.........
START
    debatt... ............forum......
Ur
Samrådsutlåtande
Fiskebäck
Idéer kring Fiskebäcks
framtida utveckling

Bakgrund

Program för
Fiskebäck
Idéer kring Fiskebäcks
framtida utveckling
Se nästa sida!

2003 06 10
Byggnadsnämndsbeslut
Byggnadsnämnden beslöt vid mötet den 10 juni att godkänna programmet, att ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Ur
2003- 06-02
Till sakägare och övriga berörda.
Från Hans Ander, Distrikt Väster

Byggnadsnämnden beslöt den 5 februari 2002 att genomföra samråd om rubricerade program. Förslaget har sänts för yttrande till berörda remissinstanser, föreningar och organisationer...

Yttrande och inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i ett samrådsutlåtande. Programmet, daterat 2002 02 05, inklusive samrådsutlåtandet, daterat 2003 06 10, kommer att tas upp i byggnadsnämnden för behandling den 10 juni 2003. Kontoret kommer då föreslå byggnadsnämnden besluta att godkänna programmet att ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Samrådsutlåtandet översändes för kännedom inför byggnadsnämndens behandling av ärendet.

Hans Ander
Planchef
____________________________

GODKÄNNANDE av
Program för FISKEBÄCK inom stadsdelen Fiskebäck i Göteborg- idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling.

att

godkänna program för FISKEBÄCK inom stadsdelen Fiskebäck i Göteborg - idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling, att ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplaner.

Samrådets genomförande
Byggnadsnämnden beslutade 2002 02 05 att uppdra åt kontoret att genomföra ett programsamråd för rubricerade program. Samrådet avslutades den 17:e april 2002.

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till programförslagen och framför endast påpekanden och önskemål som kan bearbetas i kommande detaljplaner.

Boende och verksamma i stadsdelen däremot har i ett stort antal yttranden framfört invändningar och farhågor. Även positiva synpunkter har inkommit.

Samrådsutlåtandet
I huvudsak berörs följande frågeställningar:

  • Nya bostäder i hamnområdet
  • Fiskhamnens expansionsmöjligheter och den beslutade godsterminalen
  • Tillkommande trafik
  • Förutsättningarna för kvarvarande befintliga verksamheter
  • Hanteringen av tidigare planändringer i området
  • Deltagandet i processen kring programmets upprättande

Samtliga yttranden finns sammanfattade i bifogade samrådsutlåtande.

De synpunkter som framförts måste tas på allvar men kontoret finner efter genomgång av samtliga svar att synpunkterna antingen är tillgodosedda i de programkrav som formulerats eller att farhågorna, i avsaknad av detaljerade utbyggnadsförslag, saknar grund i detta skede av planprocessen.

Slutsatser
Efter genomgång av synpunkterna drar kontoret följande slutsatser:

  • Programmet kan godkännas att ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplaner.
  • Det bör vara möjligt att genomföra en detaljplan för bosatäder med beaktande av programmets gestaltningskrav och med hänsynstagande till befintlig markanvändning i närområdet.
  • Nya bostäder bör kunna genomföras utan inskränkningar på kvarvarande verksamheter eller på fiskeriverksamheten och dess framtida utveckling gemensamt med den beslutade godsterminalen.

Barbro Sundström.........................Hans Ander
Distriktschef ................................Planchef

_____________________

Ur
SAMRÅDSUTLÅTANDET
Utlåtandet är disponerat på följande sätt

1. INLEDNING
2. HUVUDFRÅGOR OCH KOMMENTARER
3. SLUTSATS EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD.
4. SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN
5. SAMRÅDSKRETS
6. SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN
7. BILAGOR.

( Samrådsutlåtandet omfattar 46 sidor.)

 

Nästa sida!