.........
START

Miljööver-
domstolens dom

En kopia från Roland Norlén

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljööver-
domstolens dom

Miljödomstolens dom

 

 

 

 

Södra Skärgårdens Trafikgrupp.

  debatt...............forum......

dagsläget

Fiskebäcks hamn
Sammanfattning

2010-05-28
Protester mot nybyggen
Läs!

2009-03-06 Full fart framåt för Fiskebäck!
Den 26 februari fattade regeringen beslut om att avslå samtliga överklaganden
. Läs!

2007-09-16
Ur Västtrafiks tidning Pling tisdag 4 september 2007
Snart går frakten via Fiskebäck- gods till södra skärgården dirigeras om.
Läs nedan!


Meddelande nr 37 från
Fiskebäcks Företagarförening
Läs nedan!

2007-05-26
Ur GP-artikel
Nu skall Fiskebäck växa

2006 08 16
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Utställning: Detaljplan

2006 03 20
Meddelande nr 35 från
Fiskebäcks Företagarförening

2005 11 02
Meddelande nr 33 från
Fiskebäcks Företagarförening

2005 09 07
Meddelande nr 32 från
Fiskebäcks Företagarförening

2005 05 17
Meddelande nr 31 från
Fiskebäcks Företagarförenin
g

2005 03 31
Meddelande nr 30 från
Fiskebäcks Företagarförening

2005 03 23
Fiskebäck, Tynnered och Önnered
Förstudie för
Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö

2004 12 20
Meddelande nr 29 från
Fiskebäcks Företagarförening

2004 11 16
Informationsmöte om Fiskebäck och Stadsbyggnadskontorets planer samt
Fiskebäcks hamn

2004 09 10
Meddelande nr 28 från
Fiskebäcks Företagarförening

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling
MIÄ:s synpunkter!

2004 09 10
Meddelande nr 27 från
Fiskebäcks Företagarförening

2004 08 30
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Samrådshandling

2004 08 20
Bostadshus vid Fiskebäcks hamn
Klart för samråd om förslaget till detaljplan.2004 05 08
Meddelande nr 26 från
Fiskebäcks Företagarförening

2004 04 06
Artikel i GP
Bostadshus tar form i Fiskebäcks hamn

2004 03 30
Informationsmöte
Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder

1.Vid byggnadsnämndens möte den 17 februari 2004 beslöts att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en ändrad detaljplan för Fiskebäcks hamn.

2.Nytt meddelande från
Fiskebäcks Företagarförening
2004-02-10


bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till fiskehamnen.
Program för Fiskebäcks hamn
Under våren 2000 lämnade ägarna till Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 in en begäran om ändring av gällande detaljplan, från industriändamål till bostadsändamål.

FISKEBÄCKS HAMN: BOSTÄDER

ÖVRIGT

2007-09-18

Ur GT-artikel 15 september av Karl Henrik Sax
Dyr båtdröm
Flytta Styrsöbolagets passagerarbåtar till Fiskebäck! Föreslår fyra erfarna politiker i Göteborg.
De tänker sig att ungefär varannan tur från Södra skärgården ska gå dit... tre av de fyra politikerna själva är från Södra skärgården: Marianne Bergman (kd) Kjell Björkqvist (fp) och Anders Flanking (c). Kommunalrådet Carina Liljestrand (kd) bor på fastlandsidan i västra Göteborg.


Från Styrsöbolagets hemsida 2007-09-07
"Ändrat datum för flytt av frakttrafiken till Fiskebäck
Flytten till den nya fraktterminalen i Fiskebäck är uppskjuten en vecka. Detta innebär att fr o m den 8 oktober utgår all frakttrafik med bilfärjan Ärlan och godsfärjan Göta II från fraktterminalen i Fiskebäck."

2007-09-16

Ur Västtrafiks tidning Pling tisdag 4 september 2007
Snart går frakten via Fiskebäck- gods till södra skärgården dirigeras om.
Från och med början av oktober är det Fiskebäck som gäller för dem som skall frakta gods till södra skärgården säger Magnus Arnström på Styrsöbolaget.
Det handlar om en bilfärja och en styckegodsfärja.
Precis som tidigare kommer styckegodsfärjan att köra två fasta turer om dagen.


Ur 2007- 09- 10
Meddelande nr 37 från
Fiskebäcks Företagarförening

"Överklagande och kommentarer har av Göteborgs kommun inte föranlett några åtgärder och från Fiskeriverket intet nytt."

