eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

LOKAL SOCIAL
SCIENCE PARK BERGSJÖN


bakgrund

Kommunen satsar 125 milj. Skr
på ett kulturhus i Bergsjön.

Förslag till kulturhus
insänt till stadsdelsförvaltningen
Östra Göteborg


Göteborg 2013-03-30

Till

kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se

Förslag till kulturhus i Bergsjön

Samhällsföreträdare inom regionen/kommunen har informerats om ett förslag jag har till etablering av en central Social Science Park på exempelvis Heden. Till denna anläggning knyts lokala enheter, minst en i varje stadsdel/ kommun. Dessa interagerar med den centrala.
Strategin är att få en struktur för hållbar utveckling av hög kvalitet för alla.

Bergsjöns medborgare och kulturhusföreträdare skulle med ett fördjupat kulturbegrepp kunna skapa ett kulturhus som uppfyller kraven för en lokal Social Science Park och bli ett avantgarde för regionen.
Medborgarorganisationer, näringsliv, samhällsföreträdare och forskare i samverkan skulle få en reell byggnadsplats för experiment, medborgardelaktighet och odling i dess alla tolkningar.


Inkomna kulturhusförslag utgör en bra utgångspunkt för ett sådant angreppssätt och för att få förståelse för behovet av såväl en central som lokala Social Science Park representerande det "Stora" respektive "Lilla "Göteborg.

Jag bifogar kopia av ovan nämnda mejl samt den pdf fil som också bifogades, som beskriver en tänkbar struktur för en central Social Science Park på Heden.

Arne Person


SOCIAL SCIENCE PARK
Göteborg 2013-03- 29

Till samhällsföreträdare

3xScience Park + Social Science Park

Bakgrund: Artikeln "Livsviktiga 3xScience Park" i Älvstrand #1.2013
Citat" När näringslivet, samhällsföreträdare och forskningsvärlden möts på lika villkor skapas idéer och innovationer som ger nya verksamheter och nya jobb." De verkar alla tre för samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. "Ett av kommunens mål inför 400-årsjubileet är att Göteborg ska vara en kunskapsstad." Regionens 6st Science Park ska bygga på samma grundtanke - att verka som katalysatorer för positiva förändringar.

Problemet: En viktig länk saknas
Huvudtemat för Gbg 2021 ska enligt beslut vara hållbar utveckling. Göteborg ska bli världsbäst i stadsutveckling. Medborgarna ska bli delaktiga. S2020 inbjuder nu till djupdemokrati. Forskningsprojektet mellanplats går nu ut med en inbjudan med gratis föredrag och seminarier i hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Medborgarorganisationer växer upp för att bli delaktiga. Medborgardialoger underifrån pågår.
Problemet är att det saknas en Social Science Park. Begreppet "samhällsföreträdare" ingår visserligen i 3xScience Park, men den enskilde och sociale medborgarens delaktighet och kapital tillvaratas inte för att t ex eliminera stans negativa sociala trender och fungera som ett kitt mellan reviren. Många riskerar därmed att hamna i ett fördjupat utanförskap.

Lösningen: En Social Science Park (Se bifogad fil.)
En central kompletterande underifrån skapad Social Science Park skulle kunna förläggas till Heden med tio lokala enheter i stadsdelarna, samverkande med SDN. En sådan innovativ lösning skulle underlätta hållbarhetsarbetet. Göteborg växer inte bara till en betydande kunskapsstad utan även till en stor exportör av kompetens inom ämnen som demokrati och humanitärt arbete. Tankegångarna utvecklas i processer på www.medborgarkraften.com


Steg 1: Förfrågan till "samhällsföreträdarna"
Nästa år 2014 ska medborgarna välja nästa periods samhällsföreträdare. För dem är det viktigt att veta dagens verksamma samhällsföreträdares tankar i många frågor. Ex: Vilken roll bör medborgarna ha i samhällsutvecklingen? Är en kompletterande Social Science Park för att få en balanserad utveckling önskvärd och vilka konsekvenser för detta med sig? Är Heden en lämplig plats för den centrala delen?


Synpunkter skickas till:
Arne Person Rodergatan 7 426 76 Västra Frölunda e-post arne.person@glocalnet.net
tel 070 672 05 42, för vidare distribution till samverkande nätverk och organisationer.

