.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MISTRA AKTUELLT


bakgrund

MISTRA
Källa:http://www.mistraurbanfutures.se


Inbjudan: Idéer till projekt för Mistra Urban Futures
Läs pdf-fil!

Research and program 2012-2015
Läs pdf-fil!


2011-04-24

Pågående projekt
Mistra Urban Futures har en rad intressanta projekt som pågår. Dessa fokuserar på en rad olika områden inom stadsutveckling.
Fem större pilotprojekt startade 2010 i samband med att Mistra Urban Futures startade sin verksamhet. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. Inom ramen för de fem större pilotprojekten ska förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap tas fram i nära samverkan mellan praktiker och forskare. Resultatet ska sedan fungera som underlag till beslutsfattare och medborgare.

1. Flernivåstyrning: Beslutprocesser för hållbar stads- och regionutveckling
Projektet syftar till att beskriva och analysera effektiviteten av samarbete mellan flera sektorer och över flera nivåer när det gäller att styra mot hållbar stadsutveckling. Här samlas och utvärderas erfarenheterna från samverkan främst mellan beslutsfattare och förvaltningar, bland annat utifrån arbetet med Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) rådslagsprocess, framtidsprogrammet för kollektivtrafiken (K2020), visionen för Västra Götaland "Det goda livet" samt Göteborgs stads arbete med en socialt hållbar utveckling (S2020).

2. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen
Projektet fokuserar särskilt på hur olika klimatanpassningskoncept — reträtt, försvar, attack — kan användas i samband med stadsutveckling och undersöker vilka ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser olika koncept medför. Projektet är avgränsat till att undersöka och utvärdera koncepten attack, försvar och reträtt vad gäller successiv anpassning till framtida havsnivå-höjningar, till följd av klimatförändringar, i Frihamnsområdet i Göteborg samt eventuellt även Norra Masthugget.

3. Den lärande staden: kultur för kunskap, makt och medborgarskap
Projektet undersöker hur delaktighet och lärande kan utvecklas med fokus på de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Arbetet hänger samman med Göteborgs stads "Vision Angered" och uppdraget S2020, liksom Göteborgs universitets och Chalmers satsning på en filial i Hammarkullen. Syftet med projektet är att utveckla en kultur för deltagande och lärande direkt kopplat till de förändringar som planeras i Hammarkullen. Framför allt fokuserar projektet på invånarnas medverkan i processen.

Läs mer om pilotprojektet på urbanempower.wordpress.com

4. Affärsdriven hållbar utveckling
Projektet fokuserar på företagsamheten som drivkraft för en hållbar utveckling och har som syfte att i bred dialog systematisera den kunskap och erfarenheter som finns inom området. Vilka hinder och möjligheter kan sägas vara generellt och hur en modell för att bedöma och förverkliga affärsidéer för en hållbar stadsutveckling se ut?

5. Urbana spel Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling
Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system. I projektet samverkar bl.a. Centre of Visualization, Göteborgs stad och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning.

Läs mer om pilotprojektet på http://www.urbangames.se/

Ytterligare projekt
Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden
I forskningsprojektet "Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden" studerar vi hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering:
Ett interaktionsforskningsprojekt
Projektet syftar till att undersöka medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som en resurs inom hållbar stadsutveckling. I projektet ingår både forskare och praktiker och projektet är särskilt inriktat på lösningar som fungerar inom utsatta urbana områden.

Läs mer om projektet på http://mellanplats.wordpress.com


Genomförda aktiviteter

Urbana Utmaningar
Den 4:e oktober 2010 arrangerade Mistra Urban Futures dialogdagen Urbana Utmaningar som ett steg i processen att identifiera potentiella profilområden under genomföranade perioden 2012-2015. Cirka 120 deltagarna förde under dagen fyra olika dialoger med ledordet, vad kan vi göra tillsammans för hållbar stadsutveckling.

Under dialog ett diskuterade deltagarna vad de tillsammans kan samverka kring inom hållbar stadsutveckling både lokalt och globalt.