Fiskhamnsrapporten
"Nu har det börjat röra på sig igen och i dagarna har vi erhållit från Göteborgs Stad, Kommunsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret enligt bilaga." "Vi har gjort några utdrag...som vi bilägger. Synpunkter önskas senast 31 oktober..."

Fiskebäcks Företagarförening
"Fiskebäcks Företagarförening har sökt kontakt med "alliansen"...Första brev från lokala myndigheten framgår av bilagda brev."

Jordbruksminister Eskil Erlandsson
"Vi har nu kontakt med Jordbruksdepartementet och förväntar stöd i vårt arbete. Hittills är signalerna positiva."

Rolf Lindgren
Ordf

Ur bilagorna!
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Till
Berörda nämnder, myndigheter organisationer och intressenter.

Fiskhamnsrapporten
Förstudie avseende Göteborgs Fiskhamn

"Göteborgs Fiskhamn med sin fiskauktion och sitt kluster av grossistföretag står inför stora förändringar och måste anpassas till nya förutsättningar...

Bifogade rapport har karaktären av ett kunskapsunderlag kompletterat av ett diskuterande avsnitt. I särskild bilaga som kan beställas hos Stadsbyggnadskontoret redovisas källor samt en enkät riktad mot förtetagen i Fiskhamnsområdet."

"Rapporten är ett underlag både till kommunens översiktsplan och till eventuella framtida detaljplaner. Innan ytterligre studier tas fram har byggnadsnämnden beslutat att eventuella synpunkter skall inhämtas från berörda nämnder, myndigheter, organistioner och intressenter."

Synpunkter önskas senast 31 oktober till Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Barbro Sundström
Distriktschef

______

Som bilaga 1 redovisas utdrag ur Fiskhamnsrapporten såsom Förordet och ur det som berör Fiskebäck.

Bilaga 2 utgörs av ett brev från budgetsekreterare Henrik Nilsson, Kommunstyrelsen.

________________________


2007-05-26
Ur GP-artikel BH ..Referat AP
Nu skall Fiskebäck växa
SBC:s bostadschef Erik Hallgren säger att de naturligtvis är intresserade utav att bygga hus långt ut på hamnpiren nära badet. De strandnära lägenheterna vid Eliasons bryggor i Fiskebäck är bara början. Det är ännu bara en idé men Grefab har blivit tillfrågade om de kan flytta sin båtuppläggning till Sjöbacka dvs Önneredstippen säger stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarsson.

I uppdraget för den fördjupade översiktsplanen står särskilt att tillgängligheten till hav och stränder skall vara god. Befintliga småbåtshamnar skall utvecklas, lägen för nya hamnar utredas. När villområden kompletteras med hyres- eler bostadsrättslägenheter skall detta ske på friluftslivets villkor.

Lars Ivarsson säger att direktiven är att skapa den berömda blandstaden. Under denna mandatperiod skall skapas 8000 nya lägenheter.

Attraktiva vattennära bostäder är viktiga för att locka duktig arbetskraft. annars kunde det ha blivit båthamnar och uppläggningsplatser av altihop på Norra älvstranden.

Båtuppläggningsplatser är ju inte världens snyggaste säger Lars Ivarsson vidare. Man måste kanske inte ha havsutsikt när man jobbar med båten.

2006 03 20
Ur
Meddelande nr 35 från
Fiskebäcks Företagarförening

Den långa kampen för Fiskebäcks Fiskhamn har fortsatt och är nu inne på 5:e året. Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsnämnden understödda av Göteborgs Kommuns majoritet (s) + (mp) driver med hjälp av sina jurister frågan om Frakteminal och byggande av lyxbostäder i hamnen utan vilja till kompromisser.
Sålunda har i dagarna Högsta Domstolen avvisat kravet på vårt överklagande (se bilaga) och genom försäljning av fastigheten Hälleflundregatan 18 till JM bygg som fått löfte om bostadsbyggande har 13 småföretag sagts upp för avflyttning till hösten...

Vad gäller Högsta Domstolens beslut får Kommunen endast bygga en Fraktterminal men Leif Bblomqvist (s) driver frågan så att får vi bara en fraktterminal så skall vi snart ordna en utbyggnad av passagerartrafiken. Detta kommer i så fall att leda till ett överklagande av miljödomen om inte höstens val ändrar på den politiska makten i Göteborgs Kommun.

