.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

En uthållig demokrati!
Politik för folkstyrelse på
2000-talet
Demokratiutredningens betänkande
bakgrund

Några klipp Ur
En uthållig demokrati!
Politik för folkstyrelse på 2000-talet
Demokratiutredningens betänkande

"En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare.
Den äger ingen annan legitimitet än den som
medborgarna ger den. Men ett styre som upphört
att intressera sig för medborgarna, upphör
också att intressera medborgarna.
Om de västerländska demokratierna inte ska
förvandlas till urätna skal, till höljen kring något
som inte mera finns,krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus."

Därför vill vi hävda att varje människa har
• lika värde: varje människa har samma värde
som alla andra,
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett unikt värde: varje människa är oersättlig
som person,
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett egenvärde: ingen är någonsin enbart ett
medel för något annat eller någon annan.

I den deltagande demokratins teori betonas att
människan inte bara är en individ utan också en
social varelse. Om hon ska kunna utveckla sin
potential, behöver hon leva i gemenskap med andra
i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma
intressen. Där bör man garanteras deltagande i den
gemensamma politiska praktiken för att tolka och
omtolka vad som är rätt och gott.

Demokratin är därför i behov av offentliga arenor
där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas.

En demokrati ger varje medborgare tillgång till den
politiska styrelsen, dvs. den gör henne delaktig i
samhällsutvecklingen.
Ju mindre medborgaren erfar att hon har denna tillgång, att hon upplever sig delaktig, desto lägre är
sannolikheten för att hon ska vilja delta. Ju mer medborgaren erfar att hennes och andras deltagande
ger inflytande, desto högre blir sannolikheten för
att hon vill fortsätta delta.


Detta innebär att staten och kommunerna generöst
måste tillåta eller erbjuda olika former för deltagande
som medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva.
Vi är kritiska till att inlemma alltfler områden och funktioner i statens eller kommunernas offentliga beslutssystem.

Utan att för ett ögonblick ge upp strävan att
fortsätta demokratisera den representativa demokratins
institutioner finns det ibland skäl för stat
och kommun att överlämna åt föreningar, företag
eller andra inte minst lokala associationsformer att
i demokratisk anda själv förvalta sina angelägenheter.

Röst från Demokratitorget
"Passiva medborgare är ett hot mot demokratin.
Detta hot undanröjs om vi tar till vara den kraft
som finns hos varje människa, viljan till aktivitet
och social gemenskap, viljan att påverka den
egna situationen och samhället, behovet av eget
skapande och…

Röst från Demokratitorget
"Kulturen är och ger just det - som det vanliga
ekonomiserandet inte kan - visioner, bilden av
något som ännu inte finns, men som är möjligt
om tillräckligt många vill och kan. Det börjar i
vardan, i hemmet och bland kompisar, i respekt
om människovärde, i vetskapen om att andra är
lika mycket värda som jag. Alltså i kulturen och
det kulturella varat.

För att medborgarnas självstyrelse ska fördjupas
måste kommunernas procedurer och former ses
över. Medborgarna måste ges större möjligheter att
delta och utöva inflytande och på den vägen erfara
delaktighet i den lokala politiken. Vi måste bryta
koncentrationen av makt till ett fåtal förtroendevalda
och chefstjänstemän, partiernas uttunning och,
framför allt, många medborgares känsla av utanförskap
och politisk ojämlikhet.

Å ena sidan måste de kommunala institutionerna
tillåta mer insyn, större öppenhet och möjligheter till
fler dialoger så att medborgarnas erfarenheter ges
en större politisk tyngd. Det handlar bl.a. om att
möta olika delar av lokalsamhället för avstämning,
samtal och konfliktlösning. Det kan också handla
om att utveckla ny teknik av olika slag som instrument
för dialog. Vi har tidigare motiverat varför den
representativa demokratins värden måste klargöras,
vårdas och fördjupas genom en fortsatt demokratisering
av de politiska institutionerna.
Som vi argumenterade för i demokratikapitlet,
måste kommunerna dessutom generöst tillåta eller
erbjuda olika former för deltagande som medborgarna
uppfattar meningsfulla och effektiva.
Den självstyrelse kommunerna har från staten bör ges
vidare åt medborgare och medborgargrupper. Det
finns ibland skäl att överlåta åt föreningar, företag
eller andra, lokala associationsformer att i demokratisk
anda själva sköta sina gemensamma angelägenheter.

"Det som avgör om man ska få ett livaktigt
frivilligarbete eller inte är hur de anställda beter sig.
Frivilliga söker sig till vakuum, till ett tydligt behov
som ingen annan gör något åt. Frivilliga är
praktiska. De rycker in där de behövs och drar
sig tillbaka när det inte behövs. Om en anställd
gör jobbet, så försvinner snart den frivillige.
Därför måste organisationen se till att frivilliga är
utförare och anställda är möjliggörare".
Röda Korsets ordförande Prinsessan Christina.

Röst från Demokratitorget
"Sörj inte att staten eller kommunerna inte har samma
starka roll i välfärdsstaten som tidigare - organisera
istället människor för de nödvändiga kompletterande
systemen".

Sammanslutningarnas problematiska förhållande
till stat och kommun påverkar det medborgerliga deltagandet negativt, som tenderar att inte bli effektivt.
Det måste få finnas en rik flora av medborgarsammanslutningar.
Det medborgerliga deltagandet måste få ta sig många uttryck. Av yttersta vikt är också att samhället
välkomnar olika sammanslutningar
till en dialog. Att på olika sätt begränsa dessa
möjligheter menar vi är en farlig väg att gå.
Staten och kommunernas roll bör i stället vara
att främja det engagemang som finns i samhället,
i folkrörelsearbetet, i lokala utvecklingsgrupper,
i de rörelser som sysslar med utomparlamentariska
aktioner och i de globala rörelserna.

Ett sätt att göra detta är att värna de fysiska mötesutrymmena.
Stat och kommun har en viktig funktion
att fylla när det gäller att se till att det finns billiga
och goda lokaler. På detta vis kan det offentliga
värna det frivilliga och fria medborgerliga engagemanget.

Bilden av en slö, tillbakadragen solitär, som drar sig
undan ett aktivt samhällsengagemang, passar alltså
inte helt in på den svenska medborgaren. Hon är i
stället förhållandevis aktiv i samhällslivet.
Vi kan dock inte bortse från ett problem: 23 procent gör
varken något frivilligt arbete i föreningslivet, informella
frivilliginsatser utanför föreningslivet eller har tillgång till ett informellt nätverk om minst tre personer.
61 Var fjärde medborgare är alltså passiv i
samhällslivet och står utanför ett kontinuerligt socialt
nätverk.

Vår befolkningsstudie visar i stället att de största
problemen finns i storstäderna, där lågutbildade låginkomsttagare utan någon familjetradition av föreningslivi liten utsträckning väljer att engagera sig.

Vi kan ännu inte tala om att det existerar ett jämlikt
medborgarskap i Sverige. Medborgarnas deltagande,
inflytande och delaktighet skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper
.

Nästa!

Dialogplanering PK31

Tillbaka till PK25 Göteborgs 400-årsjubileum

Synpunkter!....Inlägg