.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

K2020


bakgrund

K2020 Ur GR:s hemsida

K2020-projektet är ett samarbete mellan
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens
kommunalförbund, Göteborgs
Stad, Västtrafik, Vägverket och Banverket.
K2020-projektet har pågått under
flera år och ett förslag till program för
utveckling av kollektivtrafiken presenterades
i september 2008. Programmet ger
riktlinjer och vägledning för utveckling av
kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.


K2020 syftar till att skapa en gemensam framtidsbild för utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Arbetet koncentreras till den centrala delen av Göteborgsregionen, som omfattar tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille. Det omfattar också struktur och resande i Göteborgs lokala arbetsmarknadsområde, vilket i princip innebär området med en timmes pendlingsavtånd till Göteborg. Viktiga utgångspunkter är dels visionen för utveckling av Västra Götaland, "det goda livet", dels den långsiktiga strukturen för den regionala tågtrafiken. Minst lika viktiga är de av GRs förbundsstyrelse antagna målen och strategierna för uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Regionens struktur och utveckling
Göteborgsregionen ska utvecklas som en stark och tydlig
tillväxtregion som är attraktiv att bo, leva och verka i.
För att nå en hållbar utveckling är kollektivtrafiken
ett viktigt medel. Ett av Göteborgsregionens mål är att
minst 40 procent av resorna ska ske med kollektivtrafik
år 2025, vilket innebär en fördubbling av
resandet med kollektivtrafiken.

De fem huvudstråken
som försörjs av tågtrafik måste förstärkas samtidigt som stråken och kärnan stärks med ny bebyggelse och arbetsplatser.

Huvudstrukturen bygger på pendeltåg, spårväg och busstrafik.
Pendeltåg och snabb busstrafik utgör stommen som
förbinder regionens olika delar. Resandet med tågtrafiken
till och från Göteborgsområdet kan fyrdubblas fram till år 2025. Detta ställer stora krav på ökad järnvägskapacitet,
med Västlänken som en viktig del för att öka tågtrafikens attraktivitet.

Principlösning för centrala Göteborg
Spårvägsystemet utgör stommen i KomOfta-trafiken
och några nya länkar byggs ut med bland annat ”Storkringen” som ökar tillgängligheten till Göteborgs centrala delar och samtidigt ger snabbare resor förbi city.
För att utveckla en attraktiv citykärna går KomFort-bussar i Alléstråket. Med hållplatser vid Göteborgs Central, Avenyn och Hagakyrkan ges god tillgänglighet till och förbi
city.

Incitament, marknadskommunikation
och en attitydförändring krävs för ökat
resande

Ökade incitament kan skapas genom införandet av brukaravgifter, förändrad parkeringspolicy, fysisk
planering,kommunala resepolicys samt ändrade regler för
reseavdrag och förmånsbeskattning. Kommunikation och
marknadsföring måste vara långsiktig, konsekvent och
sammanhållen i hela regionen. Den sker på flera nivåer
med olika syfte, metod och målgrupp.

Riktlinjer för planering
Pålitlig, trygg, säker och tillgänglig = baskrav
Detta är baskrav som måste prioriteras i alla sammanhang.

Läs mer på GR:s hemsida!Nästa!

Synpunkter!....