.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

KAPITAL

DEFINITIONER

SOCIALT KAPITAL

FYSISKT KAPITAL

HUMANKAPITAL

EKONOMISKT KAPITAL

Finansiellt kapital

KULTURELLT KAPITAL

SYMBOLISKT KAPITAL


bakgrund

Begreppen har flera olika definitioner.
(Källor: bland annat Föreläsning 1. HT-08och Wikipedia)

Socialt kapital
Började användas i början av 90-talet.
”Modeord” inom både samhällsvetenskap och allmän debatt, kopplas ofta till begreppet ”Nätverk” eller ”Sociala nätverk”.
Grundmening: ”kontakters” eller ”relationers” betydelse för ekonomisk verksamhet.
Första gången använt av nationalekonomen Alfred Marshall 1890: def. ”Socialt kapital är det kapital som är gemensamt för, eller delas av, en grupp människor i ett samhälle, dvs. det kapital som underlättar affärsverksamhet mellan individer [t ex infrastruktur].”
2
Socialt kapital kan inte innehas av en enskild individ utan är alltid en egenskap hos relationer mellan en grupp individer eller något som utmärker en grupp eller ett samhälle. Ett ”kollektivt” eller ”socialt” fenomen.
Skilj på tre typer av kapital:
1. Ekonomiskt eller finansiellt kapital: tillgång till pengar, bankmedel, investeringar och krediter. Även ”fysiskt kapital” som hus, mark etc.
2. Humankapital och/eller kulturellt kapital: egenskaper hos individer som utbildning och färdigheter (humankapital). Även ”kulturella” faktorer som uppfostran, smak, kunskaper i konst och litteratur,
modemedvetenhet etc.
3. Socialt kapital: tillgång på relationer eller nätverk.

Socialt kapital
1.Summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra.

2.Begreppet myntades av nationalekonomen Alfred Marshall som gav det följande defition: "Socialt kapital är det kapital som är gemensamt för, eller delas av, en grupp människor i ett samhälle, dvs. det kapital som underlättar affärsverksamhet mellan individer

3. "Socialt kapital är summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande
(Pierre Bourdieu)

4. "Socialt kapital är en uppsättning enheter med två egenskaper gemensamt: De består av någon aspekt [nätverk] av den sociala strukturen [samhället], och de underlättar ett visst handlande hos aktörer - antingen som individer eller som "organisationer" - inom denna struktur. (James S Coleman)

5. "Socialt kapital refererar till individers förmåga att ta knappa resurser i anspråk på grund av att de är medlemmar i nätverk eller större sociala strukturer.
(Sociologen Alejandro Portes)

6. "Socialt kapital är antalet kontakter multiplicerat med graden av förtroende i dessa kontakter." (Statsvetaren Bo Rothstein)

7. Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra.[källa behövs] Det är beroende av antalet sociala relationer eller kontakter mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer.
Socialt kapital är botemedlet mot att hamna i den sociala fällan. Den sociala fällan innebär till exempel att människor som i vanliga fall håller sig till "fair play" går över till ojusta metoder på grund av att alla andra gör det. Ex. Om alla skattefuskar utom jag finns det ingen anledning för mig att betala skatt på rätt sätt. Detta avhjälps, enligt Putnam, med hjälp av större tillgång på socialt kapital dvs. ökad tillit till medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.
Benjamin Franklin skrev redan liknande på sin tid, han talade dock om att ha tillräckligt med tillit för att låna pengar. Källa: Wikipedia

Överbryggande och sammanlänkande socialt kapital
Socialt kapital delas upp i två former; överbryggande (bridging) och sammanlänkande (bonding) socialt kapital. Det överbryggande sociala kapital anses ge mer positiva effekter än det sammanlänkande som kan leda till ökade gruppmotsättningar.

Effekter
Höga nivåer av socialt kapital har kopplats till högre ekonomisk tillväxt, mindre ojämlikhet, mindre brottslighet, lägre korruption och bättre fungerande myndigheter, liksom till bättre genomsnittligt hälsotillstånd. Statsvetaren Robert Putnam har visat att ett lands demokrati fungerar bra om det finns mycket socialt kapital i samhället, och mindre bra om det inte finns.

Putnams slutsats är att social interaktion mellan människor bygger starka band och att det i sin tur skapar det sociala kapitalet. Ett starkt socialt kapital leder till att de politiska institutionerna blir starka och därmed blir också demokratin starkare.

Social ekonomi (Från Wikipedia)
Hoppa till: navigering, sök
Social ekonomi avser organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Begreppet social ekonomi har använts en längre tid inom EU, men är relativt nytt och mindre välkänt i Sverige, som började använda begreppet i och med medlemskapet i EU.

Sociala ekonomin omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft[1] . Det skiljer den från exempelvis privatföretagens verksamheter.

Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn och i ekonomiska föreningar och/eller kooperativ och som alltså är varken privat eller offentlig.

Inom sociala ekonomin studeras dynamiken mellan denna typ av verksamhet och den offentliga och privata och hur nya möjligheter kan skapas för att lösa olika uppdykande samhällsutmaningar.

Andra begrepp som är relaterade till social ekonomi är Idéburen organisation, tredje sektorn och civila samhället.

Socialekonomi
Definition av social ekonomi av Göteborgs FöreningsCenter
"med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.

FYSISKT KAPITAL
1. Fysiskt kapital representeras av verktyg, maskiner och andra produktionsredskap, som syftar till att förändra och forma material. (Per Olof Ågren)
2. Verktyg, byggnader etc

Humankapital
människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom bl.a. utbildning.
( Nationalencyklopedin)

Ekonomiskt kapital
Materiella tillgångar och kännedom om ekonomins spelregler.
(Pierre Bourdieu)

Finansiellt kapital
Kapital av finansiell karaktär. Företag får tillgång till finansiellt kapital av kreditgivare och ägare, som sedan används för att införskaffa kapitalvaror i företagets rörelse. (Wikipedia)

Kulturellt kapitalL
Innefattar kunskaper, erfarenheter,kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den så kallade finkulturen eller "god smak". (Pierre Bourdieu)

Symboliskt kapital
Det symboliska kapitalet är inte ett kapital i sig utan ett tillstånd hos de övriga kapitalformerna.
t.ex. kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Ett kapital blir symboliskt när dess värde erkänns av andra agenter inom samma fält.
Symboliska markörer, eller symboliskt kapital, används för att beskriva vad olika grupper står för, men också vad de inte står för. Genom kläder, stil, intressen med mera, vill man visa sin tillhörighet. Det kan också beskrivas som resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och sätt att tänka. Symboliskt kapital är en värdefull resurs i ett visst socialt sammanhang.
(Pierre Bourdieu)

Nästa!

Synpunkter!....Inlägg