eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MOD
Multidisciplinär forskning
om Opinion och Demokrati

bakgrund

Multidisciplinär forskning om Opinion
Göteborgs universitet har under 2009 beslutat om en rad strategiska satsningar. En av dessa satsningar, MOD, rör forskning om opinioner och demokrati. Syftet är att bygga upp en multidisciplinär forskningsmiljö som integrerar forskning kring människors attityder och värderingar, politiska processer samt faktiska beteenden.

MOD
All text här är hämtad från
www.mod.gu.se


SYMPOSIUM

Ur inbjudan

DEMOKRATINS UTMANINGAR

Torsdagen den 7 april 2011 14.00-17.00

Program
14.00 Lena Wängnerud, samordnare för MOD hälsar välkommen

Peter Esaiasson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen
"Representativ demokrati - ett system på egna meriter?"
Abby Peterson, professor vid Sociologiska institutionen
"Right-wing political mobilization and local political opportunity structures"
Anders Biel, professor vid Psykologiska institutionen
"Är klimatförändringar och demokrati två oförenliga storheter?"
Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier & kommunikation
"Bidrar medier till ett förytligande av demokratin?"

15.40 Paus med frukt och dryck

16.00 Demokratins utmaningar:
Är Göteborgs universitet på rätt väg?Panel- samtal under ledning av Lena Wängnerud

Göran Rosenberg, journalist, hedersdoktor vid Göteborgs universitet
Helena Lindholm Schultz, professor vid School of Global Studies, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi Ansvarig för forskningsfrågor vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

17.00 Mingel med tid för fortsatta diskussioner under angenäma former!

Frågor om demokrati har under senare tid ställts på sin spets:...
Var med och diskutera var forskning om opinion och demokrati befinner sig vid Göteborgs universitet och hur den bör utvecklas i framtiden.


Demokrati mellan valen
Mellanvalsdemokrati (off-election democracy) handlar om kontakter och informationsöverföring mellan medborgarna, deras valda representanter och det politiska systemet vid sidan av de allmänna valen.

Temat rymmer fyra områden eller breda forskningsfrågor:

1) begreppsanalys och frågor kopplade till normativ demokratiteori;

2) empiriska frågor med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv (mellanvalsdemokrati underifrån);

3) empiriska frågor med utgångspunkt i ett representantperspektiv (mellanvalsdemokrati ovanifrån);

4) empiriska frågor som handlar om responsivitet i ett systemperspektiv (systemresponsivitet).


Att förändra uppfattningar
och att förändra beteenden

I dagens individualiserade samhälle förväntas medborgarna inte enbart delta i politiska processer. I ökad utsträckning förväntas de även genomföra olika former av val som en del av implementeringen av offentlig politik.

Nya styrformer, som ofta går under beteckningen "New Public Management", innebär att medborgarna förväntas vara aktiva användare av offentlig service och även förväntas göra informerade val mellan olika producenter av service.

Vår tes är att denna nya roll som konsument av offentlig service har viktiga konsekvenser, inte minst politiskt. Inom ramen för temat uppmuntras forskning som behandlar alla aspekter av, och sammanhang mellan, attityder och beteenden som kan relateras till medborgarnas nya ställning i dessa avseenden.


Demokrati och krishantering
Kriser utgör omvälvande tillfällen för moderna demokratier. Kriser har ofta global räckvidd och utmanar därmed de representativa organen i nationella politiska system. Den globala finansiella kris som utbröt under 2008 är ett typexempel. Vi studerar vilka konsekvenser samhälleliga kriser får för demokratin och den enskilda medborgaren.


Opinionslaboratoriet (LORe)
Forskningen om opinion och demokrati vid Göteborgs Universitet har anor tillbaka till 1950-talet. Det finns stora mängder redan insamlade data som är ovärderliga för att belysa MOD-gruppens forskningsfrågeställningar.

Men det krävs också nya insatser för att utveckla nya redskap för insamling och analys av data. Inom ramen för MOD-satsningen etableras ett opinionslaboratorium (LORe) som ansvarar för all datainsamling inom ramen för MOD.

Syftet med opinionslaboratoriet är att utveckla nya spännande sätt att snabbt kunna sjösätta stora datainsamlingar för att följa demokratiska processer i realtid medan de pågår.

Under 2011 kommer LORe att rekrytera stora medborgarpaneler, utveckla den experimentella opinionsforskningen med hjälp av webbenkäter samt pröva nya metoder för att genomföra automatiserade textanalyser av t ex bloggosfären eller tidningarnas webbupplagor.

Under 2011 planeras ett stort antal datainsamlingar.

( Anm (AP):
På www.mod.gu.se kan länkar följas för att läsa mer om de olika undersökningarna)


Om SOM
Samhälle opinion medier
SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Från starten har det haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.

Idag ger mängden undersökningar och insamlade data exceptionella möjligheter till tvärvetenskapliga analyser över tid på nationell, regional och lokal nivå. Den unika mängden data har bidragit till att SOM-institutet har blivit ett nationellt centrum för forskare med intresse för empiriska studier av samhälle, opinion och medier

Sedan 1986 har SOM-institutet samlat in data för forskning och presenterat årliga trendanalyser. SOM-institutets analyser spelar en viktig roll i den allmänna debatten, och ger underlag för beslut som påverkar samhällsutvecklingen. Analyserna finns tillgängliga för alla intresserade. Varje år genomför SOM-institutet en mängd olika och oberoende undersökningar - nationellt, regionalt och lokalt - för att studera förändringar i svenska folkets attityder och beteenden, och varför dessa förändringar sker.
Huvudsyftet med enkätundersökningarna är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Därför består enkäterna till stor del av frågor som ställs på likalydande sätt, år efter år.

Det finns ett behov att göra datamaterialet mer tillgängligt, inte minst internationellt.
SOM-institutet har därför startat ett arbete för att med befintliga data som grund skapa ett nytt, breddat datamaterial som kan erbjudas samhällsforskningen om demokrati, opinioner, medievanor och livsstilar.

MOD Medborgarpanel
Under 2010 inleddes rekryteringen av undersökningspersoner till ett antal stora medborgarpaneler. Huvudsyftet med panelerna är att utveckla svensk demokratiforskning om opinionsbildning och politiskt beteende samt att utveckla nya metoder för att med kort varsel kunna genomföra intensiva datainsamlingar.

Exempel på ämnen vid ett aktuellt symposieum:
Kan nya medier ersätta gamla? Korruption i Sverige, Flyktingmotstånd - trender och mönster, Kultur och välbefinnande, Förtroende för regeringen.


UTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL
Nyhet: 2011-03-07


AV: Emma Andersson

The Multidisciplinary Opinion and Democracy Research Group (MOD) har GU:s uppdrag att utveckla styrkeområdet opinion och demokrati. Som ett led i detta arbete utlyses härmed 2 miljoner kronor för forskning under 2011/2012. Vi räknar med att finansiera 2-6 forskningsprojekt och prioritet kommer att ges till projekt som går över disciplingränser. I första hand uppmuntras ansökningar inom tre forskningsteman:

¦ Off election democracy (Demokrati mellan valen)
¦ Crisis democracy (Demokrati och krishantering)
¦ Changing political minds, attitudes and behaviour
(Att förändra uppfattningar och att förändra beteenden)

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet för forskare vid GU att genomföra en mångdisciplinär forskningsinsats eller utveckla pågående forskning i mångdisciplinär riktning...

(Anm:(AP) Läs mer på www.mod.gu.se

ynpunkter!....Inlägg