..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.......................START

....... .. .

::::::
{ ....................................................................1}

.......LANDSKAPSSKYDD

SVD 2010-11-15
Sverige har, som ett av de sista länderna inom EU-området, ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Konventionen syftar bland annat till att förbättra skyddet och planeringen av landskapet. Nu måste Sverige bland annat erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen och utveckla en helhetssyn på landskapets värden.
Ett land som ratificerat konventionen måste också främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapskonventionen, både lokalt och regionalt. Riksantikvarieämbetet får nu i uppdrag att dra igång arbetet med konventionens tillämpning i Sverige.
Riksintressen för kulturmiljövården
Europeiska landskapskonventionen


Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid.

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.

Demokrati och landskap
Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: landskap är "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer."

Gäller landskapskonventionen i Sverige?
Landskapskonventionen blir juridiskt bindande för ett land först när landet ratificerat den. Ratificering innebär att landet inarbetar konventionens intentioner i sin nationella lagstiftning och politik. Sverige har ännu inte ratificerat landskapskonventionen men Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag lämnat ett förslag till hur landskapskonventionen kan genomföras i Sverige. Just nu bereds frågan av kulturdepartementet.


Landskapskonventionens lägesstatus i Europa. Mörkgröna länder har ratificerat konventionen, ljusgröna endast signerat och grå länder har varken signerat eller ratificerat.


Vad innebär konventionen för Sverige?
När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär bland annat att Sverige ska:

erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter
främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt
utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa
utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet
Vad är en konvention?
Konventioner är avtal som sluts mellan stater. Flera konventioner gäller för hela världen, medan andra är begränsade - till exempel till Europa eller delar av Europa. På europeisk nivå kan avtal förhandlas fram inom Europarådet. Landskapskonventionen är en överenskommelse mellan Europarådets medlemmar. Sverige har skrivit under konventionen och därmed accepterat den färdigförhandlade texten. Nästa steg är att ratificera konventionen, det vill säga att genomföra den.

Kontakt:

Jerker Moström - Nationell korrespondent för konventionen, Samhällsavdelningen, tfn 08-5191 8534 eller
Leif Gren - Samhällsavdelningen, tfn 08-5191 8010.


Riksantikvarieämbetet Tfn: 08-5191 8000 Här finns vi
E-post: riksant@raa.se Webbredaktionen: redaktionen@raa.se | Om webbplatsen

........... ..............

............... ..........

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

..INNEHÅLL

LANDSKAPSSKYDD..................... Här är du!
startsida ......................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.