Avtal med Göteborgs Kommun

Det avtal som tecknades 1949 mellan Göteborgs Stadsfullmäktige och staten har vi tagit upp med regeringen och ligger f n för utredning på Regeringskansliet. (kopia bifogas)

Miljöfrågan kring Eskils kanal

I dagarna har vi i skrivelse till Miljöförvaltningen i Göteborg begärt svar på miljöfrågor enligt bilaga...

Rolf Lindgren
Ordf

 

2005 12 27
Godsterminal i Fiskebäck
Högsta Domstolens beslutade den 20 december att inte ge prövningstillstånd.
Hovrättens dom står fast.

Ur
2005 11 02
Meddelande nr 33

Under åberopande av vårt tidigare meddelande måste vi tyvärr meddela att våra försök att nå någon samsyn med kommunen inte lyckats och Göran Johansson och Leif Blomqvist (s) vägrar att taga emot Fiskebäck Företagarförening och Fiskebäcks Hamnförening för diskussioner om fiskets framtid i Göteborg. I sällskap har man Miljöpartiet som helst ser att allt fiske upphör.

Med anledning av detta ställningstagande har vi beslutat att gå vidare till Högsta Domstolen och vi i bilägger vår inlaga i ärendet.

Folkpartiet
Vi bilägger kopia på inkommet svar …

Jordbruksdepartementet
Vår skrivelse till Ann Kristin Nyqvist har ännu inte besvarats och vi har erinrat om detta (se bilaga)

Som vi tidigare meddelat förbereder vi en fiskets dag för att dels taga del av den pågående forskningen kring sill och strömming (Chalmers och försök på Volvo personal). Flera program har varit i radio och vi har bokat tid för våra organisationer snarast.

Med vänlig hälsning

Ordförande

___________________________

Ur inlagan till Högsta domstolen

Fiskebäcks Fiskhamnsförening
Fiskebäcks Företagarförening
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund


Ansökan om tillstånd att utföra muddringsarbeten och konstruktionsarbeten mm i Fiskebäcks fiskehamn, Göteborgs kommun

Komplettering av överklagandet

1. Ansökan om prövningstillstånd

Föreningarna ansöker om prövningstillstånd på den grunden att det är av vikt för rättstillämpningen i riket att Högsta Domstolen prövar följande rättsfrågor.

a. Miliökonsekvensbeskrivningen (MKB)
I miljöbalken (MB) finns angivet i 6:3 syftet med en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) samt i 6:7 vad en MKB skall innehålla. En rättsfråga i detta mål är om den MKB som kommunen har upprättat uppfyller kraven i MB eller inte. Kommunen har i sin ansökan lämnat en högst bristfällig MKB,..

b. Förhållandet och avvägningen mellan olika riksintressen
Kommunen har i ärendet, med stöd av länsstyrelsen hävdat att fraktterminalen i sökt läge (läge 1 i Fiskebäck) är ett riksintresse för kulturmiljön i södra delen av Göteborgs skärgård…

c. Planfrågor, äldre stadsplaner i förhållande till nuvarande
regelsystem

Kommunen har anfört att fraktterminalen kan byggas i Fiskebäcks fiskehamn med stöd av en stadsplan från 1967. Den planen har vunnit laga kraft varför frågan om fraktterminalen kan byggas eller inte därmed är avgjord…

d. Har kommunen ändrat sin talan på ett otillåtet sätt
Vid målets behandling i miljödomstolen (sid. 23 i domen) godtog kommunen att Fiskebäcks fiskehamn var av riksintresse för yrkesfisket, enligt 3:5 MB. Miljödomstolens dom byggde på denna förutsättning, vilket även föreningarnas talan gjorde…

2. Prövning i sak

a. 1949 års avtal mellan kommunen och fiskarna
Miljööverdomstolen konstaterar i sina domskäl (s. 9) att
kommunen inte har en skyldighet att bygga ut fiskehamnen enligt föreningarnas önskan, vilket i sig kan vara rätt.

