.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  
DIREKTDEMOKRATI
Folkinitiativ
Handbok i direktdemokrti av Peter Eriksson och Bruno Kaufmann

DIREKTDEMOKRATI

EU:s medborgarinitiativ
Med Lissabonfördraget får allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken – medborgarinitiativet. Vilka särskilda regler och förfaranden som gäller framgår av Europaparlamentets och rådets förordning nr 211/2011 om medborgarinitiativet.

Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Ett medborgarinitiativ ska organiseras av en medborgarkommitté som består av minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer. Kommittén har ett år på sig att samla in de underskrifter som behövs. EU-ländernas behöriga myndigheter ska intyga att kommittén har fått in tillräckligt många underskrifter. Kommissionen har sedan tre månader på sig att pröva initiativet och besluta hur man ska gå vidare.

 

En vägledning om medborgarinitiativet