Hälsningar
Arne Person arkitekt SAR/MSA

Detta mejl har även skickats till nedanstående


Övriga
Lars Bergsten Stadsrevisionen
Kulturhus Bergsjön

Stadsdelsnämndernas presidier
Ali Moeeni
Andreas Eraybar
Anette Bernhardsson
Anna Hedman
Anna Sibinska
Birgitta Simonsson
Björn Roger
Daniel Bernmar
Håkan Persson
Ingela Ferneborg
Ingrid Andreae
Lena Malm
Maria Berntsson
Marie-Louise Hänel Sandström
Peter Hermansson
Piotr Kiszkiel
Rustan Hälleby
Tord Karlsson
Yvonne Stolpe
Åke Björk


Science Park
Niklas Wahlberg Lindholmen
Science Park VD
Mats Bergh Johannebergs
Science Park VD
Gunilla Bökmark Sahlgrenska
Science Park VD
Karin Markides CTH rektor
Pam Fredman GU rektor
Nils-Gunnar Ernstson Göteborgsregionen
Gert-Inge Andersson VGR ordf
Johnny Magnusson VGR v ordf.
Bertil Törsäter VGR Regionutvecklingsdir.
Sven Höper Förvaltningschef Utv. Skolor
Jenny Stenberg CTH Forskare

Kommunstyrelsen
Anna Johansson
Ann-Catrine Fogelgren
Anneli Hulthén
Dario Espiga
David Lega
Hampus Magnusson
Helene Odenjung
Johan Nyhus
Jonas Ransgård
Kia Andreasson
Kristina Tharing
Maria Rydén
Marina Johansson
Mats Arnsmar
Mats Pilhem
Robert Hammarstrand
Thomas Martinsson

 


Byggnadsnämnden
Adam Wojciechowski
Axel Josefson
Björn Nilsson
Joakim Olinder
Johan Zandin
Kjell Björkqvist
Marie Lindén
Martha Elinoff
Mats Arnsmar
Mikael G Niklasson
Nasra Ahmed
Tina Wallenius
Tom Heyman
Björn Siesjö

Utvecklingsledare
Agneta Almqvist
Anna Arvidsson
Anders Lindskog
Anette Rehnqvist-Hermansson
Ann-Charlotte Gustafsson
Bernard le Roux
Björn Wadefalk
Carina Krantz Rönnqvist
Hanna Wadefalk
Ilona Stehn
Joel Blomgren
Johanna Pettersson
Lars-Gunnar Krantz
Malin Michaelsson
Mia Andersson Ek .
Seroj Ghazarian
Wenche Lerme
Åsa Svensson
+ övriga utvecklingsledare

Fastighetsnämnden
Anna Skarsjö
Axel Josefson
Elisabeth Undén
Inger Blixt
Jahja Zeqira
Kristina Bergman Alme
Magnus Nylander
Margot Ottosson
Martin Wannholt
Mats Karlsson
Pierre Hallberg
Ulf Kamne

Kulturnämnden
Ann Beskow
Annika Steen
Ann-sofie Hult
Beatrice Toll
Emanuel Vestberg
Eva Moberg
Kristina Tharing
Madelene Ulfström
Malin Ekelund
Saga Stockholm
Sammy Lindfors
Talebi Reza
Thomas Martinsson
Toni Orsulic
Social resursnämnd
Ann-Catrine Fogelgren
Bengt-Arne Reinholdson
Börje Olsson
Dario Espiga
Elisabet Svedestad
Eva Nilsson
Hampus Hagman
Ingela Ferneborg
Johan Felt
Kent Wetterskog
Maria Grundel
Mina Thorén

 

 

Göteborg april 2013


Till
kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se


Förslag till kulturhus i Bergsjön


Till utvecklingsledare och samhällsföreträdare inom kommunen och regionen har mejl sänts om förslag till att etablera en central Social Science Park SSP på exempelvis Heden. Till denna föreslås lokala enheter knytas, minst en i varje stadsdel. En interaktion mellan dessa och den centrala avses ske. Strukturen ska anpassas så att hållbar utveckling fås och att varje stadsdel utvecklas på bästa sätt med utgångspunkt från medborgarna.

För Bergsjöns del, som redan har ekonomin säkrad för ett kulturhus, som har en blandad befolkning och goda möjligheter att förstärka sitt humana och sociala kapital, är detta ett drömtillfälle för ett fördjupat kulturbegrepp, där kulturhuset, kan bli en lokal SSP- mötesplats. Anläggningen kan bli ett pilotprojekt och bli ett föredöme för övriga lokala SSP inte bara i regionen och Sverige. Projektet blir också till hjälp vid programskrivningen för den centrala SSP- mötesplatsen.

Medborgarorganisationer, näringsliv, samhällsföreträdare och forskare i samverkan skulle få en reell byggnadsplats för experiment och medborgardelaktighet.

Inkomna förslag till stadsdelen utgör en bra utgångspunkt för en sådan fördjupning för att få förståelse av behovet av såväl en central som lokala kulturplatser representerande det "Stora" respektive "Lilla "Göteborg.