Föreningarna har däremot hävdat att kommunen enligt 1949 års avtal är skyldig att underhålla hamnen så att den kan användas av yrkesfiskarena. Kommunen har genom sitt beslut att inte fördjupa inseglingsrännan gjort det omöjligt för några av de stora fiskefartygen att gå in till fiskehamnen och använder sedan begränsningen i djupgåendet som ett argument för att på lång sikt kunna använda marken till annat ändamål…

b. Kommunens verkliga syfte
Frågan om färjetrafiken till södra skärgården i Göteborg har under många år varit omstridd. Ett antal olika lösningar har
presenterats som alternativ till den nuvarande färjeterminalen på Saltholmen. Komnunfullmäktige har tidigare beslutat att
fraktterminalen skulle lokaliseras till Klippanområdet men har senare genom ett nytt beslut ändrat lokaliseringen till Fiskebäck.

Det finns kommunala utredningar som visar en komplett terminal för både frakt- och passagerare i Fiskebäck. I den stadsplan som kommunen stöder sig på finns ett område reserverat för 3 500 parkeringsplatser för färjeterminalen.

Föreningarna har förstått det så att kommunens ansökan om Frakterminal endast är första steget i att bygga en fullständig färjeterminal för både person- och lasttrafiken. När fraktterminalen väl är etablerad i fiskhamnen är det lättare att gå vidare, området är ju så att säga redan förstört.

c. Riksintressena
Hänvisar till vad som sagts ovan i frågan om prövnings-
tillstånd.

d. Myndigheternas yttranden i målet
Länsstyrelsen ändrade sin uppfattning totalt mellan de olika domstolsförhandlingarna. Det är svårt att förstå varför men en anledning kan vara att handläggare med kunskap i fiskefrågor byttes ut mot personer utan denna kompetens. Det är svårt att bortse från den misstanken att ovidkommande skäl styrt länsstyrelsens ställningstagande…

Juristfirman ROLAND NORLEN

Roland Norlén

________________________

 

2005 09 07
Ur
Meddelande nr 32 från
Fiskebäcks Företagarförening

Miljööverdomstolen
Som framgår av bilagda kopior har vi inte denna gång fått gehör för våra synpunkter...som framgår av domen har Göteborgs kommuns yrkande om verkställighetsförordnande avslagits.
Det finns en sista möjlighet och det är att överklaga till Högsta Domstolen.

Efter diskussioner med berörda parter vill vi först undersöka om kommunen är villig att nu sätta sig vid förhandlingsbordet för att söka nå en kompromiss. Vi har meddelat Högsta Domstolen att vi kommer att överklaga men har fått tidsfrist till oktober och vi vill alltså först undersöka om förlikning är möjlig.

Vi bilägger en kopia från Roland Norlén om nuläget och kan meddela att vi inleder förhandlingar snarast.

Politiska ställningstagande.
Inför nästa års val har vi begärt att få ett ställningstagande från de olika partierna i Kommunstyrelsen och glädjande nog har vi nu fått följande svar:

Centerpartiet Karin Grenberg enligt bilaga.
Kristdemokraterna, Carina Liljestrand enligt bilaga.
Vänsterpartiet har tidigare meddelat att man vill satsa på fisket.
Moderaterna har aktivt deltagit i arbetet för att rädda fisket i Göteborg och Fiskebäck.

Vi väntar på svar från Folkpartiet. De partier som inte stödjer fisket och som vill flytta Sveriges Största Fiskhamn någon annan stans är Socialdemokraterna och miljöpartiet. Några signaler om ändrad inställning föreligger inte idag.

Friställ alla svenska fiskare var rubriken på den artikel som införts i Svenska Dagbladet den 23 augusti och som väckt våldsamt motstånd och uppmärksamhet...
Vi bilägger en kopia på artikeln i sin helhet och har också vänt oss till jordbruksdeparementet för att få deras syn och självklart ett officiellt avståndstagande.

Situationen är ansträngd men samtidigt som vi närmar oss nästa års val har vi goda möjligheter att få en bättre massmedial uppmärksamhet och svar på frågor om det svenska fiskets framtid och framtiden för Fiskebäcks Fiskhamn och där belägna företag.

Vi kommer i höst att anordna ett stormöte och dessutom planlägges en Fiskets dag i väst där särskilt kvalitetsförbättringar och marknadsföringen av svenska fiskeprodukter blir huvudtema.

