.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
HÅLLBAR UTVECKLING
UTHÅLLIG TILLVÄXT


bakgrund
Göteborgs 400-årsjubileum infaller år 2021

HÅLLBAR UTVECKLING
UTHÅLLIG TILLVÄXT

Historik, definitioner, administrativa enheter och forskning
Källor: Samtliga texter är hämtade
från ett stort antal webbsidor.

Begreppet hållbar utveckling myntades i UNCEDs4 rapport Our common future från 1987, vilken kommit att kallas Brundtlandskommissionen.

Brundtlandskommissionen
Definition:
Hållbar utveckling
"En samhällsutveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov."
Enligt Världskommissionen för miljö
och utveckling,

Det Naturliga Steget

Hållbarhetsprinciperna

"Hela världen har drömt om en tydlig definition av hållbarhet som skulle möjliggöra en systematisk steg-för-steg-planering. När definitionen kom, levererad av Det Naturliga Steget, var det märkligt att se hur enkelt det var. Varför hade inte någon tänkt på det förut?"
- Paul Hawken, författare


Brundtlandskommisionen beskriver en hållbar utveckling som en utveckling där vi tillgodoser mänskliga behov idag på ett sätt som inte hindrar kommande generationer från att tillgodose sina behov. Det är en politiskt definition med bred acceptans som beskriver vad vi lyckats med när vi har ett hållbart samhälle. Definitionen är dock lagd på en alltför hög filosofisk nivå för att kunna ge en god praktisk vägledning. Det är därför Det Naturliga Steget i samarbete med forskare har tagit fram fyra principer för hållbarhet som kan vägleda konkreta åtgärder.

I det hållbara samhället utsätts
inte naturen för systematisk
1. …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
......(t ex fossilt kol och tungmetaller).
2. ..koncentrationsökning av ämnen från samhällets ......produktion.(t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).
3. ..undanträngning med fysiska metoder (t ex från ......trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
......Och, i det samhället hindras inte människor ......systematiskt…
4. från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av ......politisk och ekonomisk makt).


Kom ihåg-hjälp för hållbarhetsprinciperna:
1. Ämnen från berggrunden
2. Ämnen från samhället
3. Undanträngning av naturen
4. Hindra mänskliga behov

Regeringskansliet
Hållbar stadsutveckling

Miljödepartementet

Hållbar stadsutveckling
Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Den fortlöpande urbaniseringen innebär att allt fler människor bor i städer. Utvecklingen i städerna kommer därför att ha en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor.

Sverige har en internationellt sett stark position inom hållbar stadsutveckling, med den samlade kompetensen hos kommuner och näringsliv som en viktig bas. Svenska miljöteknikföretag ligger i framkant inom flera områden. Avancerad miljöteknik och kunnande kring hållbar stadsutveckling kommer att efterfrågas alltmer i industrinationer såväl som i utvecklingsländer.

Satsning på hållbara städer
Det finns förutsättningar för ett ännu större internationellt genomslag för svenskt kunnande kring stadsutvecklingsfrågor och svensk miljöteknikexport. Regeringen har mot den bakgrunden aviserat en satsning på hållbara städer på totalt 340 miljoner kronor för åren 2009-2010. Dessa medel ska användas för stöd och utveckling av främst ny- och ombyggnadsåtgärder inom en särskild stadsdel, bostadsområde eller kvarter som bidrar till integrerade lösningar för hållbar stadsutveckling.

Delegation för hållbara städer
Regeringen har tillsatt en delegation för hållbara städer inom Miljövårdsberedningen, för perioden 2008-2010.

Västra Götalandsregionen
Vision Västra Götaland - Det goda livet.

Regionfullmäktige antog den 5 april 2005 "Vision Västra Götaland - Det goda livet" som grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland.
Visionen ska vara en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i. Den har tagits fram i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden i Västra Götaland, och med medverkan från en lång rad parter i övrigt - näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor, statliga organ med flera. Den ersätter den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som regionfullmäktige antog 1999.
Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner - den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra.

"Vision Västra Götaland - Det goda livet" är en vision för "territoriet" Västra Götaland. Det centrala inslaget i visionen är Det goda livet. Det definieras enligt följande
ƒ En god hälsa ƒ Arbete och utbildning ƒ Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet ƒ En god miljö där de förnybara systemen värnas - naturen, boendet och arbetslivet ƒ Möta behoven hos barn och ungdomar ƒ Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv

Visionen består av tre delar:

Hållbar utveckling med dess tre dimensioner,
den ekonomiska, sociala och miljömässiga.
Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.
Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser
i ett längre tidsperspektiv.

Fyra generella perspektiv, som ska genomsyra allt;
Den gemensamma regionen, Jämställdhet, Integration och Internationalisering

Fem fokusområden, dit huvuddelen
av utvecklingsarbetet inriktas;

1) Ett livskraftigt och hållbart näringsliv,
2) Ledande i kompetens och kunskapsutveckling,
3) Infrastruktur och kommunikationer med hög standard,
4) En ledande kulturregion och
5) En god hälsa.


GR Göteborgsregionen
Vårt arbete utgår från Vision Västra Götaland - Det goda livet.

• stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.
• stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen.
• skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter.
• utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik.
• fördjupa samarbetet ytterligare mellan alla inblandade aktörer.
I det följande formuleras de mål och strategier som vi vill lägga till grund för det gemensamma arbetet med det goda livet i Göteborgsregionen.
Vi vill stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.
Ekonomisk forskning visar att det finns starka samband mellan en regions storlek och dess förmåga att generera tillväxt. För att Göteborgsregionen skall vara en av Sveriges ledande tillväxtregioner krävs det en medveten strategi om att öka antalet invånare.

Kommentar: En attraktiv livsmiljö, en balanserad ny-produktion av bostäder och en utbyggd infrastruktur i regionen är några viktiga faktorer som stödjer denna utveckling. En attraktiv livsmiljö inbegriper allt från en god yttre miljö till god tillgång på vård, omsorg, utbildning, evenemang och kultur mm.

Göteborg
Översiktsplan för Göteborg

Hållbar utveckling, definition
"En samhällsutveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov."
Enligt Världskommissionen för miljö
och utveckling, Brundtlandkommissionen.

Uthållig tillväxt i översiktsplanen
Översiktsplanens inriktning stämmer väl överens med tankarna i regionens mål och strategier. I den regionala strategin framhålls Göteborgs roll för utvecklingen
särskilt. En kraftig utveckling av regionens kärna liksom stora satsningar på infrastruktur för att nå staden och knyta stadens olika delar över älven betonas.
Kärnan ska, enligt den regionala strategin, stärkas med
30 000 nya boende och 40 000 arbetsplatser fram till år 2020. Aktuella bedömningar av möjlig ny bebyggelse
i översiktsplanen visar att detta väl ryms i förnyelseområdena i kärnan. En förutsättning är dock att t.ex. godsterminaler kan omlokaliseras och att infrastrukturen byggs ut.

Göteborg
Socialdemokraterna

Göteborg är möjligheternas stad. Med stor delaktighet, en hållbar tillväxt och känsla för solidaritet och ansvar tror vi att Göteborg kan ge ännu fler möjligheter till ett gott liv. Det är utgångspunkten för vår politik för framtiden. (Anneli Hulthén)


Analys av ställningstaganden.

Ur uppsatsen RÖSTER FRÅN STADENS GATOR att stödja medborgarinitiativ för hållbar stadsutveckling
Av Mia Börjesson och Ellen Edward

Läs mer!

Göteborgs 400-årsjubileum infaller år 2021 start

Synpunkter!...