fiskebäcks Företagarförening

Fiskebäcks Företagarförening och Fiskebäck Hamnförening har haft följande sammanträden:

Uppvaktning:
Av kommunalrådet Jan Hallberg, Göran Johansson och Rolf Lindgren ansvariga på Fastighetskontoret.
Möte:
Mellan SVC, Hamnföreningen och Kommunalrådet Jan Hallberg.
Skrivelse:
till Miljödomstolen i Vänersborg.
Begärt möte:
Ii Fiskebäcks hamn med Jan Hallberg och Göran Johansson.
Planerade:
Insändare i tidningar samt uppvaktningar av TV.
Diskussioner:
Pågår med Fiskeriverket och Länsstyrelsen
Skrivelse:
Till Näringsdepartementet med önskan om samråd.

______________________
Ur
Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende Program för Fiskebäck. Idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling.

Synpunkter

I programmet behandlas en mängd frågor som alla påverkar utvecklingen av en viktig plats i västra Göteborg. ...Programmet är ett utmärkt exemplel på hur man kan gå tillväga för att bedöma olika allmänna intressens vikt i ett planarbetes inledningsskede.
Den avsedda nya godsterminalen för Södra skärgården finns med i Göteborgs översiktsplan ÖP99. Av förordet i programmet framgår att detta beslut inte skall ifrågasättas i programarbetet, utan att godsterminalen sålunda skall ges hög prioritet...gäller dock att fiskets intresse alltid måste ges störst prioritet vid en konflikt, eftersom fiskhamnen är av riksintresse...
Det kan dock framhållas att Södra skärgården är av riksintresse för kulturmiljövården och måste kunna försörjas på lämpligt sätt för att värdena skall kunna bestå...

När det gäller bostäder är det inte självklart att dessa kan komma till stånd enligt programmet. Dels kan vissa väsentliga verksamheter som hör hemma i hamnen komma att påverkas,..

Att bygga bostäder i hamnen kan väntas få vissa goda effekter. Det möjliggörs då att ordna den fysiska miljön så att hamnen som helhet kan gestaltas på ett medvetet sätt och bli intressant att vistas i samtidigt som platsens traditionella verksamhetsinriktning består. Ett gångstråk längs vattnet jämte restaurang eller café kan få goda förutsättningar. Mot detta skall dock ställas att Fiskebäck utgör en resurs för marint anknuten verksamhet. Det är viktigt att nu planerade bostäder och nya verksamheter inte inkräktar på en sådan resurs. I så fall blir effekten att framtida anspråk på marint anknuten verksamhet i stället riktar sig mot värdefull naturmark inom strandskyddsområde på annat håll...
Länsstyrelsen tillstyrker fortsatt arbete enligt programmet under hänsyn till de synpunkter som nu lämnats.

____________________

Länsstyrelsen/Miljöskyddsenheten
Ur beslut till Fastighetskontoret.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att planerad fraktterminal i Fiskebäck, Göteborgs kommun ej i förväg kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ur
Miljökonsekvensbeskrivningen
Under samrådet har det framkommit att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:
Fiskehamnen i Fiskebäck är klassad som riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5§ miljöbalken och skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.
Andra alternativ till lokalisering av fraktterminalen har utretts tidigare. Det bör redovisas i MKB:n och motivet för sökandes alternativ i Fiskebäck skall framgå...


Nästa sida!

Miljööverdomstolens dom

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag