..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA


.........

..............Brev

---..----Göteborgs 400-årsjubileum år 2021

.............
.Översiktsplanens mål: bärkraft - konkurrenskraft - medborgarkraft i balans.

De tre krafterna i en liksidig triangel, en fraktal, ett mönster som vid storleksförändring förblir lika.
Människan, Staden, Regionen, Globen. Det glokala betraktelsesättet. Mycket i vår natur är uppbyggt så.


...................................................Göteborg 2009-12-07
Till
Göteborgs Stad stadskansliet
Erica Litzén
Jan Kaaling

Angående Göteborgs 400-årsjubileum 2021


Till

Göteborg & Co
Leif Nilsson
Therese Brusberg
Sara Ohlsson
Ossian Stiernstrand
Lena Hamberger
Camilla Nyman

Angående Göteborgs 400-årsjubileum 2021


Till
Beredningsgruppen

Mikael Malm
Maria Berntsson
Joakim Olinder
Helena Nyhus
Carina Liljestrand
Birgitta Degerström
Axel Darvik

Angående Göteborgs 400-årsjubileum 2021


Kulturverkstan välkomnar till idéverkstad kring social hållbarhet med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum nu på tisdag. Jag kan inte närvara, men har tillsänt kontaktpersonerna information om www.medborgarkraften.com:s engagemang i dessa frågor.

Med anledning av kommunstyrelsens hemställan till Göteborg & Co att tillsätta en utredning för att ta fram förslag för stadens 400-årsjubileum år 2021 samt att den nuvarande beredningsgruppen övergår till en politisk referensgrupp med uppgift att följa och lämna synpunkter på arbetet finner jag det angeläget att även informera förslagsställarna.

Medborgarkraften i Älvsborg/ www.medborgarkraften.com har under många år arbetat för social hållbar utveckling. Med anledning av Göteborgs 400 - årsjubileum har processkonstverk startats upp vars syfte bland annat är att kunna bidra till förverkligandet av ett för staden magnifikt jubileumsfirande.

Projekt Stenstaden, som räddade Vasastaden på 80-talet och delaktigheten i forskningen om förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena i Göteborg var egentligen grunden till att jag uppmärksammade behovet av medborgarinflytande och ett socialt perspektiv i planeringen

Översiktsplanen berikades med medborgarkraftsbegreppet men det tas inte på allvar. Samtidigt har miljöbegreppet alltmer tappat dess psykologiska innebörd till förmån för dess biologiska innebörd. Missförhållande måste elimineras.

Det finns lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivningar baserad på dess biologiska innebörd.
I dagarna har vi i en skrivelse till regeringen begärt om en översyn av begreppet och om en komplettering av lagtexten så att även sociala respektive ekonomiska konsekvensbeskrivningars betydelse för hållbarheten beaktas.
(Skrivelsen finns som pdf-fil på vår hemsida.)

medborgarkraften.com behandlar i processkonstverken nr 22+23 Göteborgs framtid och idéer om hur man inom Hedenområdet kan etablera en social mötesplats just för att åstadkomma den kraftbalans som erfordras för hållbar samhällsutveckling. Anläggningen föreslås, efter att i virtuell form ha utvecklats, förverkligas inför 400- årsjubileet.

Tankegångarna har översänts till stadsbyggnadsdirektören och till ansvariga planarkitekter på stadsbyggnadskontoret.

Vi redovisar också hur det är möjligt att med hjälp av befintliga och tillkommande processkonstverk få hela regionen delaktig i jubileumsförberedelserna.

Vi har tagit del av beredningens pdf-dokument, som överensstämmer med våra ambitioner.
Ur detta har delar redovisats på vår hemsida för spridning till medborgarna.

Detta, rikt illustrerade material, finns att ta del av på www.medborgarkraften.com under Nyheter eller Meny.

Hälsningar


medborgarkraften.com/Arne Person


Göteborg 2009-12-07

Till

Henrik Höglind och Eva Nylander

Kulturverkstan

Angående samtal kring social hållbarhet
med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Först den 2 december fick jag kännedom om Idéverkstan på tisdag den 8 december. Jag är tyvärr upptagen då, men vill ändå medverka genom att informera om det arbete www.medborgarkraften.com under många år arbetat med för social hållbar utveckling och om vårt förslag inför 400-årsjubileet.

Med hjälp av bland annat processkonst har vi sedan 15 år uppmärksammat myndigheterna om betydelsen av att få med det sociala perspektivet i planeringen.

Projekt Stenstaden, som räddade Vasastaden på 80-talet och delaktigheten i forskningen om förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena i Göteborg var egentligen grunden till att vi uppmärksammade behovet av medborgarinflytande och ett socialt perspektiv i planeringen.

Medborgarkraftsbegreppet kom så småningom med som en kraft i översiktsplanen men fortfarande tas inte begreppet på allvar. Samtidigt har miljöbegreppet alltmer tappat dess psykologiska innebörd till förmån för dess biologiska innebörd. En snar ändring av detta missförhållande är nödvändig.

