..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

..............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

..........


........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2009
...

............... .......... 

 

 

Göteborgs Stad Stadskansliet

Ur

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2009-09-30


Erica Litzén
Telefon 031-368 02 46
E-post: erica.litzen@stadshuset.goteborg.se

Återrapportering av arbetet i beredningsgruppen för stadens 400-årsjubileum

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

1.
Kommunstyrelsen hemställer till Göteborg & Co att tillsätta en utredning med uppgift att,
i samverkan med Göteborgs Stads nämnder och bolag, ta fram ett förslag till projekt- och tidsplan samt budget för stadens 400-årsjubileum år 2021 samt att bolaget återkommer med förslag till kommunstyrelsen under år 2011.

2.
I samband med utredningens bildande enligt punkt 1 övergår den nuvarande beredningsgruppen till en politisk referensgrupp med uppgift att följa och lämna synpunkter på arbetet.

______________________________________


Sammanfattning
År 2021 är det 400 år sedan Göteborgs Stad grundades. Kommunfullmäktige har med utgångspunkt från två motioner från (S) och (KD) givit kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp för planering av stadens 400-årsjubileum.

Vid stadens 300-årsjubileum som firades 1923 byggdes bland annat Götaplatsen, Liseberg, Naturhistoriska museet, Röhsska museet, Botaniska trädgården, Slottskogsvallen och Svenska Mässans första hall.
Effekterna av 300-årsjubileumet har givit avtryck ännu in i våra dagar.

För att komma vidare i arbetet med stadens 400-årsjubileum föreslås Göteborg & Co få i uppgift att, i samverkan med övriga Göteborgs Stad och andra berörda organisationer, ta fram ett förslag till projekt- och tidsplan med tillhörande budget.

Kommunstyrelsen får förslagen åter för vidare beslut under år 2011

Ekonomiska konsekvenser
Ett jubileumsfirande kommer på sikt att få ekonomiska konsekvenser för kommunen....

Ärendet
Den 28 mars 2007 tillsatte kommunstyrelsen en beredningsgrupp med en representant för varje parti i kommunstyrelsen för att planera firandet av stadens 400-årsjubileum år 2021. Utnämningen skedde efter två olika motioner från (S) och (KD)

I beredningsgruppen ingår Helena Nyhus (S), Mikael Malm (MP), Birgitta Degerström (V), Joakim Olinder (M), Axel Darvik (FP) och Carina Liljesand (KD) till och med april 2009, därefter Maria Berntsson (KD).

Detta tjänsteutlåtande beskriver gruppens arbete och innehåller förslag på hur arbetet kan gå vidare.


Bakgrund
År 2021 är det 400 år sedan Göteborg grundades. Göteborg har en tradition av att låta jubileer tydligt sätta avtryck långt in i framtiden på ett sätt som ingen stad beredningsgruppen kommit i kontakt med har.
Jubileumsutställningen 1923 bidrog till att sätta Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader.

Beredningsgruppens arbete
Gruppen har arbetat i seminarieform med inbjudna gäster och efterföljande diskussioner. Syftet har varit att ta reda på hur Göteborg firat sina tidigare födelsedagar och hur andra städer gjort vid sina jubileer. Gruppen har diskuterat stadens utveckling såväl fysiskt som ekonomiskt de senaste hundra åren. Diskussioner har också förts med stadsbyggnadskontoret.

Claes Bjerkne, VD Göteborg & Co reflekterade över Göteborgs möjligheter att ta tillvara 400-årsjubileet som en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborg och regionen.Beredningsgruppen har kommit fram till en rad slutsatser i diskussionerna.

Först och främst är det viktigt att planeringsarbetet kommer igång i tid för att det ska vara möjligt att göra något som kan sätta avtryck under lång tid framöver.

Dessutom finns det mycket som är på gång i Göteborg inom såväl infrastruktur och fysisk planering som inom det sociala området, och om detta samlas med andra planer som finns med målgång omkring år 2021 finns en bra grund att jobba vidare från. Därför är det viktigt att alla Göteborgs Stads verksamheter siktar mot 2021 och funderar kring sin roll i firandet av 400-årsjubileet så att den grunden kan växa sig starkare.

Beredningsgruppen har identifierat ett antal pågående arbeten inom staden som är viktiga att arbeta vidare med inför 400-årsjubileet. Det planeras för mycket förändringar inom den Centrala Älvstaden, med en ny Göta Älvbro som beräknas stå färdig omkring 2020 och nybyggnation på först och främst Backaplan och Frihamnen. Kanske kan ett nordiskt designmuseum placeras längst ut på Frihamnens spets? Därtill kommer arbetet inom S2020, där det ingår att ta fram en målbild för socialt hållbar utveckling och peka ut möjliga vägar att nå dit.