 

Med vänlig hälsning ....................diverse bilagor

Rolf Lindgren
Ordförande

______________________

 

Fiskebäcks hamn; Miljööverdomstolen
(Mål nr M8988-03 rotel 59)
Huvudförhandling 2005-06-01 kl10 00 - 17 00.
Lokal: Träffpunkten
Minnesanteckningar
Medborgarkraften i Älvsborg deltog som övriga.
Till förhandlingarna hade kallats:

Fiskebäcks Företagarförening
Fiskebäcks Hamnförening
Göteborgs kommun
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
Roland Norlén
Gunnar Sasse
Göteborgs stad Stadsdelsnämndeen Styrsö
Boverket
Fiskeriverket
Länsstyrelsen
Miljönämnden
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Södra Skärgårdens Trafikgrupp
------------
Förmiddagen gick åt till de olika parternas anföranden.
Göteborgs kommun som klagande var nu väl pålästa och redogjorde för såväl bakgrunden, riksintressena, marinbiologin och markägoförhållanden m m.

Efter lunch var det syn på platsen samt slutplädering.
Det aktuella området för godsterminalen (alt1)) var utmärkt med stolpar, som visade att det låg helt utanför den yta som fiskarna arrenderar av kommunen.
Därefter förflyttades arenan till norra delen av hamnen till (Alt 4) som var fiskarnas förslag till förläggning av godsterminalen. Marinbiologen påvisade den bättre vattenkvaliteten där. Vågbrytare skulle behövas. Slutplädering följde.

Dom kommer att meddelas inom två månader.

2005 05 17
Ur
Meddelande nr 31 från
Fiskebäcks Företagarförening
Av Rolf Lindgren
Miljööverdomstolen
Kopia av kallelse bifogas.
Fiskeriverket
Kontakt har tagits med den nye generaldirektören
Axel Wenblad för information och begäran om stöd.

2005- 04- 27
Fiskebäck, Tynnered och Önnered
Förstudie för
Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö
Medborgarkraften i Älvsborgs synpunkter

2005 03 31
Ur
Meddelande nr 30 från
Fiskebäcks Företagarförening
Av Rolf Lindgren

Miljööverdomstolen
Har svarat och meddelat att man har för avsikt att den 31 maj besöka Fiskebäck för att på ort och ställe studera läget samt därefter hålla huvudförhandlingar.

Fiskeriverket
De samverkande föreningarna i Fiskebäck har begärt att få ett sammanträffande med den nye generaldirektören för att presentera läget och begära stöd i det fortsatta arbetet för fiskerinäringen.

Sjöbacka
Byggnadsnämnden vill nu utreda vad Sjöbacka skall användas till. Man nämner inte parkering för färjeterminalen (med passagerartrafik).

Södra Skärgården
Det pågår för närvarande försöksverksamhet med snabbfärjor. Det verkar som detta alternativ skulle kunna accepteras av flera parter.

Grefab
Stadsbyggnadskontorets planer på att bygga bostäder i Fiskebäcks hamn har också blivit beroende av Miljööverdomstolens beslut.
Om byggnation blir aktuell kommer ca 300 båtplatser för fritidsbåtar att försvinna.
Grefab har motsatt sig bostäder i Fiskebäcks hamn.

Näringsdeparementet
Sedan flera år tillbaka har vi begärt stöd och hjälp med utveckling av Fiskhamnen. Inget stöd har gått att få.

Program för våren
De samverkande föreningarna planerar nu ett möte i Fiskebäck där vi bl a kommer att begära svar från de olika politiska partierna hur de ställer sig till våra krav och vilka löften som kommer att presenteras inför riksdagsvalet 2006.

Rolf Lindgren

2005 03 23
Fiskebäck, Tynnered och Önnered
Förstudie för
Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö
Samråd
Byggnadsnämnden har utarbetat en förstudie som i huvudsak omfattar området söder om Skattegårdsvägen över Högenbergen och Sjöbacka fram till och med Stora och Lilla Rösö.

Synpunkter behövs om områdets framtida användning
i studien redovisas hur området används idag och vilka intressenter som vill etablera sig i området. Det behövs en diskussion om vilka verksamheter som kan eller inte kan samverka i området och vilken användning som skall prioriteras.

Förstudien visas under tiden
23 mars - 3 maj 2005 på följande platser
-Stadsbyggnadskontoret
-Frölunda kulturhus, biblioteket

Skriftliga synpunkter på förstudien tas emot av byggnadsnämnden, Box 2554 403 17 Götebnorg
senast den 3 maj 2005

Nästa sida!

Miljööverdomstolens dom

Miljödomstolens dom

Södra Skärgårdens Trafikgrupp..


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag