eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

DIY, ICKE-FORMELLT OCH FORMELLT LÄRANDE


bakgrund

DIY, ICKE-FORMELLT OCH
FORMELLT LÄRANDE
ur DIY, icke - formellt lärande och ungas självförverkligande av Erik Hannerz

Den enklaste formen för definitionen av det som kallas ett DIY-tänkande (do-it-yourself): Att göra saker och ting själv, utifrån egna premisser och intressen men ändå i samverkan med gruppen.

Ett DIY-tänkande handlar om att exkludera bortförklaringen "det går inte"och i stället tänka hur det kan göras annorlunda med det vi redan har. Om inte verktygen passar så byter vi verktygslåda.

Den här typen av lärande är vad vi kallar för ett informellt lärande. Det är väldigt sällan målstyrt eller reglerat utan snarare sker det ofta omedvetet. Dess motpol är det formella lärandet som framförallt grundskolan representerar, där lärande är strukturerat utifrån klara mål och regler.

Det formella lärandet resulterar i utbildningsbesvis, betyg och kvalifikationer.

Det informella lärande, å andra sidan, saknar utbildningsbevis och bedömningskreterier och erkänns därför sällan som bidragande till nya kunskaper och färdigheter.

Den DIY_anda som genomsyrar detta projekt har sin utgångspunkt i att det är deltagarnas efintlig kunskaper och erfarenheter som sättw i centrum. På så sätt är det ett sätt att kombinera det formaliserade lärandet i en tredje mellanliggande form, ett icke-formellt lärande.

Den definition av icke-formellt lärande som det här projektet bygger på är formulerat av EU inom ramen för att utarbeta ett valideringsverktyg för ett livslångt lärande. Det är ett lärande som inte alltid är uttalat som lärande men som innefattar en dimension av lärande i och med att det finns ett syfte från den ansvariga att utgöra just lärande. På så sätt äger det rum utanför de gängse systemen för lärande, så som allmän och yrkesinriktad utbildning och kan i stället äga rum via organisationer och grupper i samhället. Ett icke formellt lärande involverar därmed såväl fomella som informella dimensioner av lärande.

Synpunkter!....Inlägg