Om miljökonsekvensbeskrivningar finns det lagstiftning baserad på dess biologiska innebörd.
I dagarna har vi i en skrivelse till regeringen begärt om en översyn av begreppet och om en komplettering av lagtexten så att även sociala respektive ekonomiska konsekvensbeskrivningars betydelse för hållbarheten beaktas.
(Skrivelsen finns som pdf-fil på vår hemsida.)

Medborgarkraften.com behandlar i processkonstverken nr 22+23 Göteborgs framtid och idéer om hur man inom Hedenområdet kan etablera en social mötesplats just för att åstadkomma den kraftbalans som erfordras för hållbar samhällsutveckling. Anläggningen föreslås, efter att i virtuell form ha utvecklats, förverkligas inför 400- årsjubileet. Tankegångarna har översänts till stadsbyggnadsdirektören och till ansvariga planarkitekter på stadsbyggnadskontoret.
Vi redovisar också hur det är möjligt att med hjälp av befintliga och tillkommande processkonstverk få hela regionen delaktig i jubileumsförberedelserna.

Detta, rikt illustrerade material, finns att ta del av på www.medborgarkraften.com.

Kulturverkstans inbjudan har även lagts in under Nyheter.

Hälsningar

Arne Person/medborgarkraften.com
arne.person@glocalnet.net


Till Ylva Berglund Kultur Göteborg Gbg 2009-12-08

Hej Ylva,

jag var på samtalet om Brännpunkt Göteborg - berättelser från en delad stad.

Synpunkter!

Välj processform med etappindelning eller steg i stället för projekt.

Sätt delmål och syfte. Processen kan fortsätta i oändlighet och anpassas i tiden.

Nu sätter arbetet igång med tankar kring hur Göteborgs 400-årsjubileum skall utformas. Jag har läst beredningsgruppens tankar. Där nämns en del om att ta fram böcker. Era tankegångar passar bra in i arbetet med jubileet.

Själv är jag webbmaster för www.medborgarkraften.com. Där arbetar jag sedan en tid med att ta fram idéer om hur firandet kan utformas.
Jag använder processkonstkonceptet för att nå målen.
I ett processkonstverk har jag redovisat Heden som en central plats för balans av de krafter som krävs för en hållbar samhällsutveckling.
Där har kulturen/konsten fått en egen plattform.
Som arkitekt har jag hittills främst arbetat med det fysiska. Nu skall de olika plattformarna fyllas med verksamheter. Därefter skall balans mellan plattformarna skapas. Hur detta skall ske är ingen som vet ännu. År 2021 vet vi det och kan för världen visa upp en hållbar stad.
Under många år kan processen fortskrida virtuellt och förverkligas först när bärighet finns.

I Älvsborgs Egnahemsförening där jag också ingår i styrelsen har vi en kulturgrupp där såväl Hembygdsföreningen som Medborgarkraften ingår. Vi har resonerat om att utföra intervjuer för att dokumentera vår generation. Det borde inte vara så svårt att få till stånd en sådan kulturgrupp i varje stadsdel ( 10st om man skall se till den nya indelningen.)
Såväl jag som beredningen för Göteborgsjubileet ser det som mycket viktigt att alla invånare känner delaktighet i firandet.

Besök www.medborgarkraften.com under Nyheter och Meny!

Hälsningar

Arne Person/medborgarkraften.com

 


..................................................Göteborg 2009-12-18
Till debattredaktionen
GÖTEBORGS-POSTEN

Bengt Bendix och Jannika Wasastjerna

Ett par politiker har motionerat om
och en beredning har arbetat med
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Beredningen anger att det är viktigt att invånarna blir delaktiga.

För att få igång en debatt som berör alla invånarna föreslår jag att GP Debatt inför bifogade förslag till debattartikel. Samt framöver bidrar till att en livlig debatt i ämnet skapas så att eftersträvade avtryck kan sättas i stan och att samhällsutvecklingen blir hållbar.

Hälsningar

Arkitekt SAR/MSA Arne Person


To: Arne Person
Sent: Monday, January 04, 2010 2:06 PM
Subject: Ang. Göteborgs 400-årsjubileum

Hej Arne,

Tack för ditt brev.
Jag har vidarebefordrat dina tankar till de politiker som ingår i den politiska referensgruppen för stadens 400-årsjubileum.

Just nu pågår planering på olika håll inom staden för att göra ett så bra 400-årsjubileum som möjligt.

Med vänlig hälsning

Erica Litzén

Till.Förslag till debattartikel Nästa!


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1

............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........


 

..................LÄNKAR{

,.........,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

2}
...............

Göteborgs 400-årsjubileum
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn: Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn
....o

............o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

 

FÖRSLAG 1 ..

ADRESSLISTOR

invandrarorganisationer
Angered
Göteborg
Kultur
Övriga

 

SYNPUNKTER!........................Nästa!

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

eXTReMe Tracker