eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

FACILITERING


bakgrund

FACILITERING

Definitioner

Att hjälpa ett team eller enskilt uppnå ett mål. Används ofta i möte eller i team för att hjälpa team att nå sina mål. Ordet facilitering kommer från latinets "facile" som betyder lätt. Facilitering - att underlätta möten.

Facilitering som metod inom arbetslivet innebär att göra det lättare för grupper att nå sina mål. Det kan röra sig om att facilitera enstaka
projektmöten, workshops, seminarier för kunskapsöverföring och längre
grupputvecklande processer.
Gemensamt för alla typer av faciliterade möten är att facilitatorn är neutral i sakfrågor, men expert på att leda gruppen i en kreativ och utvecklande arbetsprocess.


Grafisk facilitering kombinerar traditionell facilitering med att anteckna grafiskt. ... när människor ser deras bidrag tas de tillvara och per definition ses de som värdefula.

Vilken är min roll som facilitator?
Vilken är min roll som facilitator? Vem är klienten? Hur kan jag som facilitator
underlätta för en grupp att effektivt nå sina mål? Vilka metoder, färdigheter och verktyg behöver jag utveckla för att kunna facilitera grupper, möten och workshops? Hur kan jag förstå gruppdynamik? Hur kan jag hantera meningsmotsättningar och förändringsmotstånd? Hur kan facilitatorer hjälpa organisationer att skapa processer för kunskapsutbyte och lärande I det dagliga arbetet?

Målet för deltagare i utbildning i facilitering är att kunna
• Beskriva vad facilitering är och definiera rollen som facilitator
• Definiera kontrakt/uppdrag samt utforma faciliteringsupplägg utifrån klientens (gruppens) behov
• Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan
• Beskriva gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp
• Hantera konflikter och meningsmotsättningar i grupper
• Välja och använda de färdigheter och metoder som krävs för framgångsrika
faciliteringssessioner
• Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling

Gemensamt för alla typer av faciliterade möten är att facilitatorn är neutral i sakfrågor, men expert på att leda gruppen i en kreativ och utvecklande arbetsprocess.

Målnedbrytning
•Identifikation av “målträd”.
•Definition av relevanta nyckeltal i olika dimensioner.
•Identifikation av påverkansgrad från olika faktorer.
•Prioritering av förbättringsområden

Styrning och uppföljning
•Identifikation av parametrar för uppföljning.
•Identifikation av form för uppföljning.
•Etablering av struktur för:
?förbättringsarbete
?uppföljning
?och eskalering

Hur ett uppdrag kan genomföras
•Facilitering av Workshops
•Support till projektledare eller annan ansvarig
•Operativ projektledning
•Utbildning av berörd personal

Processimplementation
•Definition av gränssnitt.
•Definition av roller och ansvar.
•Processdokumentation.
•Definition av processrelaterade mål och mätningar.
•Definition av arbetssätt.

Processförbättringar
•Förbättring av:
Graden av värdeförädling
Kvalitetsutfall
Leveransprecision
Ledtid, Def.Ledtid är den tid som går från det att en
process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte.


Genom en strukturerad process, med pedagogiska arbetsformer, får vi alla mötesdeltagarna att börja uttala det som kanske aldrig annars blir sagt, vi hjälper grupper att se saker från olika vyer och därmed blir det lätt att se hur man ska komma framåt. Återigen får jag bekräftat kraften i att skapa goda samtal människor emellan och känner mig glad att just jag får hjälpa till med det!Länkar!

LORENSBERGSTRAINING
http://www.lorensbergs.se/swedish/documents/
Advanced_Facilitation_Flyer.pdf

Ljungström Consulting
http://www.ljungstrom-consulting.com/service.asp

Facilitatorhuset
http://www.facilitatorhuset.se/blogg/Synpunkter!....Nästa