Jag bifogar kopia av ovan nämnda mejl samt den pdf fil som också bifogades, som beskriver en tänkbar struktur för en central Social Science Park på Heden.

Arne Person


Göteborg 2013-04-29

Till

kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se

Förslag till kulturhus i Bergsjön; komplettering

Ref till mitt tidigare förslag nedan

Mitt förslag kan kräva lite förtydligande. Många kan ha lite svårt att förstå vad en Science park är och kan tycka att begreppet är för abstrakt och ser därför inte möjligheterna.

Artikeln i GP om nedläggning av bibliotek och avsaknaden av kulturhus i vissa stadsdelar samt goda erfarenheter från den just avslutade Vetenskapsfestivalen fick mig att fundera ytterligare på möjligheterna att utveckla Sociala Sience Parks.
Jag har googlat på det och funnit att ingen Social Science Park ännu etablerats men försök görs för förbättringar av befintliga.

Här följer lite hämtat från nätet, men först mitt egna försök till definition:


Social Science Park definition AP
(Förslaget Göteborg 400 år utgör utgångspunkt):

En Social Science Park SSP kan ses som en traditionell Science Park där de sociala ämnena får ett med övriga jämbördigt värde och medborgarna inkluderas som katalysator/ kitt/ felande länk för att kunna genomföra de konsekvensanalyser och kraftbalanseringar som krävs för efterfrågad bevisbaserad innovation. Parken görs speciellt attraktiv som mötesplats för medborgarna. Kulturen ges mycket stort utrymme. Medborgarna blir delaktiga i samhällsutvecklingen.

Den officiella definitionen på Science Park
Science Park är en forskningspark, ett område med byggnader avsedda för vetenskaplig forskning för att utveckla företag. Ofta är science parks associerade med eller drivs av institutioner för högre utbildning som högskolor och universitet.

Dessa parker skiljer sig från typiska högteknologiska affärsdistrikt i dess organisation, planering och förvaltning. De har en framtidsinriktning mot utveckling inom vetenskap och teknik. Vanligtvis har företag och organisationer i sådana parker ett fokus på produktutveckling och innovationer i motsats till industriella parker, som fokuserar på tillverkning och företagsparker som fokuserar på administration.

Försök till utveckling av Science Park

Baskien bygger Europas första Social Innovation Park i Bilbao. SiPark siktar på att bli hem för tusen problemlösare som arbetar inom den offentliga, privata och sociala företagssektorer på socialt nyttiga och användbara idéer. Vad detta projekt saknar är en länk till universiteten i kärnan av science park-konceptet.

Professor Jonathan Shepherd, vid Cardiff University, planerar något liknande för Kriminalvården, som bildar kärnan i vad han kallar världens första
"Public Services Research Park".


LSE (London School of Economics)
talade om att skapa en social science park på 1990-talet, men finansieringen föll igenom. I en värld av stora offentliga utmaningar ropas efter bevisbaserad innovation.
Kanske det är en idé vars tid äntligen har kommit.

Hälsningar

Arne Person


Till kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se
Göteborg 2013-05-30

Komplettering av förslaget Kulturhuset
som en Social Science Park.

Vid ett Event i kyrkan på Rymdtorget arrangerat av Kulturhusföreningen var en kulturchef från VGR bland talarna. Han resonerade om The Core. Hur kulturaktiviteter i kärnan utvecklas i olika steg till en massa vinstgivande verksamheter. En process underifrån som producerar verksamheter med kulturen som bränsle. Som exempel nämnde han den svenska musiken som spridits över världen med mängder av sidoverksamheter.

Det största problemet i Bergsjön, enligt utförda medborgar-dialoger, är arbetslösheten.
Den största dolda tillgången i Bergsjön är samtidigt dessa arbetslösa, med deras språkkunskaper och kontakter med sina hemländer.
Genom effektiva utbildningsmetoder t ex typ Khan Academy som är gratis samt inkubatorer och forskarhjälp kan det successivt byggas ett såväl socialt som humant kapital till gagn inte bara för Bergsjön utan framför allt för hemländerna. Vi får igång en positiv utvecklingsspiral i Bergsjön som också gagnar omvärlden.

Arne Person


Göteborg 2013-06-09

kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se

Bergsjöns kulturhus
Komplettering av förslaget "Lokal Social Science Park"..
Jag har förslagit att det bör fungera som en Lokal Social Science Park.
Sedan dess har jag sett flera förslag till nedläggningar av utbildningar inom de sociala ämnena i tider då ett större medborgarinflytande förespråkas.
Jag sänder därför in en komplettering som förstärker förslaget..
Se bilagan!

Synpunkter!....Inlägg

 LOKAL SOCIAL SCIENCE PARK BERGSJÖN
ARNE PERSON Göteborg 2013-06-18
Rapport Läs1