.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Vision Centrala Älvstaden


bakgrund

 

Vision Centrala Älvstaden

2011-01-28
Ur GP debatt Ref AP
Breddad dialog om Älvstranden
av Bo Aronsson och Hanna Areslätt

För att få svar på vad vi vill med Centrala Älvstaden
finns nu en arbetsgrupp som fram till mitten 2012 bistår kommunstyrelsen med att ta fram en vision och strategi för området.

Centrala Älvstaden är ett projekt direkt under kommunstyrelsen. Älvstranden utveckling AB är ett kommunalt bolag. Uppdragen är oberoende av varandra.

Kommunstyrelsen formulerade uppdraget och där framgår det tydligt att att det ska ske i öppenhet och dialog med Göteborgssamhället. Hittills har soppluncherna i Älvrummet varit de utåtriktade aktiviteterna. Under 2011 kommer dialogen att breddas och fördjupas. En öppen diskussion bejakas.

Medborgarna kommer att komma till tals. Bland annat till hösten då medborgardialoger kommer att föras i alla de nybildade stadsdelarna. Först till hösten för att medborgardialogen ska få möjlighet att förbereda sig.

Fram till dess kommer fem workshops att äga rum i Göteborg. Över 200 deltagare, nationella och internationella. Workshops anordnas för att dammsuga vår omvärld på kunskap och inspiration om hållbar stadsutveckling.

En viktig fråga är: Vilka värden finns redan idag?

Alla intryck som fås under processen kommer att samlas ihop för att utgöra fundamentet i Vision och strategi för Centrala Älvstaden. Den kommer i sin tur att ligga till grund för den framtida planeringen av området. 

 

Ur tidningen älvstrand nr 3 2010 ref AP

Att bygga staden över älven
Formulera en värdegrund och vision för staden Göteborg - ett samarbete över alla gränser. Där har ni utmaningen i det som kallas Vision Centrala Älvstaden.
Nu hoppas man att göteborgarna tycker till.

Vattnet har en central roll i det projekt som sjösattes i början av juni. Det beskrivs som Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt.

Bo Aronsson, Älvstranden Utveckling är projektledare för Centrala Älvstaden.

Formellt är det kommunstyrelsen som leder och samordnar projektet. Arbetet beräknas pågå under två år.

Begreppet Centrala Älvstaden omfattar Frihamnen, Ringön, delar av Lindholmen och Backaplan samt Gullbergsvass, Gullbergsstrand, Södra Älvstranden och stora delar av City.

Göteborgsregionens Kommunaförbund (GR) har satt upp målet 30 000 nya invånare och det skapas 40 000 arbetsplatser i området.

Göta älv ska göras till en attraktion i stället för en barriär.

Vision Centrala Älvstaden handlar inte om att bestämma hur husen ska se ut. Däremot vad som behövs för att staden ska vara attraktiv för både göteborgarna och näringslivet.

Det breda samarbetet är unikt, att vi ska driva visionsarbete utifrån hela stadens perspektiv.

Det är själva processen med samarbete över alla gränser som kommer att avgöra hur Göteborg ska bli en större och helare stad.

Centrum i Frihamnen
8-10 personer kommer att arbeta i projektorganisationen för Centrala Älvstaden.

Till projektledare har Bo Aronsson utsetts med Hanna Areslätt som biträdande projektledare.
I projektgruppen ska finnas personer med olika kompetenser. Till exempel när det gäller sociala frågor och frågor som gäller trafik, näingsliv, energi och miljö.

Ramarna

Följande punkter ska enligt kommunstyrelsen vara styrande för projektets inriktning och organisation.

• Utifrån hela stadens perspektiv utarbeta en vision och en strategi för Central Älvstades framtida utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen. Hittills genomfört planarbete och övrig dokumentation ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

• Bedriva arbetet i dialog med Göteborgssamhället präglat av öppenhet.

• Aktivt medverka till erfarenhetsutbyte kring stadsutvecklingsprojekt såväl nationellt som internationelt, som en del i visions- och strategiarbetet.

• Etablera ett Centrala Älvstaden-centra med kompetenser från de kommunala förvaltningrna och bolagen i staden. Centralt skall vara en symbol för gränsöverskridande samverkan och samarbete.

Inspel efterlyses

• Det första steget i projekt centrala Älvstaden är att skapa gemensamma bilder av framtiden. Bland annat i form av en verklig brainstorm i Älvrummet och på nätet. Under hösten har företag föreningar, organisationer, allmänhet - ja alla som vill göra sin röst hörd - möjlighet att göra inspel om centrala Älvstaden. Förslag kan mailas till centralaalvstaden@goteborg.se

Det pågår utveckling av en hemsida som ska användas för en dialog om Centrala Älvstadens utveckling. Adressen är www.goteborg.se/centralaalvstaden

Älvrummet på Kanaltorget kommer att vara en viktig arena för alla intresserade. Där hålls workshops, förläsningar och andra aktiviteter för debatt och diskussion.

16 september -28 oktober är det sopplunch varje torsdag i Älvrummet - då finns det möjlighet att framträda och precentera sina inspel, säger projektledare Bo Aronsson.

-

 

Synpunkter!....Inlägg