eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SOCIAL EKONOMI


bakgrund

SOCIAL EKONOMI

DEFINITION

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft."

Källa: Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? (1999) Stockholm: Nordstedts.

En nationell överenskommelse
2007 beslutade regeringen att starta upp en dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Resultatet blev bland annat den överenskommelse med gemensamma principer och åtagande som undertecknas i oktober 2008.

Mer information och material om den nationella överenskommelsen går att hitta på http://overenskommelsen.se/

Mer om Social Ekonomi

Med ”organiserade verksamheter” markeras att verksamheterna läggs upp på ett genomtänkt sätt med sikte på vissa mål eller syften. Det betyder att det finns någon form av organisation som borgar för att det som görs inte är tillfälligt eller oförutsägbart.

”Samhälleliga ändamål” är ett sätt att beskriva vad verksamheterna syftar till, som i praktiken säger detsamma som ”icke-vinst-syfte”.

Ordet ”primärt” är viktigt för att markera vad verksamheten ytterst syftar till, vad den har kommit att åstadkomma.

”Bygger på demokratiska värderingar” markerar att verksamheten har demokrati som utgångspunkt och förutsättning. Detta kan uttryckas som att det är vad ”målgruppen” vill och behöver som är styrande för verksamheten.

Social ekonomi organiseras ofta demokratiskt (en medlem – en röst), men finns enligt arbetsgruppens uppfattning också i former som inte nödvändigtvis har en formell medlemsdemokratisk uppbyggnad, t ex stiftelser, ömsesidiga bolag och projekt.

Med ”organiserade fristående från den offentliga sektorn” menas inte bara att verksamheter har en egen självständig organisation, utan också att den utgår från medlemmar eller andra intressenter utanför den offentliga sektorn.

Med ”sociala verksamheter” menar arbetsgruppen att man använder sig av mellanmänskliga resurser, som ideellt arbete, viljan och förmåga att samarbeta, solidaritet med mera.

”Ekonomiska verksamheter” står för att man hushålla med resurser av olika slag, alltifrån pengar och realkapital till de sociala resurser som nyss nämnts. Uttrycket står också för att det sker en produktion i verksamheten med större eller mindre inslag av varor eller tjänster.

”Liknande sammanslutningar” omfattar i princip de associationsformer arbetsgruppen har behandlat. ”Huvudsakligen” markerar att man kan tänka sig andra former som kan fungera i samband med social ekonomi, inte minst sådana som inte förekommer i Sverige.

”Allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft” konkretiserar och kompletterar uttrycket ”primärt samhälleliga ändamål”. Det är emellertid inte givet att allmännytta och medlemsnytta alltid innebär samhälleliga ändamål, med den innebörd arbetsgruppen har gett detta begrepp. Däremot bör alltid samhälleliga ändamål kunna uttryckas i allmännytta eller medlemsnytta. Att vinstintresse inte är den främsta drivkraften innebär inte att vinstintresse behöver saknas. Däremot tjänar det alltid det samhälleliga ändamålet.

Källa: Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? (1999) Stockholm: Nordstedts.

 

Synpunkter!....Inlägg