Detta ledde till att de i dialog två diskuterade potentiella profilområden. Utifrån denna dialog valde representanter från Mistra Urban Futures ut tio olika potentiella profilområden varav deltagarna valde att fördjupa sig i följande nio under dialog tre: Medborgare i stadsutveckling, Segregation och rättvisa, Adaptiva system för hållbar utveckling, Konsumtionsmönster — det goda livet, lokalisering och organisering, Flöden och infrastruktur, Tillgänglighet och mobilitet, Plusfaktor, tillväxt och hållbar utveckling, Urbana kvaliteter och perspektiv — hälsa, Smart bebyggelse. Den sista dialogen innefattade att skapa en gemensam bild av vilka som på olika sätt behöver ha en roll i det fortsatta arbetet.


Nya kunskapskrav — Nya affärsmöjligheter? Hållbar stadsutveckling från idé till verklighet.
Mistra Urban Futures arrangerade tillsammans med Bygga-bo-dialogen Väst en rundtur i Göteborg den 25 augusti 2010. Under dagen besöktes Krokslättsfabriker, Biskopsgården samt Lindholmen Science Park, detta för att diskutera hållbar stadsutveckling från flera olika perspektiv.
De tre perspektiv som diskuterades var
processen från planering till genomförande,
deltagande och gemensam planering
samt möjligheter och hinder för hållbart byggande.

Under dagen medverkande ett trettiotal personer från Bygga-bo-dialogens nätverk samt övriga proaktiva personer som är intresserade av hållbar stadsutveckling.

Diskussionerna under dagen handlade bland annat om samverkan på många olika sätt. Hur ska samverkan ske? Finns det en modell eller är det tur om samtliga drar åt samma håll? Det diskuterades även om att det är viktigt med många olika lösningar som tillsammans bidrar till helheten. Ett mångfald av lösningar är något att sträva efter. Energi var även ett genomgående tema, inte bara energibesparingar utan att det krävs energi för att få fram lösningar och till att orka driva igenom förslag. Kunskap och lärande var även ett tema som togs upp samt Mistra Urban Futures roll i detta. Slutligen fördes det diskussioner om att beteende är en viktig del av hållbar stadsutveckling, det kan vara relativt enkelt att komma fram till bra lösningar men hur får man användarna att bete sig på det sätt som eftersträvas?


Mistra Urban Futures vid WUF5
World Urban Forum, eller WUF, är en av de mest etablerade globala mötesplatserna om städer och stadsutveckling. FN (UN-Habitat) etablerade WUF 2002.
I år var det femte gången man arrangerade WUF, Drygt 10 000 deltagare från hela världen hade samlats under en vecka. Det unika med WUF är att både ministrar och sluminvånare deltar, forskare, praktiker, policy makers och en stor mängd organisationer i civilsamhället.

Mistra Urban Futures (MURF) var på plats.

MURF fick en bra möjlighet att se var frågorna kring stadsutveckling globalt står inom både policy och praktik.

Deltagarna från Mistra Urban Futures var Henrik Nolmark, Kerstin Elias, Björn Malbert, Mikael Appelqvist, Dick Hedman och Ines Uusmann (ordförande i centrumstyrelsen) från Sverige,


Vetenskapsfestivalen 2010-04-22
Mistra Urban Futures arrangerade tillsammans med Formas ett seminarium på Vetenskapsfestivalen den 22 april 2010. En hållbar stadsutveckling kräver delaktiga medborgare, kunskap och en kritisk debatt om vad staden är och bör vara. Men hur går vi från vision till verklighet? Vilka olika perspektiv och intressen finns det? Hur samordnad är stadsutvecklingsprocessen och hur samordnad kan och bör den vara?" I seminariet medverkade forskare, praktiker och beslutsfattare som är involverade i stadens utveckling.


Till Mistra startsidan!

Till Frihamnen Göteborgs 400-årsjubileum

Synpunkter!....Inlägg