Dessutom har beredningsgruppen diskuterat olika former av böcker. Gruppen konstaterar att varje generation bör skriva sin egen historia. Finansiering av böcker och andra verk kan ske genom befintliga fonder, t ex har styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl
Beredningsgruppen är positiv till att olika delar av staden kan involveras i jubileumsplaneringen. Dessutom har beredningsgruppen diskuterat en projektfond specifikt för 400-årsjubileet som författare, forskare och studenter kan söka medel från för att bedriva projekt eller skriva böcker med anledning av firandet. Projektfonden bör vara kopplad till den föreslagna politiska referensgruppen.

Beredningsgruppen anser att staden bör använda firandet av födelsedagen såsom en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen som en stark region i Europa. Under själva firandet blir det en möjlighet för hela Sverige och framförallt Göteborgsregionen att synas i Europa eller världen.

Viktigt är också att hela staden ska ha möjlighet att fira, stadsdelarna bör därför tidigt involveras. Resultatet av 400-årsjubileet bör, liksom de två tidigare jubileerna, ge ett avtryck som håller i framtiden.
Göteborg har goda förutsättningar att skapa någonting nytt och positivt för staden. Det pågår arbeten med att ta fram en social målbild, planera nya områden för bostäder och verksamheter samt planer för ny infrastruktur som gynnar utvecklingen.

Det är viktigt att jubileet präglas av ett ”hela staden-perspektiv” och det gäller att ta tillvara stadens invånare och ha målsättningen att bygga ett inkluderande Göteborg. Dagens Göteborg är betydligt större än Göteborg vid 300-årsjubileet, därför bör jubileet även ha ett regionalt perspektiv. Likaså är valet av tema viktigt, det handlar om vilken bild av Göteborg som sänds ut, såväl för göteborgarna som för utomstående.
Troligt är att Göteborg under 400-årsjubileet, kommer bli en huvudort för händelser, kongresser och möten under hela 2021. I en stad där det händer mycket förlägger företag och organisationer gärna sina möten och aktiviteter, och på så vis skapas en positiv spiral av aktiviteter.

Stadskansliet
Beredningsgruppens arbete har givit många idéer kring hur ett 400-årsjubileum kan manifesteras. Att hela staden ska vara delaktig har varit en tydlig ståndpunkt från alla deltagarna. För att arbetet ska gå vidare krävs att alla idéer och planer samlas ihop och värderas för att sedan kunna konkretiseras i en projektplan.

Projektplan och organisation
För att skapa ett 400-årsjubileum med fokus på framtiden krävs en projektplan som har ett helhetsperspektiv på Göteborg och med Göteborgsregionens invånares bästa i fokus.

Det är viktigt att företag och organisationer såväl lokalt, som regionalt och nationellt tidigt blir involverade i projektet för att tillsammans skapa en god utveckling för Göteborg. För att kunna göra detta är det viktigt att skapa en projektorganisation som kan börja arbeta med frågorna, ta initiativ till samlingar och ta fram en detaljerad projektplan med en indelad tidsplan och en budget kopplat till aktiviteterna.

Stadskansliet föreslår att Göteborg & Co bör leda arbetet eftersom de har en vana av att arbeta med långsiktiga projekt med stort inslag av samverkan såväl inom stadens organisation som med lokala och regionala företrädare, företag och ideella organisationer.

Kopplat till arbetet finns en politisk referensgrupp bestående av en representant för samtliga partier i kommunstyrelsen för att på så vis få en bred förankring för en långsiktig satsning. Innestående mandatperiod föreslås nuvarande beredningsgruppen för stadens 400-årsjubileum vara politisk referensgrupp.

Tidsplan
Eftersom det fortfarande är 12 år kvar till jubileet är det viktigt att tänka på planeringen i etapper. Till en början handlar det om att planera långsiktigt samt bestämma inriktning och tema. Rimligt är att under åren 2009-2011 ta fram en jubileumsplan med vision, mål, strategier, aktiviteter och projekt. Jubileumsplanen bör också innehålla en tydlig budget och en mer detaljerad tidplan för hela perioden fram till jubileet.
I visionen och målen som tas fram under 2009-2011 bör det ingå funderingar på val av tema för jubileet. Temat har stor betydelse för hur jubileet sedan tar sin form.

Förutom tema är det också viktigt att ha mål som förslagsvis utgår från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och ekologiska, som också finns i visionen för staden i kommunfullmäktiges budget.

Göteborg & Co bör återkomma till kommunstyrelsen med förslag för hur arbetet kan gå vidare under år 2011.

 


Göteborgs Stad, stadskansliet
Samhällsanalys och statistik
Erica Litzén Jan Kaaling

Till S2020 Nästa!


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1

............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009.


.............LÄNKAR..

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

.............. ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 
  {

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

......

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
................ Här är du!
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.