.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
KONSEKVENSBESKRIVNING

MKB
MILJÖ
KONSEKVENSBESKRIVNING


bakgrund
Hållbar stadsutveckling

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Plan- och bygglagens 5 kap 18 § anger sedan tidigare vid vilka tillfällen en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Paragrafen ändrades den 21 juli 2004 för att hänvisa till bestämmelserna om miljöbedömning i miljöbalken, men har den 1 juni 2005 ändrats ytterligare.

Från webbsidan Miljöcentrum

Lagar och förordningar
Svenska MKB-systemet
De svenska bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar utgår från EU:s direktiv. Direktiven är minimidirektiv och varje medlemsland kan välja att gå längre i sin tillämpning. Sverige har valt att gå längre och har en mer omfattande tillämpning av projekt-MKB än vad som krävs i direktivet, dvs fler verksamheter och åtgärder än de som anges i direktivet omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning. Bestämmelserna kring MKB för verksamheter och åtgärder samt för miljöbedömning av planer och program finns samlade i miljöbalken och dess sjätte kapitel. Till miljöbalken hör en förordning om MKB och miljöbedömningar. I Plan- och Bygglagen (PBL) finns kompletterande bestämmelser om MKB och miljöbedömning av detaljplan (DP). Utöver miljöbalken och PBL finns även kompletterande sektorslagar innehållande MKB-bestämmelser t.ex. väglagen och lagen om byggande av järnväg.

 

Till social konsekvensbeskrivning!

Till ekonomisk konsekvensbeskrivning!

Tillbaka!

Synpunkter!....Inlägg